BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

 
   

 

 

 

 

 

 

 
TANULMÁNYOK - SZOMORY DEZSŐ
életrajz és művek - monográfiák  

Cikkek, tanulmányok

 • Alphonse DAUDET levele Szomory Dezsőhöz = Fővárosi Lapok, 1895. január 5. = Az Irgalom hegyén. Szomory Dezső emlékezete, Budapest, Nap, 2004. 27–28. o.;
 • HORVÁTH János: A Nyugat magyartalanságairól = Magyar Nyelv, 1911. 2. szám, 61–74. o. = Az Irgalom hegyén. Szomory Dezső emlékezete, Budapest, Nap, 2004, 61–74. o.;
 • IGNOTUS: A Nyugat magyartalanságairól = Nyugat, 1911. december 16. 1028–1040. o. (24. szám) 1. rész , 2. rész , 3. rész: = Uő.: Válogatott művei, vál., szerk., előszó: KOMLÓS Aladár, Budapest, Szépirodalmi, 1969, 650–668. o. = Az Irgalom hegyén. Szomory Dezső emlékezete, Budapest, Nap, 2004, 74–75. o.;
 • HORVÁTH János: Szomoryzmusok a Nemzeti színpadján = Magyar Nyelv, 1914. 2. szám, 88–89. o.;
 • [CSÁSZÁR Elemér] R. R.: Szomory Dezső, a nagy író = A Cél, 1916. 3. szám, 183–189. o.;
 • KOMJÁT Aladár: Szomory Dezsőről. (Nem kritika) = A Tett, 1916. 136. o. = Uő.: összegyűjtött művei, gyűjt., s. a. r.: HEGEDŰS Éva, Budapest, Szépirodalmi, 1957. 299–300. o.;
 • MÁCZA János: Szomory Dezső = Uő.: A modern magyar dráma, Ungvár, Szerzői kiad., 1916, 28–29. o.
  ROBOZ Imre: Szomory Dezsőről = Uő.: Az irodalom boudoirjában. Első kötet, Budapest, Rózsavölgyi, 1916, 195–208. o.;
 • HATVANY Lajos: Szomory Dezső. = Pesti Napló, 1917. szeptember 1. 1–4. o. = Az ember és a művész
  Alcímmel uő.: Irodalmi tanulmányok. II. köt. Budapest, Szépirodalmi, 1960, 247–257. o. = Uő.: Harcoló betűk. Irodalmi tanulmányok, Budapest, Gondolat, 1981, 245–255. o. = Az Irgalom hegyén. Szomory Dezső emlékezete. Budapest, Nap, 2004, 112–119. o.;
 • IGNOTUS: Szomory = Színház és Divat, 1918. 40. szám, 1–2. o.;
 • MÁCZA János: A színműíró Szomory = Ma, III. köt. (1918) 5. szám, 62. o. [A folyóirat elérhető reprint formában is!];
 • KÁZMÉR Ernő: Szomory Dezső = Thália, 1919. 1. szám, 39–42. o.;
 • JUHÁSZ Gyula: Szomorú... = Délmagyarország, 1920. április 24. 1. o. = Uő.: Összes művei. 6. köt. Prózai írások, 1918–1922, szerk.: PÉTER László, Budapest, Akadémiai, 1969, 299–300. o.;
 • LÁNYI Viktor: Szomory Dezső dalai = Nyugat, 1926. II. 978–979. o. (24. szám) = Az Irgalom hegyén. Szomory Dezső emlékezete, Budapest, Nap, 2004, 152. o.;
 • HALÁSZ Gábor: Szomory = Napkelet, 1927. II. 786–794 o.;
 • KODOLÁNYI János: Szomory Dezső, avagy pusztulunk, veszünk = Élőszó, 1927. 1–2. szám, 106–110. o.;
 • SZILÁGYI Ödön: Szomory Dezső = Délibáb, 1928. 9. szám;
 • NAGY Endre: Nyílt levél Szomory Dezsőhöz = Uő.: Hajnali beszélgetések Lukits Milossal, Budapest, Genius, 1930, 117–123. o.;
 • KODOLÁNYI János: Szomory Dezső = Forrás, 1930. 2. szám, 24–25. o. = Uő.: Csendes órák, Budapest, Turul, 1942, 7–11. o. = Uő.: Esti beszélgetés, Budapest, Magyar Élet, 1944, 258–261. o. = Uő.: Szív és pohár. Bírálatok, tanulmányok, cikkek, 1924–1940, Budapest, Magvető, 1977, 45–49. o. [E kötetekben az írás 1931-es datálású] = Az Irgalom hegyén.
