BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

   

 

 

 

 

 

 
TANULMÁNYOK - ZELK ZOLTÁN
életrajz és művek - monográfiák  

Cikkek, tanulmányok

 • NÉMETH László: Magyar líra 1932-ben = Tanú, 1933. 3. szám. 174–189. o. [A Zelk Zoltán költészetével foglalkozó rész: 188. o.] = [Rövidített formában]: Uő.: Kiadatlan tanulmányok. I. köt. Budapest. Magvető, 1968., 228–235. o. [A Zelk Zoltán költészetével foglalkozó rész: 233–234. o.] = A magyar irodalom 1932-ben. Líra címmel: Uő.: Két nemzedék. Tanulmányok, Budapest, Magvető–Szépirodalmi, 1970. 387–403. o. [A Zelk Zoltán költészetével foglalkozó rész: 401. o.];
 • FEJTŐ Ferenc: Bevezető = Korunk. Tizenkét fiatal költő. Összeáll. Dénes Béla, Radnóti Miklós, Budapest, Független Szemle, 1935. 5–23. o. [ZELK Zoltánról: 22. o.];
 • KORVIN Sándor: A „harmadik nemzedék” költői = Korunk, 1935. 7–8. szám 622–624. o. [Zelk Zoltánról is.];
 • SZERB Antal: Korunk. Tizenkét fiatal költő = Válasz, 1935. 7–8. szám 477–480. o. [Zelk Zoltánról: 480. o.] = Uő.: A varázsló eltöri pálcáját. Negyedik, bővített kiadás, Budapest, Magvető, 1978. 290–294. o. = Uő.: Mindig lesznek sárkányok. Összegyűjtött esszék, tanulmányok, kritikák. II. köt. Szerk., szöveggond.: PAPP Csaba, Budapest, Magvető, 2002. 719–722. o. [ZELK Zoltánról: 722. o.];
 • NÉMETH Andor: Versekről = Szép Szó, 1936. I. köt. 2. füzet (április) 118–121. o. [Vas István, Weöres Sándor, Zelk Zoltán költészetéről];
 • HALÁSZ Gábor: A líra ellenforradalma = Nyugat, 1937. 4. szám 293–298. o. (április). [A Nyugat „harmadik nemzedékének” költészetéről. ZELK Zoltánról: 297. o.] Uő.: Tiltakozó nemzedék. Összegyűjtött írások. Szerk.: VÉBER Károly, Budapest, Magvető, 1981. 774–780. o. [ZELK Zoltánról: 779. o.];
 • VÉSZI Endre: A legifjabb magyar költészet = Szocializmus, 1938. 9–10. szám 464–467. o. [Zelk Zoltánról is.];
 • BOLVÁRY Ilona: Új arcú költők = Katolikus Szemle, 1941. 8. szám, 300–308. o. [ZELK Zoltánról: 303–304. o.];
 • RÓNAY György: Magyar költők 1942-ben = Vigilia, 1942. 3. szám 105–112. o. [Zelk Zoltánról A lélek panaszaiból című kötete kapcsán 110–111. o.];
 • TRENCSÉNYI WALDAPFEL Imre: Az újabb magyar gyerekirodalom = Magyarok, 1946. 9. szám, 550–552. o. [ZELK Zoltán gyermekverseiről és meséiről is.];
 • CZIBOR János: Zelk Zoltán = Válasz, 1948. 2. szám 169–172. o.;
 • LENGYEL Balázs: Zelk Zoltán = Uő.: A mai magyar líra, Budapest, Officina, 1948. 111–113. o.;
 • SŐTÉR István: Költő-arcképek. Zelk Zoltán = Válasz, 1948. 10–11. szám 768–769. o. = Uő.: Négy nemzedék. Élő magyar költők, Budapest, Parnasszus, 1948. 147. o. = Uő.: Tisztuló tükrök. A magyar irodalom a két világháború között. Esszék, tanulmányok, Budapest, Gondolat, 1966. 268–269. o. = Uő.: Gyűrűk. Tanulmányok a XX. századról, Budapest, Szépirodalmi, 1980, 53–54. o.;
 • LUKÁCSY Sándor: Zelk Zoltán költészete = Új Hang, 1954. 3–4. szám 158–179. o. = Irodalom és felelősség. Tíz év irodalmi kritikáiból. Szerk.: SZABOLCSI Miklós, Budapest, Művelt Nép, 1955. 424–449. o.;
 • KATKÓ István: A költők „hibája”-e a borúlátás? = Népszava, 1956. június 20. 2. o. [BENJÁMIN László és ZELK Zoltán „pesszimista” verseiről.];
 • ABODY Béla: Zelk Zoltán 60 éves = Élet és Irodalom, 1966. december 17. 6. o. (51. szám);
 • BENJÁMIN László: Az öröm jogáért. Zelk Zoltán hatvanadik születésnapjára = Kortárs, 1966. 12. szám 1994. o. = Uő.: Vallomások, viták. Tanulmányok, cikkek, interjúk, Budapest, Magvető, 1979. 69–71. o.;
 • ILLÉS László: Zelk Zoltán pályája a felszabadulás után = Kortárs, 1969. 9. szám 1480–1484. o. = VAS István: Levél a Kortárs szerkesztőjéhez = Kortárs, 1969. 11. szám, 1814. o. [Vita ILLÉS László tanulmányával.];
