BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

   
 

 

 
TANULMÁNYOK - FÜLEP LAJOS

Bibliográfiák

 • F. CSANAK Dóra: Fülep Lajos kéziratos hagyatéka. Ms 4552-Ms 4609. MTA Könyvtára, Budapest, 1984. (Az MTA Könyvtára Kézirattárának katalógusai 15.);
 • KOMÁRIK Dénes: Fülep Lajos írásainak bibliográfiája = Művészettörténeti Értesítő, 14, 1965, 3. 187–190;
 • FÜLEP Lajos 1902–1919 között megjelent műveinek bibliográfiája = A művészet forradalmától a nagy forradalomig II. Cikkek, tanulmányok, szerk.: TÍMÁR Árpád, Budapest, Magvető, 1976. 731–755;
 • FÜLEP Lajos 1920–1970 között megjelent műveinek bibliográfiája = Művészet és világnézet II. Cikkek, tanulmányok 1920–1970, szerk.: TÍMÁR Árpád, Budapest, Magvető, 1976, 679–689;

Tanulmányok

 • KARÁDI Éva: Fülep Lajos két világháború közötti pályaképéhez = A magyar filozófiai gondolkodás a két világháború között, összeállította az ELTE BTK Filozófiatörténeti Tanszékének munkaközössége, Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1983, 159–198;
 • PERNECZKY Géza: Egy magyar művészetfilozófus. Vázlat a nyolcvanöt esztendős Fülep Lajosról = Fülep Lajos emlékkönyv. Cikkek, tanulmányok Fülep Lajos életéről és munkásságáról, vál., szerk., a jegyzeteket és a bibliográfiát összeállította: TÍMÁR Árpád, Budapest, Magvető, 1985, 79–115;
 • VEKERDI László: A fiatal Fülep. A művészetfilozófus formálódása = Fülep Lajos emlékkönyv. Cikkek, tanulmányok Fülep Lajos életéről és munkásságáról, vál., szerk., a jegyzeteket és a bibliográfiát összeállította: TÍMÁR Árpád, Budapest, Magvető, 1985, 116–147;
 • CSŰRÖS Miklós: Fülep Lajos irodalmi tanulmányai = Fülep Lajos emlékkönyv. Cikkek, tanulmányok Fülep Lajos életéről és munkásságáról, vál., szerk., a jegyzeteket és a bibliográfiát összeállította: TÍMÁR Árpád, Budapest, Magvető, 1985, 209–223;
 • BODNÁR György: A Nyugat alternatívája a századelő irodalmi megújulásában. Fülep Lajos irodalomeszménye = Tudományos ülésszak Fülep Lajos születésének századik évfordulójára, szerk.: NÉMETH Lajos, Pécs, Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Dunántúli dolgozatok. (E) Művészettörténeti sorozat 1.), 1986, 56–64;
 • Tudományos ülésszak Fülep Lajos születésének századik évfordulójára, szerk.: NÉMETH Lajos, Pécs, Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Dunántúli dolgozatok. (E) Művészettörténeti sorozat 1.), 1986;
 • LACKÓ Miklós: Fülep Lajos a magyar szellemi életben = Uő: Korszellem és tudomány 1910–1945, Budapest, Gondolat, 1988, 220–306;
 • F. CSANAK Dóra: Fülep Lajos az első világháború éveiben = Sub Minervae nationis praesidio. Tanulmányok a nemzeti kultúra kérdésköréből Németh Lajos 60. születésnapjára. Studies on the national culture in honour of Lajos Németh on his 60th birthday, Budapest, ELTE, 1989, 224–231;
 • BABUS Antal: Miért választotta Fülep Lajos a magyar falut a világvárosok helyett? = Kortárs, 34, 1990, 2, 94–113. = Uő: Tanulmányok Fülep Lajosról, Tatabánya, József Attila Megyei Könyvtár (Új Forrás könyvek 37.), 2003, 7–43;
 • LŐRINCZ Ernő: Fülep Lajosról = Egyház és világ 3, 1992, 11–12, 39–42;
 • TÜSKÉS Tibor: Fülep és Weöres = Életünk, 31, 1993, 11–12, 1074–1080;