  Szomory Dezső emlékezete. Budapest, Nap, 2004, 176–179. o.;
 • POSSONYI László: Magyar prózaírók. Szomory Dezső = Korunk Szava, 1932. 9. szám, 9–10. o.;
 • HALMI Bódog: Szomory Dezső = Uő.: Írói arcképek, Budapest, szerzői kiadás, 1934, 182–191 o.;
 • REMENYIK Zsigmond: Szomory Dezsőről. Töredék és vázlat = Szép Szó, 26. szám, (1938. VII. köt. 1. füzet), 24–26. o.;
 • SEREG Gyula: Szomory Dezső = S. G.: A XX. századi magyar drámairodalom realistái, Debrecen-Kecskemét, 1941, 38–42. o. (Magyar irodalmi dolgozatok a debreceni magyar királyi Tisza István Tudományegyetem magyar irodalomtörténeti szemináriumából);
 • KESZI Imre: Szomory Dezső = Magyarok, 1945. 2. szám, 61–62. o.;
 • SZÉP Ernő: Szomory Dezső = Magyar Nemzet, 1945. július 24. 4. o. (68. szám) = Az Irgalom hegyén. Szomory Dezső emlékezete, Budapest, Nap, 2004, 208–209. o.;
 • SZŰCS György: Szomory Dezső halálára = Szép Szó Almanach, Budapest, Officina, 1945, 58–59. o.;
 • TABÉRY Hédi: Szomory Dezső végrendelete = Haladás, 1946. október 17. 5. o. (40. szám);
 • RÓNAI Mihály András: Halhatatlan Szomory = Színház, 1946. október 24. (41. szám);
 • FÜSI József: Szomory Dezső = Magyar mártír írók antológiája, [vál., összeáll.: BÓKA László], Budapest, Cserépfalvi, 1947, 283–286. o. = : „S két szó között a hallgatás...”. Magyar mártír írók antológiája, vál., szerk.: KERESZTURY Dezső, SÍK Csaba, Budapest, Magvető, 1970, II. köt. 451–454. o. = Az Irgalom hegyén. Szomory Dezső emlékezete, Budapest, Nap, 2004, 204–206. o.;
 • GYERGYAI Albert: Szomory Dezső = Irodalmi Diáknaptár, 1948, szerk.: BENEDEK Marcell, Budapest, Magyar Művészeti Tanács, 1948, 94–95. o.;
 • GELLÉRI Miklós: Szomory Dezsőről = Új Élet, 1955. 4. szám;
 • KELLÉR Andor: Szomory Dezső = Beszélő házak, szerk.: HATVANY Lajos, Budapest, Bibliotheca, 1957, 265–268. o. = Az elegáns Szomory címmel: Beszélő házak és tájak, szerk.: HATVANY Lajos, kieg.: ERKI Edit, Budapest, Officina Nova, 1989, 782–786. o. = Az Irgalom hegyén. Szomory Dezső emlékezete, Budapest, Nap, 2004, 145–148. o.;
 • ILLÉS Endre: Szomory Dezső alkonya = Uő.: Krétarajzok, Budapest, Magvető, 1957, 29–42 o. = Zenész leszek!... címmel uő.: Írók, színészek, dilettánsok, Budapest, Magvető, 1968, 38–50. o. = A mennyei küldönc címmel uő.: Krétarajzok. Második, bővített kiadás, Budapest, Magvető, 1970, 22–35. o.;
 • GALSAI Pongrác: Szomory Dezső, húsz év után = Kortárs, 1965. 7. szám, 1157–1160. o. = Uő.: A besurranó szerkesztő. Tanulmányok, portrék, jegyzetek, Budapest, Szépirodalmi, 1976, 48–56. o.;
 • RÓNAI Mihály András: Szomory Dezső centenáriumára = Népszabadság, 1969. június 3. 7. o. = Uő.: Magyar toll, Budapest, Szépirodalmi, 1991, 27–30. o.;