 • ILLÉS László: Jegyzetsorok egy levélhez = Kortárs, 1969. 11. szám 1815. o. [Válasz VAS István levelére.];
 • SOMLYÓ György: A dalról – három rövid tételben = Élet és Irodalom, 1971. június 5. 11. o. (23. szám) = Uő.: Két szó között. A költészet évadai 4. Budapest. Magvető, 1975. 259–264. o. = Uő.: A költészet vérszerződése, Budapest, Szépirodalmi, 1977. 407–411. o. = Uő.: Philoktétésztől Ariónig. Válogatott tanulmányok. Második kötet, Pécs, Jelenkor, 2000.42–46. o. [A Tűzből mentett hegedű, a Sirály és a Bekerített csönd című versekről.];
 • LENGYEL Balázs: Csak a dalra = Élet és Irodalom, 1973. július 14. 11. o. (28. szám) = Uő.: Verseskönyvről verseskönyvre, Budapest, Magvető, 1977. 73–78. o. = Zelk Zoltán alcímmel Uő: Közelképek. Válogatott tanulmányok, Budapest, Szépirodalmi, 1979. 257–262. o. [A Sirály című gyűjteményes kötet megjelenése alkalmából íródott.];
 • CS. NAGY István: Zelk Zoltán gyermekköltészete = Életünk, 1973. 4. szám 374–376. o.;
 • ÁGH István: Bánatmalom. Zelk Zoltán költészete = Új Írás, 1973. 10. szám, 118–119. o. = Zelk Zoltán: Sirály alcímmel Uő.. Egy álom következményei. Esszék, kritikák, emlékezések, Budapest, Magvető, 1983. 246–250. o.;
 • KABDEBÓ Lóránt: Valóság és nosztalgia Zelk Zoltán verseiben = Kortárs, 1973. 11. szám 1839–1844. o. = Az elérhetetlenég fájdalma. Zelk Zoltán költészetének egy jellegzetes szervezőelve címmel Uő.: Versek között. Tanulmányok, kritikák, Budapest, Magvető, (Elvek és utak), 1980. 109–121. o.;
 • POMOGÁTS Béla: Alkonyatban derű. Zelk Zoltán elégiáiról = Tiszatáj, 1974. 4. szám 86–91. o. = Alkony és derű címmel Uő.: Sorsát kereső irodalom. Tanulmányok, Budapest, Magvető, (Elvek és utak), 1979. 355–369. o.;
 • VAS István: Egy-két szó Zelk Zoltánról = Élet és Irodalom, 1974. április 20. 11. o. (16. szám) = A szerencsés költő címmel Uő.: Tengerek nélkül. Tanulmányok, Budapest, Szépirodalmi, (Vas István összegyűjtött munkái), 1978, 255–258. o.;
 • HAJDU Ráfis Gábor: Az öregkor üzenete = Új Írás, 1975. 8. szám, 114–116. o.;
 • RÓNAY László: Költő az Isten oldalán. Zelk Zoltán újabb verseiről = Új Írás, 1976. 5. szám 78–81. o.;
 • FÜLÖP László: Zelk Zoltán portréjához = Uő.: Élő költészet. Pályaképek és vázlatok mai magyar költőkről, Budapest, Magvető, (Elvek és utak), 1976. 189–198. o. [A tanulmány 1973-as datálású.];
 • BOZÓKY Éva: Zelk Zoltán hetven éves = Könyvtáros, 1976. 11. szám, 678–679. o.;
 • RÉZ Pál: Akit az Isten nem szeret? Zelk Zoltán születésnapjára = Élet és Irodalom, 1976. december 18. 14. o. (51. szám) = Francia nyelven Le Mal-aimé de Dieu? Címmel = The Hungarian P. E. N., (1977), 18. szám 52–55. o.;
 • DÉRY Tibor: A fáradhatatlan = Élet és Irodalom, 1976. december 18. 14. o. (51. szám) = Zelk Zoltán hetvenéves címmel Uő.: Botladozás. Összegyűjtött cikkek, tanulmányok. Első kötet. Összeáll., szerk.: RÉZ Pál, Budapest, Szépirodalmi, (Déry Tibor munkái), 1978. 742–743. o.;
 • FENYŐ István: Személyesség és egyetemes lírai részvét. Zelk Zoltán: Akit az Isten nem szeret = Jelenkor, 1977. 2. szám 169–175. o. = Zelk Zoltán költészetéről alcímmel Uő.: Magyarság és emberi egyetemesség. Irodalom- és művelődéstörténeti tanulmányok, Budapest, Szépirodalmi, 1979. 633–649. o. [A tanulmány az Akit az Isten nem szeret című kötet megjelenése alkalmából tekinti át a pályát.];
 • VARGHA Balázs: Budapesti városképek. Zelk Zoltán éneke. 1–3. rész = Budapest, 1977. 9., 10., 11. szám 22–23, 22–23., 28–29. o.;
