BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

   

MŰVEK


A MEK állományában: művei I róla szóló

Műveinek első kiadásai:

Reprezentatív válogatások:

Levelezéskötetek:

 • Kodolányi János és Szabó István levelezése, szerk., utószó: CSŰRÖS Miklós, Budapest, Holnap, 1999;
 • Kodolányi János és Várkonyi Nándor levelezése, vál., szerk., előszó: ifj. KODOLÁNYI János, Budapest, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, 2000;
 • Ne panaszold a magányodat! Kodolányi János levelezése Szabó Lőrinccel és Szabó Lőrincné Mikes Klárával. 1948–1957., s. a. r., előszó: HORÁNYI Károly, Budapest, Argumentum, 2002;

Életműkiadások:

Kodolányi János művei, Budapest, Athaeneum, 1941–:

 • Boldog Margit. Regény, 1941;
 • Börtön – Kántor József megdicsőülése. Regények, 1941;
 • Feketevíz. Regény, 1941;
 • Jajgatunk és kacagunk. Színművek, 1941;
 • József, az ács. Elbeszélések, 1941;
 • Julianus barát. Regény, 1941;
 • Tavaszi fagy. Regény, 1941;
 • A vas fiai. Regény, 1941;

Kodolányi János művei, Budapest, Magvető, 1982– [a Magvető 1957-től azonos formátumban, azonos tipográfiával, azonos kötésben adta ki Kodolányi műveit, de csak 1982-től 1986-ig látta el sorozatcímmel őket.]

 • Boldog Margit. Regény, 1982;
 • Az égő csipkebokor. Regény, 1983;
 • Vízözön. Regény, 1986;

Kodolányi életműsorozat, szerk. biz.: NEMESKÜRTY István (elnök) ÁCS Margit, BIERNACZKY Szilárd, DOMOKOS Mátyás, JÓKAI Anna, ifj. KODOLÁNYI János, SZALAY Károly, Budapest, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, 2000–:

 • Pogány tüzek. Istenek, Holdvilág völgye. Regény. [Utószó: ifj. KODOLÁNYI János], 2000;
 • Kodolányi János és Várkonyi Nándor levelezése, 2000;

Kodolányi János művei, szerk.: CSŰRÖS Miklós, ifj. KODOLÁNYI János, Budapest, Szent István Társulat, 2001–:

 • Julianus barát. Regény, 2001;
 • A vas fiai. Regény, 2002;
 • Én vagyok. Regény. [Utószó: ifj. KODOLÁNYI János], 2002. [A regény szövege a Magvető kiadásában megjelenthez képest bővült a hagyatékban őrzött részekkel.];
 • Az égő csipkebokor. Regény, 2003;
 • Zárt tárgyalás. Tanulmányok, vitairatok, emlékezések, [szerk., utószó: ifj. KODOLÁNYI János], 2003;
 • A néma város. Elbeszélések, 2004;
 • Börtön. Kisregények, 2004;
 • Szakadékok – Feketevíz. Kisregények, 2005;
 • Üzenet enyéimnek. Összegyűjtött versek, 2006;
 

 

 
ALKOTÓK - KODOLÁNYI JÁNOS

KODOLÁNYI János (Telki, 1899. március 13. Budapest, 1969. augusztus 10.): író.

Kodolányi János (1922-) apja. Apja uradalmi főerdész volt. 1903-ban a család Pécsváradra költözött. 1905-1909 között Kodolányi János az elemi iskola négy osztályát Pécsváradon végezte. Szülei elváltak, majd apja újból megnősült. 1909-ben a család Vajszlóra költözött. Az elemi iskola ötödik osztályát ott végezte. Az ormánsági falu élményvilága nagy hatással volt későbbi munkásságára. 19101915 között a pécsi főreáliskolában tanult, az ötödik osztályt megismételte. 19161919 között a székesfehérvári főreáliskolában tanult, gyakran szerepelt az önképzőkörben, a Diák-toll című lapot szerkesztette, 1919-ben érettségit tett. Barátságot kötött Csikesz Sándor csányoszrói református lelkésszel. 1921-ben a pécsi Krónika közölte verseit. Feleségül vette Csőszi Matildot, apjával szakított, feleségével Budapestre költözött. Nyomorogva Vajszlón, Püspökladányban, Nógrádverőcén élt; 1928-ban Rákospalotán kis házat vett. 19321944 között az Írók Gazdasági Egyesülete (IGE) kezdeményezője, első titkára, majd főtitkára, később társelnöke volt. 1934-ben a Magyarország munkatársa. 19341938 között a Válasz munkatársa, a szerkesztőség tagja. 19361938 között többször járt Finnországban. 1937-ben Baumgarten-díjat kapott. 1941-ben a pécsi Janus Pannonius Irodalmi Társaság társelnöke, a Sorsunk munkatársa lett. 1943-ban ő tartotta a szárszói konferencia bevezető előadását. Az ostromot Budapesten vészelte át. 1946-ban Pécsett tartózkodott. 19491955 között írásai nem jelentek meg. 195056-ban nehéz anyagi körülmények között Balatonakarattyán élt, számos regényét ott írta. Korábban és később csak a nyarakat töltötte ott. 1955-ben térhetett vissza az irodalomba, megjelent válogatott elbeszéléseinek gyűjteménye (Éltek, ahogy tudtak, 1955). 1957-ben megindult életműkiadása. 1961-ben „második” baranyai utazása alkalmával (az „elsőt” 1934-ben tette) elbúcsúzott szellemi szülőföldjétől, ahová, tudta, többé nem térhet vissza. 1967-ben a finn-magyar kapcsolatok ápolásáért a Finn Oroszlánrend első osztályú keresztjével tüntették ki. 1990-ben posztumusz Kossuth-díjban részesült.