 • ZELK Zoltán: Pénteki levél Szomory Dezsőről = Élet és Irodalom, 1969. június 14. 2. o. (24. szám) = Uő.: Féktávolságon belül, Budapest, Szépirodalmi, 1973, 82–85. o. = Uő.: Egyszervolt ember. Prózai írások, 1964–1971, vál., szöveggond.: SINKA Erzsébet, Budapest, Szépirodalmi, 1985, 387–389. o.;
 • MÁRER György: Cholnoky [László] és Szomory = Irodalmi Újság, 1970. március 15. 7. o.;
 • ANTAL Gábor: Szomory Dezsőről, a Hermelin ürügyén = Kortárs, 1970. 7. szám, 1150–1154. o.
  RÓNAY György: Szomory polifóniái = Uő.: A nagy nemzedék, Budapest, Szépirodalmi, 1971, 249–259. o. = Az Irgalom hegyén. Szomory Dezső emlékezete, Budapest, Nap, 2004, 77–84. o.;
 • NAGY Péter: Szomory Dezső emléktáblája előtt = Élet és Irodalom, 1971. december 11. 5. o. (50. szám) = Uő.: Útjelző, Budapest, Szépirodalmi, 1976, 105–108. o.;
 • THURZÓ Gábor: Egy író végleges halála = Élet és Irodalom, 1971. december 25. 8. o. (52. szám);
  HUBAY Miklós: Szomory halott? = Élet és Irodalom, 1972. január 8. 4. o. (2. szám) =
  Uő.: Aranykor, Budapest, Szépirodalmi, 1972, 443–450. o.;
 • VARGHA Balázs: Irodalmi városképek. Dauphin a Király utcából. Szomory Dezső. 1–2. rész = Budapest, 1973. 2. és 3. szám, 20–21. és 20–21. o. = Uő.: „Állok Dunánk szélén, a pesti parton...”. Tanulmányok, irodalmi városképek, Budapest, Tankönyvkiadó, 1984, 123–135. o.;
 • VARGHA Kálmán: A novellista Szomory = Uő.: Álom, szecesszió, valóság. Tanulmányok huszadik századi magyar prózaírókról, Budapest, Magvető, 1973, 9–45. o. [Az Irgalom hegyén című válogatott elbeszéléskötet előszava];
 • MAJOR Ottó: A király meztelen = Uő.: Arcok és maszkok. Kritikák, cikkek, Budapest, Szépirodalmi, 1975, 372–375. o. [Szomory Dezső királydrámáiról];
 • ILLÉS Endre: Írók két háború közt. Szomory Dezső = Új Tükör, 1977. 38. szám, 14–15. o.;
 • FEUERSTEIN Emil: Szomory Dezső = Uő.: Egy marék virág. A magyarajkú zsidóság szellemi öröksége. 1. köt, Tel Aviv, 1986, 246–252. o.;
 • SŐTÉR István: Egy meg nem értett író. Szomory Dezsőről = Új Tükör, 1986. 47. szám, 19. o.;
 • HAMAR Péter: Szomory Szatmárban = Szabolcs–Szatmári Szemle, 1988. 1. szám, 69–77. o.;
 • VÁRKONYI Benedek: Halász és Szomory. Egy Kritika elő- és utótörténete = Holmi, 1991. 1. szám, 70–75. o.;
 • NAGY Péter: Szomory színpada = Debreceni Szemle, 1998. 3. szám, 367–390. o.;
 • UNGVÁRI Tamás: Szomory: a pária-parvenü tragédiája = Múlt és Jövő, 1999. 1. szám, 96–103. o.
 • VINCZELLÉR Katalin: Szép és Szomory = Iskolakultúra, 2000. 1. szám, 63–68. o.;
 • MAJOR Anita: Az irodalmi márki. Szomory Dezső, a „képzelet milliomosa” = Lyukasóra, 2000. 7. szám, 23–26. o.;
 • TÉREY János: „Páriz! Páriz!”. Szomory Dezső, avagy a megrendülés = Holmi, 2008. 1. szám;
 • KERTÉSZ Imre: Lót dilemmái a 21. században. Kőbányai János telefoninterjúja = Múlt és Jövő, 2009. 3. szám. 42-46. o.;
 • MOLNÁR GÁL Péter: Walkür a Lipótvárosban = Múlt és Jövő, 2009. 3. szám. 58-62. o.;