 • SZERB Antal: Bevezető Zelk Zoltán verseihez. Közread.: SZERB Antalné = Kritika, 1977. 12. szám 5. o.;
 • BÉCSY Ágnes: A hűség költője. Vázlat Zelk Zoltánról = Irodalomtörténet, 1980. 1. szám, 53–76. o.;
 • VAS István: Az abszolút költő = Élet és Irodalom, 1981. május 2. 5. o. (18. szám) = Búcsú Zelk Zoltántól címmel Uő.: Igen is, nem is, Budapest, Szépirodalmi, 1987. 246–249. o. [A költő temetésén elhangzott gyászbeszéd szövege];
 • MAJOR Ottó: A dal hatalma. Zelk Zoltánról = Új Tükör, 1981. május 2. 9. o. = Uő.: Egy nemzet férfikora. Esszék, tanulmányok, beszélgetések, Budapest, Szépirodalmi, 1984.;
 • CSURKA István: Felcserélt versszakok. Zelk Zoltán sírjánál = Élet és Irodalom, 1981. május 9. 5. o.;
 • POMOGÁTS Béla: A megállított idő = Új Írás, 1981. 12. szám 73–75. o. [Zelk Zoltán utolsó verseiről.];
 • RÓNAY László: Zelk Zoltán álmai = Vigilia, 1982. 4. szám 267–272. o.;
 • ILLÉS László: Zelk Zoltán = Jelenkor, 1983. 9. szám 739–750. o. = Zelk Zoltán pályája a
  felszabadulás után címmel: Uő.: A megőrzött utópia, Budapest, Szépirodalmi, 1988. 266–283. o.;
 • TANDORI Dezső: A tovatünt énekesek II. = Műhely, 1984. 1. szám 28–37 o.
  [A tanulmánysorozat I. része HAJNAL Anna, a III. NAGY László költészetével foglalkozik.];
 • RÓNAI Mihály András: Zelk Zoltán. Párhuzamos életrajz = Uő.: Magyar lant, Budapest, Szépirodalmi, 1984. 466–472. o. [Az írás 1982-es datálású.];
 • BORBÉLY Sándor: Zelk Zoltán reménytelen győzelme = Uő.: Tájékozódás. Irodalmi tanulmányok és kritikák, Budapest, Magvető, (Elvek és utak), 1986. 146–154. o. [Az írás a Reménytelen győzelem. Válogatott versek című kötet megjelenése (1979) alkalmából tekinti át a pályát.];
 • F. KOVÁCS Ferenc: Mondóka, gyermekvers, esztétikum, Budapest, Tankönyvkiadó, 1986. [Zelk Zoltán gyermekverseiről];
 • RÓNAY László: Zelk Zoltán „keréknyomai”. A költő 80. születésnapjára = Kritika, 1986. 12. szám 16. o.;
 • TANDORI Dezső: Hányszor is volt 1934. április 8.? avagy A költészet nappali menedékhelyei = Mozgó Világ, 1986. 12. szám 70–71. o.;
 • MAJOR Ottó: Kortársaim, barátaim. A dal születése. Zelk Zoltánról = Új Tükör, 1986. 51. szám 11. o. = Uő.: A megtalált út. Esszék, portrék, párbeszédek, Budapest, Szépirodalmi, 1989. 236–241. o.;
 • BÉLÁDI Miklós: Zelk Zoltán = Uő.: Arcképvázlatok. Hátrahagyott írások, Békéscsaba, Új Auróra, 1987. 10–15. o. [Rádióelőadás szövege.];
 • SINKA Erzsébet: Megszenvedett otthonok = Beszélő házak és tájak. Szerk.: HATVANY Lajos. S. a. r., kieg.: ERKI Edit, Budapest, Officina Nova, 1989. 900–911. o.;
 • BALÁZS Mihály: Zelk Zoltán (1906–1981) = Uő.: Forrásvidék. Írók, költők gyermek- és ifjúkora, Budapest, Tankönyvkiadó, 1990. 437–451. o.;
 • TÓBIÁS Áron: A „nagy íróper”, 1957 = Magyar Nemzet, 1995. március 23. 10. o. (69. szám);
 • STANDEISKY Éva: A hit foglyai – Zelk Zoltán és Tardos Tibor = Uő.: Az írók és a hatalom. 1956–1963. Második, javított kiad, Budapest, 1956-os Intézet, 1996. 316–319. o.;
 • MURÁNYI Gábor: Évfordulós leszámolók. Íróperek 1957-ben = Heti Világgazdaság, 1997. 43. szám 101–103. o. = Uő.: A múlt szövedéke. Históriák a megbicsaklott XX. századból, Budapest, Noran, 377–382. o.;
 • SINKA Erzsébet: Tábori posta 202/56 = Holmi, 2000. 6. szám 717–721. o.;
 • BOGNÁR Tas: Zelk Zoltán = Uő.: A magyar gyermekvers, Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2001. 103–109. o.;
 • BUJDOSÓNÉ PAPP Andrea: Gyermekbánat. Önéletrajz és gyermekvers Zelk Zoltán költészetében = Változatok a gyermeklírára. Szerk.: BÁLINT Péter, BÓDIS Zoltán, Debrecen, Didakt, 2006. 112–121. o.;