 • TÜSKÉS Tibor: Tükörcserepek. Találkozások Fülep Lajossal = Dunatáj, 17, 1994, 1, 47–54;
 • FODOR András: Fülep Lajos emlékezete. Riporter: KULCSÁR Katalin = Confessio, 19, 1995, 3, 30–36;
 • [MÁRFAI MOLNÁR László] MOLNÁR M. László: Fülep és az Új művészi stílus = Debreceni Szemle, 3, 1995, 2, 187–195;
 • TÜSKÉS Tibor: Fülep Lajos Magyar művészetének korabeli recepciója = Dunatáj, 18, 1995, 2–3, 4–8;
 • PERNECZKY Géza: Kis magyar epilógus. Fülep Lajos és a Magyar művészet = Holmi, 7, 1995, 1, 18–32;
 • LACKÓ Miklós: „Az ősszféra - a közvetlen valóságátélés világa”. Fülep Lajos és Tolnay Károly szellemi kapcsolata = Kritika, 24, 1995, 1, 3–5;
 • VEKERDI László: Fülep Lajos levelezése I–II. = Tiszatáj, 49, 1995, 10, 52-66;
 • CSŰRÖS Miklós: Géniuszok – kortársak. Fülep Lajos –Kodolányi János - Költők prózája, Budapest, Széphalom Könyvműhely (Aranyhal sorozat), 1995. (különösen: 7–39. o.);
 • KAPOSI Márton: Lukács György és Fülep Lajos Dante-értelmezései = Magyar Filozófiai Szemle, 40, 1996, 4–6, 303–323;
 • KELEMEN János: Fülep Croce-kritikája = Pro philosophia füzetek, 3, 1997, 1–2, 39–50;
 • KÁDÁR Zoltán: Fülep Lajos és Friedrich Nietzsche = Valóság, 40, 1997, 10, 99–104;
 • BABUS Antal: Dosztojevszkij szerepe Fülep Lajos világképének alakulásában = Irodalomtörténet, 30. 1999, 1, 30–47. = Uő: Tanulmányok Fülep Lajosról, Tatabánya, József Attila Megyei Könyvtár (Új Forrás könyvek 37.), 2003, 44–82;
 • MÁRFAI MOLNÁR László: A retorika jegyében. A fiatal Fülep kritikáiról = Irodalomtörténet, 30. 1999, 3, 466–472;
 • FÜLEP Lajos-TOLNAY Károly-KERÉNYI Károly: The truths of the soul. From the correspondence between Lajos Fülep, Charles de Tolnay and Karl Kerényi. Publ., introd. and noted by Miklós LACKÓ = The Hungarian Quarterly 156, 1999, 6481;
 • MÁTÉ Zsuzsanna: A fiatal Fülep Lajos metafizikus művészetfilozófiájáról = Alternatív tradíciók a magyar filozófia történetében, szerk.: FEHÉR M. István és VERES Ildikó, Miskolc, Felsőmagyarország Kiadó, 1999, 273–298;
 • LŐRINCZ Ernő: Fülep Lajos szolgálatában 1 = Ars Hungarica, 27, 1999, 2, 437–460;
 • LŐRINCZ Ernő: Fülep Lajos szolgálatában 2 = Ars Hungarica, 28, 2000, 1, 205–231;
 • FÜLEP Katalin: "Egész életét a szellemiekre fordítja." Életrajzi vázlat Fülep Lajosról = A Jász Múzeum évkönyve, 1975/2000, 471–477;
 • LŐRINCZ Ernő: Világnézeti determinizmus és preformálás. Részlet Fülep Lajos művészettörténet-filozófiája ismertetéséből = A Jász Múzeum évkönyve, 1975/2000, 479-491;
 • MÁRFAI MOLNÁR László: A fülepi művészetfilozófia értelmezéstörténetéről - hatástörténeti távlatból = Valóság, 43. 2000, 1, 59–66. = Uő: Jelentés a dialógus nyomán. Tanulmányok a fiatal Fülep Lajos művészetfilozófiájáról, Budapest, Argumentum Kiadó, 2001. 125–141;
 • MÁRFAI MOLNÁR László: Jelentés a dialógus nyomán. Tanulmányok a fiatal Fülep Lajos művészetfilozófiájáról, Budapest, Argumentum Kiadó, 2001;
 • MIKLÓSSY Endre: Fülep Lajos, az utolsó magyar király 1-2. = Magyar Szemle, 9. 2000, 9–10. 50–75., 11–12. 115–141. = Uő: Túl a tornyon, melyet porbul rakott a szél. Magyar gondolkodók a XX. században, Budapest, Széphalom Könyvműhely, 2001. 289–340;