Kötetismertetések, műelemzések, előadás-kritikák

Az isteni kert (1910)

A nagyasszony (Bemutató: 1910. február, Nemzeti Színház)

 • ALEXANDER Bernát: A nagyasszony. Szomory Dezső színműve = Vasárnapi Újság, 1910. február 13. 142–144. o. (7. szám);
 • FENYŐ Miksa: A nagyasszony. Regényes színmű = Nyugat, 1910. március 1. 338–339. o. [A kötetkiadás ismertetése]; 1. rész, 2. rész, 3. rész
 • [KOSZTOLÁNYI Dezső] K. D.: A nagyasszony. A Nemzeti Színház bemutatója = A Hét, 1910. február 6. 93–94. o. (5. szám) = Uő.: Színházi esték. I. köt., gyűjt., szöveggond.: RÉZ Pál, Budapest, Szépirodalmi, 1978, 539–542. o. = Az Irgalom hegyén. Szomory Dezső emlékezete, Budapest, Nap, 2004, 34–36. o.;
 • [VOINOVICH Géza] v. g.: Szomory Dezső: A nagyasszony = Budapesti Szemle, 141. köt., 399. szám, 436–438. o. (1910);
 • SCHÖPFLIN Aladár: Szomory Dezső a Nemzeti Színházban = Nyugat, 1927. november 1. 642–643. o. (21. szám) = Uő.: Válogatott tanulmányok, vál., szerk., bev.: KOMLÓS Aladár, Budapest, Szépirodalmi, 1967, 569–572. o. = Az Irgalom hegyén. Szomory Dezső emlékezete, Budapest, Nap, 2004, 164–166. o.;

Ünnep a Dühöngőn és egyéb szerelmek (1910)

 • [RÉVÉSZ Mihály] (Rm.): Szomory Dezső: Ünnep a Dühöngőn és egyéb szerelmek = Népszava, 1911. január 12. 2–4. o.;
 • BÁLINT Lajos: Szomory Dezső új novelláskönyve = Magyar Hírlap, 1911. 36. szám;
 • TURCSÁNYI Elek: Szomory Dezső: Ünnep a Dühöngőn és egyéb szerelmek = Nyugat, 1911. augusztus 1. 239–241. o. (15. szám) 1. rész, 2. rész, 3. rész = Az Irgalom hegyén. Szomory Dezső emlékezete, Budapest, Nap, 2004, 47–49. o.;

Az Irgalom hegyén (novella, először kötetben: Ünnep a Dühöngőn és egyéb szerelmek, 1910.)

 • RÉZ Pál: Orpheus a zálogházban. Egy Szomory-novella = Uő.: Kulcsok és kérdőjelek, Budapest, Szépirodalmi, 1973, 265–278. o. = Az Irgalom hegyén. Szomory Dezső emlékezete, Budapest, Nap, 2004, 49–58. o.;

A rajongó Bolzay-leány (Bemutató: 1911. január, Nemzeti Színház)

 • ALEXANDER Bernát: Szomory Dezső: A rajongó Bolzay-leány a Nemzeti Színházban és Bródy Sándor: A medikus a Vígszínházban = Vasárnapi Újság, 1911. február 6. 105–106. o. (6. szám);
 • FENYŐ Miksa: A rajongó Bolzay-leány. Színmű négy felvonásban. Írta: Szomory Dezső = Nyugat, 1911. február 1. 302–304. o. [A kötetkiadás ismertetése]; 1. rész, 2. rész, 3. rész, 4. rész
 • BRESZTOVSZKY Ernő: Szomory Dezső: A rajongó Bolzay-leány = Renaissance, 1911. 148–150. o.;
 • POGÁNY József: Szomory Dezső: A rajongó Bolzay-leány = Renaissance, 1911. 150–151. o.;
 • ZIGÁNY Árpád: Szomory Dezső: A rajongó Bolzay-leány = Renaissance, 1911. 151–153. o.;

Györgyike drága gyermek (Bemutató: 1912. február, Vígszínház)

Bella (Bemutató: 1913. január, Vígszínház)

 • HALASI Andor: Egy hét bemutatói. Pásztor Árpád: Savitri – A lányom; Szomory Dezső: Bella; Tömörkény István: Barlanglakók = Élet, 1913. 5. szám, 153–155. o. = Uő.: A jövő felé. Válogatott kritikai írások, 1905–1963, Budapest, Szépirodalmi, 1964, 360–365. o.;
 • IGNOTUS. Szomory Dezső: Bella = Nyugat, 1913. február 1. 215–216. o. (3. szám);
 • KEMÉNY Simon: Szomori [!] Dezső: Bella = Magyar Figyelő, 1913. 3. szám, 233–234. o.;
 • POGÁNY József: Bella = Népszava, 1913. január 19. 9. o. = Uő.: Kultúra, álkultúra, szerk. jegyz.: GERÉB László, Budapest, Magvető, 1962, 154–157. o.;
 • SCHÖPFLIN Aladár: Szomory Dezső: Bella = Vasárnapi Újság, 1913. 4. szám, 66. o.
 • NAGY Péter: Bella és az ő Szomoryja = Kritika, 1972. 6. szám, 25–26. o.;
 • LÉTAY Vera: Polgár-opera = Élet és Irodalom, 1972. június 17. 13. o. (25. szám);
 • MAJOR Ottó: Bella és egy fenséges kacsa = Uő.: Arcok és maszkok, Budapest, Szépirodalmi, 1975, 327–330. o.;
 • SZÁNTÓ Judit: Szomor-y és Kéj-i = Színház, 1986. 8. szám, 21–24. o.;