Kötetismertetések, verselemzések

Csuklódon kibuggyan a vér (1930)

 • RADNÓTI Miklós: Zelk Zoltán: Csuklódon kibuggyan a vér = Kortárs, 1930. 6. szám 41–42. o. = Uő.: Próza. Novellák és tanulmányok. Gyűjt., szöveggond.: RÉZ Pál. Budapest, Szépirodalmi, 1971. 431–434. o. = Zelk Zoltán. Összeáll. ZIMÁNÉ LENGYEL Vera, Budapest, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, 1975. 3–6. o. = Uő.: Művei. Szerk.: RÉZ Pál, Budapest, Szépirodalmi, (Nagy klasszikusok), 1982. 694–697. o. = Uő.: Összegyűjtött prózai írásai. Szerk., utószó: FERENCZ Győző, Budapest, Osiris, 2007. 106–109. o.;
 • SZÉLPÁL Árpád: Zelk Zoltán: Csuklódon kibuggyan a vér = Szocializmus, 1930. 7. szám, 224. o.;
 • FENYŐ László: Csuklódon kibuggyan a vér. Zelk Zoltán versei = Nyugat, 1930. augusztus 1. 215. o. (15. szám);

Ülj asztalomhoz (1932)

Kifosztott táj (1936)

A lélek panaszaiból (1942)

 • CSORBA Győző: Zelk Zoltán: A lélek panaszaiból = Sorsunk, 1942. 3. szám, 233. o.;
 • BÓKA László: A lélek panaszaiból. Zelk Zoltán versei = Magyar Csillag, 1943. március 15. 370–371. o. (6. szám)
 • VAJDA Endre: Zelk Zoltán: A lélek panaszaiból = Protestáns Szemle, 1943. 4. szám, 115. o.;

Teremtés tanúja (1945)

Az állatok iskolája (1946)

 • KÁROLYI Amy: Zelk Zoltán: Az állatok iskolája = Új Idők, 1946, I. 269. o. [BALÁZS Béla: Az igazi égszínkék és WEÖRES Sándor: Gyümölcskosár című köteteivel együtt.];

Gyermekbánat (1947)

 • RÓNAY György: Zelk Zoltán: Gyermekbánat = Magyarok, 1947. 8. szám 594–595. o.;
 • WEÖRES Sándor: Zelk Zoltán: Gyermekbánat = Válasz, 1947. 8. szám, 173–174. o.;
 • [SZIGETI József] Sz. J.: Zelk Zoltán: Gyermekbánat = Társadalmi Szemle, 1947. 11. szám 832. o.;