 • VEKERDI László: Két Trianon között. Fülep Lajos levelezése II., III., IV. köt. 1. rész = Új Forrás, 32. 2000. 1. 7998;
 • VEKERDI László: Két Trianon között. Fülep Lajos levelezése II., III., IV. köt. 2. rész = Új Forrás, 32. 2000. 2. 7395;
 • VEKERDI László: Két Trianon között. Fülep Lajos levelezése II., III., IV. köt. 3. rész = Új Forrás, 32. 2000. 3. 90-97;
 • VEKERDI László: Két Trianon között. Fülep Lajos levelezése II., III., IV. köt. 4. rész = Új Forrás, 32. 2000. 4. 8697;
 • VEKERDI László: Két Trianon között. Fülep Lajos levelezése II., III., IV. köt. 5. rész = Új Forrás, 32. 2000. 5. 96110;
 • VEKERDI László: Két Trianon között. Fülep Lajos levelezése II., III., IV. köt. 6. rész = Új Forrás, 32. 2000. 6;
 • KAPOSI Márton: Un dantista ungherese: Lajos Fülep = Verbum, 3. 2001, 1, 179–186;
 • BABUS Antal: Fülep Lajos az 1918–1919-es forradalmakban. 1 rész: Az őszirózsás forradalomban = Új Forrás, 2002, 3. 3051. = Uő: Tanulmányok Fülep Lajosról, Tatabánya, József Attila Megyei Könyvtár (Új Forrás könyvek 37.), 2003, 83–267;
 • BABUS Antal: Fülep Lajos az 1918–1919-es forradalmakban. 2 rész: Az olasz-magyar konföderáció terve = Új Forrás, 2002, 4, 4066. = Uő: Tanulmányok Fülep Lajosról, Tatabánya, József Attila Megyei Könyvtár (Új Forrás könyvek 37.), 2003, 83–267;
 • BABUS Antal: Fülep Lajos az 1918–1919-es forradalmakban. 3. rész: Egyetemi tanársága = Új Forrás, 2002, 5, 5376. = Uő: Tanulmányok Fülep Lajosról, Tatabánya, József Attila Megyei Könyvtár (Új Forrás könyvek 37.), 2003, 83–267;
 • BABUS Antal: Fülep Lajos az 1918–1919-es forradalmakban. 4. rész: 1919 ellenforradalmi őszén = Új Forrás, 2002, 6, 2746. = Uő: Tanulmányok Fülep Lajosról, Tatabánya, József Attila Megyei Könyvtár (Új Forrás könyvek 37.), 2003, 83–267;
 • BABUS Antal: Fülep Lajos az 1918–1919-es forradalmakban 5. rész: Fülep cikke Az elsodort falu recepciójának tükrében = Új Forrás, 2002, 7, 6282. = Uő: Tanulmányok Fülep Lajosról, Tatabánya, József Attila Megyei Könyvtár (Új Forrás könyvek 37.), 2003, 83–267;
 • BABUS Antal: Tanulmányok Fülep Lajosról, Tatabánya, József Attila Megyei Könyvtár (Új Forrás könyvek 37.), 2003;
 • MÁRKUS Béla: „.maga az élete volt a kommentár”. BABUS Antal: Tanulmányok Fülep Lajosról = Kortárs, 48. 2004, 8, 103–109;
 • TÍMÁR Árpád: Fülep Lajos historizmuskritikája = Romantikus kastély. Tanulmányok Komárik Dénes tiszteletére, szerk.: VADAS Ferenc, Budapest, Hild-Ybl Alapítvány, 2004, 525–531;
 • LŐRINCZ Csongor: A szép mint az emlékezés produktuma. Fülep Lajos és a klón = Az olvasás rejtekútjai. Műfajiság, kulturális emlékezet és medialitás a 20. századi magyar irodalomtudományban, szerk.: BÓNUS Tibor, KULCSÁR-SZABÓ Zoltán és SIMON Attila, Budapest, Ráció Kiadó (Ráció – Tudomány 12.), 2007, 117–153;
 • MAROSI Ernő: Európai művészet és magyar művészet. 1923 – Fülep Lajos: Magyar művészet = A magyar irodalom történetei. 1920-tól napjainkig, szerk.: SZEGEDY-MASZÁK Mihály, VERES András, Budapest, Gondolat Kiadó, 2007, 69–83;

A válogatott bibliográfiát szerkeszti: Vasbányai Ferenc (OSZK – Humántudományi Bibliográfiai Osztály)