Mária Antónia (Bemutató: 1913. november, Nemzeti Színház)

 • HALASI Andor: Szomory Dezső: Mária Antónia = Élet, 1913. 49. szám, 1578–1580. o. = Uő.: Élő irodalom, Budapest, Benkő Gyula, 1920, 111–113. o. = Uő.: A jövő felé. Válogatott kritikai írások, 1905–1963, Budapest, Szépirodalmi, 1964, 334–336. o.;
 • [KOSZTOLÁNYI Dezső] P-n: Mária Antónia. A Nemzeti Színház bemutatója = A Hét, 1913. november 23. 758. o. = Uő.: Színházi esték. I. köt., Budapest, Szépirodalmi, 1978, 546–549. o.;
 • KOSZTOLÁNYI Dezső: Két színházi este. Krúdy Gyula: Zoltánka és Szomory Dezső: Mária Antónia = Nyugat, 1913. december 1. 798 o. (23. szám) = Uő.: Színház, gyűjt.: ILLÉS Endre, s. a. r.: ILLYÉS Gyula, Budapest, Nyugat, 1948, 167–168. o. = Uő.: Színházi esték. I. köt., Budapest, Szépirodalmi, 1978, 549–550. o.;
 • SCHÖPFLIN Aladár: Szomory Dezső: Mária Antónia, a Nemzeti Színházban = Vasárnapi Újság, 1913. december 7. 970. o. (49. szám);

A pékné (1916)

Hermelin (Bemutató: 1916. március, Vígszínház)

Az élet diadala (1917)

 • KOSZTOLÁNYI Dezső: Szomory Dezső: Az élet diadala = Nyugat, 1917. július 1., 74–77. o. (13. szám) = Uő.: Írók, festők, tudósok. I. köt., Budapest, Szépirodalmi, 1958, 198–204. o. = Uő.: Egy ég alatt, Budapest, Szépirodalmi, 1977, 102–107. o. = Uő.: Tükörfolyosó. Magyar írókról, Budapest, Osiris, 2004, 286–290. o. = Az Irgalom hegyén. Szomory Dezső emlékezete, Budapest, Nap, 2004, 94–98. o.;
 • KOSZTOLÁNYI Dezső: Az élet diadala = Déli Hírlap, 1917. szeptember 26. = Uő.: Tükörfolyosó. Magyar írókról, Budapest, Osiris, 290–291. o.;
 • KRÚDY Gyula: Könyvtáramból = Magyarország, 1917. június 23. 9. o. = Uő.: A szobrok megmozdulnak. Írások az irodalomról, vál., szerk., jegyz.: KOZOCSA Sándor, Budapest, Gondolat, 1974, 221–223. o.;

Harry Russel-Dorsan a francia hadszíntérről (1918)

II. József császár (Bemutató: 1918. április, Nemzeti Színház)

 • HATVANY Lajos: Szomory Dezső: II. József császár = Pesti Napló, 1918. április 6. = Uő.: Irodalmi tanulmányok. II. köt., Budapest, Szépirodalmi, 1960, 258–263. o. = Az Irgalom hegyén. Szomory Dezső emlékezete, Budapest, Nap, 2004, 132–135. o.;
 • HATVANY Lajos: Színházi bonyodalmak a II. József császár körül = Pesti Napló, 1918. november 24. = Uő.: Irodalmi tanulmányok. II. köt., Budapest, 1960, 264–266. o.;
  IGNOTUS: Szomory Dezső: II. József császár = Világ, 1918. április 6. 1–3. o.;
 • KOSZTOLÁNYI Dezső: II. József császár. Szomory Dezső drámája = Nyugat, 1918. április 16. 701–702. o. = Uő.: Színház, Budapest, Nyugat, 1948, 168–171. o. = Uő.: Színházi esték. I. köt., Budapest, Szépirodalmi, 1978, 553–556. o.;
 • KRÚDY Gyula: II. József császár = Magyarország, 1918. április 6. 3–4. o.;
 • SCHÖPFLIN Aladár: Szomory Dezső: II. József császár = Vasárnapi Újság, 1918. április 14. 229. o.;
 • SCHÖPFLIN Aladár: Bemutatók = Nyugat, 1933. február 1. 201–204. o. [Szomory drámájára vonatkozó rész.: 203–204. o.] (3. szám);
 • [VOINOVICH Géza] v. g.: Szomory Dezső: II. József császár = Budapesti Szemle, 175. köt. (1918) 499. szám, 138–140. o.;
 • KÁRPÁTI Aurél: II. József császár = Pesti Napló, 1933. január 15. 21. o.;
 • NAGY Péter: Szomory II. Józseféről = Élet és Irodalom, 1964. február 1. 9. o. (5. szám) = Uő.: Két évad és ami megelőzte, Budapest, Szépirodalmi, 1966, 268–270. o.;
 • DOROMBY Károly: Színházi krónika = Vigilia, 1964. 4. szám, 244–247. o. [Szomory drámájával foglalkozó rész: 244–246. o.];
 • BÓKA László: Szomory és II. Józsefe = Pesti Műsor, 1964. 4. szám = Uő.: Könyvek, gondok. Válogatott tanulmányok és jegyzetek, Budapest, Gondolat, 1966, 265–266. o.;
 • OSVÁTH Béla: A dramaturg levele a rendezőhöz. Szomory Dezső II. József császár és Németh László II. József című drámája = Uő.: Türelmetlen dramturgia. Tanulmányok, Budapest, Szépirodalmi, 1965, 349–360. o.;
 • ANTAL Gábor: Nosztalgia és önirónia. Egy megkésett jozefinista: Szomory Dezső = Világosság, 1974. 5. szám, 290–295. o. = Uő.: Üdvösség mára és holnapra, Budapest,
  Szépirodalmi, 1986, 237–251. o.;