Kagylóban tenger (1947)

 • ÖRKÉNY István: Hat könyv = A Reggel, 1947. 51. szám 2. o. = Uő.: Visszanézve. Arcképek, korképek. Gyűjt., szerk.: RADNÓTI Zsuzsa, Budapest, Szépirodalmi, (Örkény István művei), 1985. 42–45. o. [Zelk Zoltán kötetéről 43. o.];
 • GYÁRFÁS Miklós: Zelk Zoltán: Kagylóban tenger = Haladás, 1947. 52. szám, 8. o.;
 • ILLÉS Béla: Kagylóban tenger. Zelk Zoltán versei = Új Szó, 1947. december 19., 8. o. = Uő.: Pipafüst mellett... Írások irodalomról, Budapest, Szépirodalmi, 1967., 333–334. o.;
 • HEGEDŰS Géza: Zelk Zoltán: Kagylóban tenger = Nagyvilág, 1948. 1. szám, 6. o.;
 • VARGHA Kálmán: Zelk Zoltán: Kagylóban tenger = Újhold, 1948. 2. szám, 122–123. o.;
 • KÉPES Géza: Zelk Zoltán: Kagylóban tenger = Magyarok, 1948. 4. szám, 246–247. o.;
 • KELEMEN János: Zelk Zoltán: Kagylóban tenger = Forum, 1948. 5. szám, 412–413. o.;

Négy vándor és más mesék (1947)

 • KRESZ Mária: Két meséskönyv. Zelk Zoltán: Négy vándor; Sík Ilma: Holdsugár kisasszony = Magyar Nyelvőr, 1948. 4. szám, 218–219. o.;

A hűség és hála éneke (1949)

 • BENJÁMIN László: Zelk Zoltán: A hűség és hála éneke = Forum, 1950. 1. szám 68–69. o.;
 • ACZÉL Tamás: Költők Sztálinról. Georgij Leonidze: Sztálin ifjúsága; Ének Sztálinról. Szovjet költők versei; Zelk Zoltán: A hűség és hála éneke; Sztálint köszöntjük. Magyar költők versei = Társadalmi Szemle, 1950. 2. szám, 180–183. o.;
 • HUBAY Miklós: Zelk Zoltán: A hűség és hála éneke = Csillag, 27. szám 50–53. o. (1950. február);

A pártos éneke (1950)

 • SÓS Endre: Zelk Zoltán: A pártos éneke = Magyar Nemzet, 1950. május 25. 5. o.;
 • [VÉSZI Endre] v. e.: Zelk Zoltán: A pártos éneke = Népszava, 1950. június 4. 6. o.;

Mint égő lelkiismeret (1954)

 • MOLNÁR Miklós: Mint égő lelkiismeret. Zelk Zoltán válogatott és új versei = Irodalmi Újság, 1954. február 27. 5–6. o.;
 • SIMON István: Zelk Zoltán: Mint égő lelkiismeret = Szabad Nép, 1954. február 27.
  2. o.;

Kecskére bízta a káposztát (1954)

 • VAJDA Miklós: Zelk Zoltán: Kecskére Bízta a káposztát = Csillag, 1954. 11. szám, 2206–2207. o.;

Tilinkó (1955)

 • FÖLDES Anna: Szubjektív jegyzetek a Tilinkóról = Irodalmi Újság, 1956. május 19., 6. o.;

Alkonyi halászat (1956)

 • BOLDIZSÁR Iván: Zelk Zoltán: Alkonyi halászat = Béke és Szabadság, 1956. október 13. 16. o. (41. szám);
 • CZIBOR János: Alkonyi halászat. Zelk Zoltán új versei = Magyar Nemzet, 1956. október 21. 7. o.;
 • HÉRA Zoltán: Zelk Zoltán: Alkonyi halászat = Szabad Nép, 1956. október 21. 4. o.;

Sirály című vers (Először megjelent: Kortárs, 1962. 6. szám)

Tűzből mentett hegedű (1963)