Pályáját lírikusként kezdte, de első három verseskötetét (Hajnal, Pécs, 1915; Kitárt lélekkel, Székesfehérvár, 1919; Üzenet enyéimnek, 1921) később megtagadta. Írói munkásságát a Nyugatban 1922-ben közölt Sötétség című elbeszélésétől számította. Korai elbeszélései az ormánsági népélet színeit, az itt élő emberek társadalmi nyomorúságát, az egyke lélekrontó hatását, a középosztály széthullását mutatják be (Szép Zsuzska, 1925; Börtön, 1926; József, az ács, 1931). Az egykekérdésről külön memorandumot írt (A hazugság öl, 1927). Elbeszéléseinek témavilágát színpadi művekben is feldolgozta (Földindulás, 1939; Végrendelet, 1939). A 30-as évek közepén érdeklődése a társadalmi kérdésektől a magyar. középkor világa felé fordult. Egymás után jelentek meg a tatárjárás korában játszódó, archaizáló nyelvi elemekkel átszőtt történelmi regényei (A vas fiai, 1936; Boldog Margit, 1937; Julianus barát, 1938). Finnországi tapasztalatainak két művet szentelt (A csend országa, 1936; Suomi titka, 1939). A Süllyedő világ (1940) lélektani érzékkel megírt önéletrajzi számvetés. Nagy beleélő képességgel idézte fel a honfoglalás korát, s valóságos magyar mitológiát teremtett. Ezt a munkáját is trilógiának tervezte, de csak két rész jelent meg belőle (Istenek, 1941; Holdvilág völgye, 1942). A két regény a későbbi közös kiadásban a Pogány tüzek címet kapta. 1945 után Kodolányi János írói érdeklődése ismét nagy átalakuláson ment keresztül: megszülettek az archaikus múltban játszódó regényei. Átélte a mondák és eposzok világát, teljes és autonóm babiloni és biblikus világképet teremt. Felidézte a vízözön korát (Vízöntő, 1948), a Gilgames mondát (Új ég, új föld, 1958), regényt írt Jézus és Júdás életéről (Én vagyok, 1972), valamint Mózes alakjáról (Az égő csipkebokor, 1957). Közben a társadalmi kérdések és saját gyermekkora iránti érdeklődése sem szunnyadt. Pécsváradi élményei színezik át a Boldog békeidőket (Pécs, 1956). Az első világháború utáni ormánsági faluban, Vajszlón játszódik a Vízválasztó (1960). Az önéletrajz folytatásának szánt emlékezésgyűjtemény a Visszapillantó tükör (1968); válogatott bírálatait, tanulmányait és cikkeit Szív és pohár (1977) című kötetben rendezte sajtó alá. Ahogy Kodolányi János témavilága tágult, ábrázolási módszere is változott: a korai írások naturalizmusától a férfikor érett realizmusán át a kései regények szimbolikus-mitikus ábrázolásáig jutott el. Említést érdemelnek finn fordításai; Kodolányi János több művét idegen nyelvre is lefordították.

OSZK MEK Irodalmi Szerkesztőség (Tüskés Tibor szócikke alapján: Új Magyar Irodalmi Lexikon, CD-ROM, Akadémiai Kiadó, 2000)

vissza

 

Idegen nyelvű kiadások:

Finn:

 • Mustajoki. [Feketevíz], ford.: Helmi HELMINEN, Porvoo – Helsinki, Söderström, 1937;

Francia:

 • Ténebres. [Szakadékok], ford.: Péter KOMOLY, Budapest, Corvina, 1965;

Lengyel:

 • Gloryfikacja Józsefa Kántora. [Kántor József megdicsőülése], ford.: Camilla MONDRA, Warszawa, Panstwowy Institut, 1979;

Német:

 • Und er führte sie aus Ägypten. Ein Moses-Roman. [Az égő csipkebokor], ford.: Charlotte UILAKY, Stuttgart, Steingrüben Verlag, 1965;
 • Dort zwischen den himmelhohen Bergen. [Julianus barát], ford.: Heinrich WEISSLING, Leipzig, St. Benno Verlag, 1987;

Olasz:

 • Fra Giuliano. [Julianus barát], ford.: ALBERTO Zoltán, Miláno, Arnoldo Mondadori editore, 1943, 1944, 1948;

Spanyol:

 • Moises el Egipcio. [Az égő csipkebokor]. Német nyelvből ford.: Ditlinde B. SOMMER, Alfonso Repiso, Barcelona, Ferma, 1968;

Szerb:

 • Stara dobra vremena. [Boldog békeidők], ford.: Eugen ORMAY, Novi Sad, Forum, 1963;

A válogatott bibliográfiát szerkeszti: Lakatos András (OSZK – Tájékoztató Osztály)