Matuska (Bemutató: 1918. október, Vígszínház)

 • IGNOTUS: Szomory Dezső: Matuska = Világ, 1918. október 13., 13. o.;
 • SCHÖPFLIN Aladár: Szomory Dezső: Matuska = Vasárnapi Újság, 1918. október 20. 588. o.;
 • ZOLNAI Béla: Szomory Dezső: Matuska = A Hét, 1918. II. 653–654. o.;
 • KÁZMÉR Ernő: Szomory Dezső: Matuska = Thália, 1919. 1. szám, 44–45. o.;

A selyemzsinór (1921)

 • TÓTH Árpád: Szomory Dezső: A selyemzsinór = Az Est, 1922. január 25. = Uő.: Összes Művei, 4. köt. Prózai művek. Tanulmányok, bírálatok hírlapi cikkek, 1914–1928., s. a. r.: KARDOS László, KOCZTUR Gizella, Budapest, Akadémiai, 1969, 194–195. o.;

II. Lajos király (Bemutató: 1922. január, Magyar Színház)

 • KOSZTOLÁNYI Dezső: II. Lajos király = Pesti Hírlap, 1922. január 29. = Uő.: Színházi esték. I köt., Budapest, Szépirodalmi, 1978, 557–560. o. = Az Irgalom hegyén. Szomory Dezső emlékezete, Budapest, Nap, 2004, 148–151. o.;
 • [SCHÖPFLIN Aladár] s. a.: Szomory Dezső: II. Lajos király = Szózat, 1922. január 29. 14. o.;
 • SZERB Antal [A cikk publikálásakor SZERB Antal Kristóf]: Szomory Dezső: II. Lajos király = Nyugat, 1922. február 16. 291–292. o. (4. szám) = Uő.: A trubadúr szerelme. Könyvekről, írókról, 1922–1944, gyűjt., jegyz.: WÁGNER Tibor, Budapest, Holnap, 1997, 13–16. o. = Uő.: Mindig lesznek sárkányok. Összegyűjtött esszék, tanulmányok, kritikák. II. köt. Magyar Irodalom, szerk., szöveggond.: PAPP Csaba, Budapest, Magvető, 2002, 561–565. o.;
 • TÓTH Árpád: Szomory Dezső: II. Lajos király = Az Est, 1922. január 29. = Uő.: Összes művei. 4. köt., Budapest, Akadémiai, 1969, 196–197. o.;
 • ANTAL Gábor: II. Lajos király. Szomory Dezső drámája a Madách Színházban = Magyar Nemzet, 1972. október 1. 11. o. = Uő.: Üdvösség mára és holnapra, Budapest, Szépirodalmi, 1986, 252–256. o.;
 • NAGY Péter: Szomory Dezső: II. Lajos király = Kritika, 1972. 10. szám, (november) 30–31. o.;
 • OSZTOVITS Levente: Egy ilyen fönség, nézd... = Színház, 1972. 12. szám, 20–24. o.;

Glória (Bemutató: 1923. január, Vígszínház)

Szabóky Zsigmond Ráfael (bemutató: 1924. január, Vígszínház)

A mennyei küldönc (1926)