 • GARAI Gábor: Tűzből mentett hegedű. Zelk Zoltán verskötetéről = Élet és Irodalom, 1963. június 15. 7. o. (24. szám) = Uő.: Eszköz és eszmélet, Budapest, Szépirodalmi, 1965. 152–156. o.; RÓNAY György: Zelk Zoltán: Tűzből mentett hegedű = Vigilia, 1963. 6. szám 365–366. o. = Uő.: Olvasás közben, Budapest, Magvető, 1971. 152–154. o.;
 • UNGVÁRI Tamás: Zelk Zoltán: Tűzből mentett hegedű = Magyar Nemzet, 1963. július 22. 4. o. = Zelk Zoltán kötetei főcímmel Uő.: Ikarusz fiai, Budapest, Szépirodalmi, 1970. 434–436. o.;
 • BARANYI Imre: Zelk Zoltán: Tűzből mentett hegedű = Alföld, 1963. 10. szám 84–86. o.;
 • TÖRÖK Endre: Dal az elveszített világról. Zelk Zoltán: Tűzből mentett hegedű = Kortárs, 1963. 11. szám, 1740–1741. o.;
 • DOMOKOS Mátyás: Műhelytitkok a közelmúlból. Zelk Zoltán: Tűzből mentett hegedű = Forrás, 1995. 1. szám, 81–87. o. = Sorozatcím nélkül Uő.: Leletmentés. Könyvek sorsa a „nemlétező” cenzúra korában, 1948–1989, Budapest, Osiris, 1996, 111–121. o. [A kötet kiadásának viszontagságairól.];

Zúzmara a rózsafán (1964)

 • RÓNAY György: „Égre is földet festettem én”. Zelk Zoltán: Zúzmara a rózsafán = Élet és Irodalom, 1964. július 4. 4. o. = Uő.: Olvasás közben, Budapest, Magvető, 1971. 155–158. o.;
 • FOGARASSY Miklós: Zelk Zoltán: Zúzmara a rózsafán = Látóhatár, 1964. 10. szám, 939–941. o.;
 • UNGVÁRI Tamás: Zelk Zoltán gyűjteményes kötete = Új Írás, 1964. 10. szám, 1276–1278. o. = Zelk Zoltán kötetei főcímmel, Összegyűjtött versei alcímmel Uő.: Ikarusz fiai, Budapest, Szépirodalmi, 1970. 439–443. o.;
 • VARGHA Kálmán: Zelk Zoltán: Zúzmara a rózsafán = Kritika, 1964. 11. szám, 53–55. o.;
 • HORGAS Béla: Zelk Zoltán válogatott versei = Kortárs, 1965. 1. szám, 150–152. o.;

Tegnap (1966)

 • FARAGÓ Vilmos: Egyhetes halhatatlanság = Élet és Irodalom, 1966. szeptember 10. 4. o. (37. szám) [Csoóri Sándor: A költő és a majompofa című kötetével együtt.];
 • BESSENYEI György: Zelk Zoltán: Tegnap = Kritika, 1966. 12. szám 60. o.;

Fölforrt az ég (1967)

 • FARAGÓ Vilmos: Mesterhármas = Élet és Irodalom, 1967. május 27. 7. o. (21. szám) = Uő.: Perben – harag nélkül. Kritikai jegyzetek a mai magyar irodalomról, Budapest, Szépirodalmi, 1969. 264–268. o. [Benjámin László: Tengerek fogságában és Vészi Endre: A varázsló kalapjában című köteteivel együtt.];
 • RÓNAY György: Zelk Zoltán: Fölforrt az ég = Vigilia, 1967. 7. szám, 488–489. o. = Uő.: Olvasás közben, Budapest, Magvető, 1971. 159–161. o.;
 • UNGVÁRI Tamás: Zelk Zoltán: Fölforrt az ég = Magyar Nemzet, 1967. július 30. 13. o. = Zelk Zoltán kötetei főcímmel Uő.: Ikarusz fiai, Budapest, Szépirodalmi, 1970. 436–439. o.;
 • PÁLYI András: Zelk Zoltán: Fölforrt az ég = Tiszatáj, 1967. 10. szám, 967–968. o.;
 • HORVÁTH Zsigmond: Zelk Zoltán: Fölforrt az ég = Új Írás, 1968. 3. szám, 108–110. o.;

Bekerített csönd (1971)

 • RÓNAY György: Zelk Zoltán: Bekerített csönd = Vigilia, 1971. 7. szám, 482–483. o.;
 • GREZSA Ferenc: Zelk Zoltán: Bekerített csönd = Kortárs, 1971. 9. szám, 1505–1506. o.;
 • ALFÖLDY Jenő: Gondolatot ébresztő költészet. Zelk Zoltán: Bekerített csönd = Napjaink, 1971. 9. szám, 10. o.
 • TANDORI Dezső: A befejezhetetlenség igénye. Zelk Zoltán: Bekerített csönd = Új Írás, 1971. 9. szám, 116–120. o.;
 • VÖRÖS László: Zelk Zoltán: Bekerített csönd = Tiszatáj, 1971. 558–559. o.;