 • KÁRPÁTI Aurél: A mennyei küldönc. Szomory Dezső új novelláskönyve = Pesti Napló, 1926. június 3. 14. o.;
 • KÜRTI Pál: Szomory Dezső új novellái = Nyugat, 1926. július 16. 149–153. o. (14. szám); 1. rész, 2. rész, 3. rész
 • SZILÁGYI Géza: A mennyei küldönc. Szomory Dezső új novelláskötete = Magyarország, 1926. április 25. 16. o.;

Levelek egy barátnőmhöz (1927)

A párizsi regény (1929)

 • BÁLINT György: Szomory Dezső: A párizsi regény = Magyarország, 1929. november 10. 6. o.;
 • FÁBIÁN István: Szomory Dezső: A párizsi regény = Napkelet, 1930. 479–481. o.;
 • FENYŐ Miksa: Szomory Dezső: A párizsi regény = Nyugat. 1929. december 16., 682–684. o. (23. szám) = Az Irgalom hegyén. Szomory Dezső emlékezete, Budapest, Nap, 2004, 173–176. o.;
 • [GAÁL Gábor] Szentgyörgyi Anna: Most pedig énekeljünk, olvasó = Korunk, 1930. 2. szám, 158–160. o. = Uő.: Válogatott írások. I. köt., szerk.: SUGÁR Erzsébet, Bukarest, Irodalmi Könyvkiadó, 341–343. o. = Uő.: Legyünk kortársak, vál., szerk.: SZÉLL Zsuzsa, TORDAI Zádor, Budapest, Kossuth, 1973, 55–59. o.;
 • MÁRAI Sándor: A párizsi regény. Szomory Dezső új könyve = Az Újság, 1929. november 23. = Az Irgalom hegyén. Szomory Dezső emlékezete, Budapest, Nap, 2004, 170–173. o.;
 • [RÓNAY György] (x): Az olvasó naplója. Szomory Dezső: A párizsi regény = Vigilia, 1957. 5. szám, (november) 307–310. o.;
 • BODNÁR György Reményiné létpapucsa. Szomory Dezső: A párizsi regény = Magyar Napló, 1990. 11. szám, 11. o. = Uő.: Jövő múlt időben, Budapest, Balassi, 1998, 242–244. o.;
 • LÁNG Zsolt: Szomory Dezső: A párizsi regény = Élet és Irodalom, 2001. november 16. 23. o. (46. szám) ]Az Ex libris rovatban három másik könyvvel együtt];

Takáts Alice (Bemutató: 1930. január, Vígszínház)

 • KEMÉNY Simon: Takáts Alice. Szomory Dezső színműve a Vígszínházban = Az Est, 1930. február 2. 9. o.;
 • NÉMETH Andor: Szomory-premier a Vígszínházban = A Toll, 1930. 6. szám, 11–13. o. = Az Irgalom hegyén. Szomory Dezső emlékezete, Budapest, Nap, 2004, 185–187. o.;
 • SALGÓ Ernő: Takáts Alice = Magyarország, 1930. február 2. 9. o.;
 • SCHÖPFLIN Aladár: Takáts Alice. Szomory Dezső színműva a Vígszínházban = Nyugat, 1930. február 16. 326–327. o. (4. szám) = Uő.: Válogatott tanulmányok, Budapest, Szépirodalmi, 1967, 587–590. o.;
 • VAJTHÓ László: Színházi szemle. Szomory Dezső: Takáts Alice = Protestáns Szemle, 1930. 3. szám, 197–198. o.;
 • BENEDEK András: Szomory Dezső: Takáts Alice = Budapest, 1946. 124–125. o.;
 • STAUD Géza: Szomory Dezső: Takáts Alice = Népszava, 1946. február 6. 4. o.;

Szegedy Annie (Bemutató: 1931. február, Vígszínház)

 • LACZKÓ Géza: Szegedy Annie. Szomory-bemutató a Vígszínházban = Az Est, 1931. február. 7. 9. o.;
 • SCHÖPFLIN Aladár: Bemutatók. Szegedy Annie. Szomory Dezső drámája a Vígszínházban = Nyugat, 1931. február 16. 270–271. o. = Uő.: Válogatott tanulmányok, Budapest, Szépirodalmi, 1967, 590–594. o. = Az Irgalom hegyén. Szomory Dezső emlékezete, Budapest, Nap, 2004, 188–189. o.;
 • ZSOLT Béla: Szegedy Annie = Magyar Hírlap, 1931. február 7. 4. o.;

Gyuri (1932)

 • [BÁLINT György] (B. Gy.): Gyuri. Szomory Dezső regénye = Az Est, 1932. augusztus 7. 8. o.;
 • NÉMETH László: Új regények = Tanú, 1932. 1. szám, (szeptember) 36–50. o. [Szomory regényét ismertető rész: 38–39. o.] = Uő.: Kiadatlan tanulmányok. I. köt., Budapest, Magvető, 1968, 206–208. o. = Uő.: Két nemzedék, Budapest, Magvető – Szépirodalmi, 1970, 409–411. o. = Az Irgalom hegyén. Szomory Dezső emlékezete, Budapest, Nap, 2004, 192–193. o.;
 • SCHÖPFLIN Aladár: Gyuri. Szomory Dezső regénye = Nyugat, 1932. szeptember 1. 221–222. o. = Az Irgalom hegyén. Szomory Dezső emlékezete, Budapest, Nap, 2004, 190–191. o.;
 • GERE Zsolt: Tettért írt szavak. Szomory Dezső: Gyuri = Revizor, 2008. 09. 05.;

Horeb tanár úr (1934)

Bodnár Lujza (Bemutató: 1936. január, Vígszínház)

Emberi kis képeskönyv (1936)

 • ILLÉS Endre: Szomory Dezső új könyveiről. Emberi kis képeskönyv – Horeb tanár úr = Nyugat, 1936. május, 374–377. o. = Az Irgalom hegyén. Szomory Dezső emlékezete, Budapest, Nap, 2004, 195–199. o. = [némileg megváltozott szöveggel] A mennyei küldönc című esszé részeként. [Bibliográfiai adatait lásd a Cikkek, tanulmányok fejezetben];
 • KÁRPÁTI Aurél: Emberi kis képeskönyv = Pesti Napló, 1935. december 19. 7. o.;
 • MURÁNYI-KOVÁCS Endre: Szomory Dezső: Emberi kis képeskönyv = Munka, 1936. 1509–1511. o. (49. szám);
 • NEMESKÜRTY István: A hátsó polcról. Szomory Dezső: Emberi kis képeskönyv = Élet és Irodalom, 1982. április 23. 6. o. (17. szám);

Kis szonáta (novella, először kötetben Emberi kis képeskönyv, 1936.)

 • HUSZÁR Ágnes: Szomory Dezső: Kis szonáta = Magyar Nyelvőr, 1974. 2. szám, 186–191. o.;

Kamarazene (1937)

 • BÓKA László: Szomory Dezső: Kamarazene = Szép Szó, 1937. V. köt. 16. füzet, (július–augusztus), 93. o.;
 • KARDOS László: Négy novelláskötet. Kárpáti Aurél: A bagoly; Laczkó Géza: Sánta Ámor; Szitnyai Zoltán: Benn a bárány; Szomory Dezső: Kamarazene = Nyugat, 1937. június. 445–446. o. (6. szám) [Szomory kötetéről: 446. o.] = Uő.: Száz kritika, Budapest, Szépirodalmi, 1987, 106–107. o. = Az Irgalom hegyén. Szomory Dezső emlékezete, Budapest, Nap, 2004, 200. o.;
 • RÓNAI Mihály András: Kamarazene. Szomory Dezső új novelláskönyve = Pesti Napló, 1937. április 11. 18. o.;

Az Irgalom hegyén (válogatott elbeszélések, 1964.)

Zene és ének hangjainál. Zenei írások (2009)

Visszaemlékezések, írói igényű portrék

 • KELLÉR Andor: Író a toronyban. Három arckép, Budapest, Szépirodalmi, 1958, [Szomory Dezső portréját megrajzoló, címadó írás: 5–152. o.]. Második kiadás: 1984. = Uő.: Az élet édes tarkasága. Tanulmányok, kritikák, visszaemlékezések, Budapest, Magvető, 1973, 7–147. o.;
 • BÓKA László: Szomory Dezső = Uő.: Arcképvázlatok és tanulmányok, Budapest, Szépirodalmi, 1962, 190–192. o. = Az Irgalom hegyén. Szomory Dezső emlékezete, Budapest, Nap, 2004, 200–202. o.;
 • DÉNES Zsófia: Emlékezés Szomory Dezsőre = Új Írás, 1973. 3. szám, 109–113. o. = Uő.: Úgy, ahogy volt, Budapest, Gondolat, 1974, 146–153. o.;
 • RÓNAI Mihály András: Szomory Dezső. Testamentum és utókor [Az írás 1986-os datálású] = Uő.: Magyar toll, Budapest, Szépirodalmi, 1991, 31–39. o.;

A válogatott bibliográfiát szerkeszti: Lakatos András (OSZK – Tájékoztató Osztály)

vissza