Aki bejárta a világot című vers (Először megjelent: Új Írás, 1972. 11. szám)

 • POMOGÁTS Béla: Az emlék ege alatt = Új Írás, 1978. 10. szám, 95–99. o. = Uő.: Versek közelről. Értelmezések és magyarázatok, Budapest, Móra, (Kozmosz könyvek), 1980. 49–63. o. = Uő.: Szövegközelben, Budapest, Krónika Nova, 1999. 253–266. o.;

Féktávolságon belül (1973)

 • BIKÁCSY Gergely: Író rotációson = Élet és Irodalom, 1973. március 10., 10. szám, 10. o.;
 • BATA: Imre: Zelk Zoltán: Féktávolságon belül = Kritika, 1973. 6. szám, 10–11. o.;
 • BÁRDOS Pál: Zelk Zoltán: Féktávolságon belül = Kortárs, 1973. 7. szám, 1169–1171. o.;
 • RÓNAY László: Könyvek között = Vigilia, 1973. 8. szám 560–561. o. [A Sirály című kötetről is.];

Sirály (1973)

 • HAJDU Ráfis Gábor: Hol a házad, öregember? = Népszabadság, 1973. augusztus 12. Melléklet 5. o. = Zelk Zoltán: Sirály címmel Uő.: Kritikák, esszék, tanulmányok, 1970–1980. Vál., szerk.: AGÁRDI Péter, Budapest, Gondolat, 1984. 335–340. o.;
 • RÓNAY László: Könyvek között = Vigilia, 1973. 8. szám, 560–561. o. [A Féktávolságon belül című kötetről is.];
 • OLTYÁN Béla: Zelk Zoltán új kötetéről = Napjaink, 1973. 12. szám, 2. o.;
 • SZILÁGYI Ákos: Zelk Zoltán: Sirály = Kritika, 1974. 1. szám, 25–26. o.;

Az ablak nyitva van című vers (Először megjelent: Élet és Irodalom, 1974. augusztus 3. [31. szám])

Ahogy a kötéltáncosok (1975)

Meszelt égbolt (1976)

 • BATA Imre: Meszelt égbolt alatt = Népszabadság, 1976. augusztus 28. 7. o.;
 • GARAI Gábor: Már minden szó egyformán lényeges. Zelk Zoltán: Meszelt égbolt = Élet és Irodalom, 1976. szeptember 18. 11. o. (38. szám) = Uő.: A viszályokon át. Esszék, visszaemlékezések, Budapest, Szépirodalmi, 1979. 45–50. o.;
 • KARTAL Zsuzsa: Zelk Zoltán: Meszelt égbolt = Magyar Nemzet, 1976. december 5. 13. o.;
 • HORGAS Béla: Zelk Zoltán égboltja alatt = Tiszatáj, 1976. 12. szám, 28–29. o.;
 • KEMSEI István: Zelk Zoltán: Meszelt égbolt = Kritika, 1976. 12. szám, 24–25. o.;
 • ZIRKULI Péter: Zelk Zoltán újabb versei = Kortárs, 1976. 12. szám, 1985–1986. o.;
 • SZAKOLCZAY Lajos: Versek szívritmusra. Zelk Zoltán lírájáról = Forrás, 1977. 1. szám, 93–94. o. = Uő.: A csavargó esztétikája, Budapest, Balassi, 1996. 50–53 o.;

Amikor című vers (Először megjelent a Meszelt égbolt című kötetben)

 • KARTAL Zsuzsa: Főmondat nélkül. Zelk Zoltán: Amikor = Kortárs, 1982. 10. szám, 1632–1636. o.;

Babits (1883–1941) című vers (Először megjelent: Új Írás, 1976. 11. szám)

 • RÓNAY László: Egy vers Babitsról, és ami mögötte van = Vigilia, 1980. 2. szám, 104–109. o. = Miért szép? Verselemzések napjaink költészetéből. Összeáll.: DETRE Zsuzsa, Budapest, Gondolat, 1981. 55–67. o.;

Akit az Isten nem szeret (1976)

 • BERKES Erzsébet: Zelk Zoltán: Akit az Isten nem szeret = Magyar Nemzet, 1977. március 27. 13. o.;
 • SZÉLES Klára: „Szakadékok fölött... cérnaszál reményen”. Zelk Zoltán: Akit az Isten nem szeret = Kortárs, 1977. 6. szám, 988–990. o.;
 • BÉCSY Ágnes: Zelk Zoltán: Akit az Isten nem szeret = Kritika, 1977. 7. szám, 24. o.;

Tollászkodik a tavasz (1976)

 • MEZŐ Ferenc: Gyerekhangon. Zelk Zoltán: Tollászkodik a tavasz = Élet és Irodalom, 1977. február 19. 11. o. (8. szám);
 • CS. NAGY István: Zelk Zoltán: Tollászkodik a tavasz = Életünk, 1977. 2. szám, 189–192. o.;
 • SERES József: Zelk Zoltán: Tollászkodik a tavasz = Könyv és Nevelés, 1977. 4–5. szám, 143–147. o.;
 • ZALÁN Tibor: Zelk Zoltán: Tollászkodik a tavasz = Kincskereső, 1977. 11. szám, 43–45. o.;

Mindennapi halálom (1979)

 • SZAKOLCZAY Lajos: Kegyelemért könyörgő vers. Zelk Zoltán: Mindennapi halálom = Új Írás, 1979. 4. szám 105–106. o. = Uő.: A csavargó esztétikája, Budapest, Balassi, 1996. 53–55. o.;
 • UNGVÁRI Tamás: Zelk Zoltán: Mindennapi halálom = Magyar Nemzet, 1979. május 27. 13. o.;
 • LENGYEL Balázs: A vers: erőnlét. Zelk Zoltán: Mindennapi halálom = Élet és Irodalom, 1979. június 2. 11. o. (22. szám) = Uő.: Zöld és arany. Válogatott esszék, Budapest, Magvető, 1988. 413–416. o.;
 • CSÁKI Judit: Zelk Zoltán: Mindennapi halálom = Népszava, 1979. június 23. 7. o.;
 • KOCZKÁS Sándor: Zelk Zoltán: Mindennapi halálom = Kritika, 1979. 10. szám, 25–26. o.;
 • ZSADÁNYI Oszkár: Zelk Zoltán: Mindennapi halálom = Új Élet, 1979. 11. szám, 3. o.;
 • CYNOLTER Károly: „Megadóan, Isten oldalán”. Zelk Zoltán: Mindennapi halálom = Napjaink, 1980. 3. szám, 29. o.;
 • BELOHORSZKY Pál: Zelk Zoltán: Mindennapi halálom = Kortárs, 1980. 6. szám, 985–986. o.;

Reménytelen győzelem (1979)

 • TANDORI Dezső: Zelk Zoltán ablakai = Új Írás, 1980. 6. szám 92–99. o. [A tanulmány a Főhajtás a túlvilágra című kötettel is foglalkozik.]

Főhajtás a túlvilágra (1980)

 • VALACHI Anna: Halálűző verses ikon = Élet és Irodalom, 1980. május 10. 11. o. (19. szám);
 • FENYŐ István: Zelk Zoltán a költészet hasznáról = Napjaink, 1980. 7. szám 34. o.;
 • SZAKOLCZAY Lajos: A portrérajzoló megrendültsége. Zelk Zoltán: Főhajtás a túlvilágra = Forrás, 1980. 8. szám, 83–85. o. = Uő.: A csavargó esztétikája, Budapest, Balassi, 1996. 56–58. o.;
 • KÁNTOR Péter: Zelk Zoltán: Főhajtás a túlvilágra = Magyar Nemzet, 1980. szeptember 14., 13. o.;
 • BÁRDOSI NÉMETH János: Zelk Zoltán: Főhajtás a túlvilágra = Jelenkor, 1980. 9. szám, 847–849. o.;

Nappali menedékhely (1984)

 • ALFÖLDY Jenő: Realista menedékhely = Élet és Irodalom, 1984. július 6. 11. o.;
 • RÓNAY László: Zelk Zoltán: Nappali menedékhely = Kortárs, 1984. 11. szám, 1835–1836. o.;
 • ANTAL Gábor: Egy riporter Zuglóban. Zelk Zoltán: Nappali menedékhely = Valóság, 1984. 12. szám, 111–113. o.;
 • SZŰCS Katalin) Zelk Zoltán: Nappali menedékhely = Kritika, 1985. 2. szám 25. o.;

Reménykedem és rettegek (1986)

Visszaemlékezések, anekdoták, életrajzi források, írói igényű portrék

A válogatott bibliográfiát szerkeszti: Lakatos András (OSZK – Tájékoztató Osztály)

vissza