BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

 

 

 
TANULMÁNYOK - AMBRUS ZOLTÁN
 • IGNOTUS: Ambrus Zoltán = A Hét, 1895. április 14;
 • FENYŐ Miksa: Giroflé és Girofla (Ambrus Zoltán regénye) = Nyugat, 1908. 14. szám, 770771;
 • ELEK Artúr: Ambrus Zoltán újabb elbeszélései = Nyugat, 1911. 19. szám, 574579;
 • HORVÁTH János: Ambrus Zoltán: Vezető elmék = Irodalomtörténet, 1913, 473477;
 • SZINNYEI Ferenc: Ambrus Zoltán = Irodalomtörténet, 7. évfolyam, 1918, 630, 105127;
 • KOSZTOLÁNYI Dezső: Ambrus Zoltán = Új Idők, 1931. március 22. = Uő: Egy ég alatt, szerk., szöveggondozás: RÉZ Pál, Budapest, Szépirodalmi, 1976
 • GYERGYAI Albert: Ambrus Zoltán = Nyugat, 1931. 5. szám, 339341;
 • KÁRPÁTI Aurél: Ambrus Zoltán = Pesti Napló, 1932. március 1.
 • SCHÖPFLIN Aladár: Ambrus Zoltán = Nyugat, 1932. 6. szám, 297299;
 • GYERGYAI Albert: Ambrus Zoltán emléke = Nyugat, 1936. 4. szám, 253256;
 • ILLÉS Endre: Mérték és példa. Jegyzetek Ambrus Zoltánról, Nyugat, 1940. 10. szám
 • VOINOVICH Géza: Ambrus Zoltán = Budapesti Szemle, 264. évfolyam, 1943. 786. szám, 257270;
 • FALLENBÜCHLNÉ AMBRUS Gizella: Ambrus Zoltán, a színikritikus = Irodalomtörténet, 46. évfolyam, 1958, 3135;
 • FALLENBÜCHLNÉ AMBRUS Gizella: Ambrus Zoltánról = Irodalomtörténet, 49. évfolyam, 1961, 143154;
 • SZEGHALMI Elemér: Két irodalmi korszak pillére = Vigilia, 1962, 271279;
 • LŐRINCZY Huba: A századvég arany embere. Ambrus Zoltán: Midás király, Budapest, Akad. Ny., 1981, 276289. (Különlenyomat: Irodalomtörténeti közlemények);
 • LŐRINCZY Huba: Idill a hasztalanság rejtelmével. Ambrus Zoltán: Giroflé és Girofla. Könyvismertetés, Budapest, Akad. Ny., 1982, 787805. (Különlenyomat: Irodalomtörténet);
 • LŐRINCZY Huba: Delelőközelben. Ambrus Zoltán novellái = Tanulmányok a XIX. századi magyar irodalom köréből, szerk. BITSKEY István, Debrecen, KLTE, 1987, 4165;
 • LŐRINCZY Huba: Ambrus Zoltán: Mozi Bandi kalandjai = Irodalomtörténeti Közlemények, 1991. 3. szám, 284291;
 • LŐRINCZY Huba: A Lipótváros görbe tükre. Ambrus Zoltán dialógusregényei (Berzsenyi báró és családja; A Berzsenyi-leányok tizenkét vőlegénye; A Berzsenyi-dinasztia) = Életünk, 1991. 1. szám, 340-354;
 • LŐRINCZY Huba: Perben a dilettantizmussal és a magyar Ugarral = Új írás, 1991. 7. szám, 118123;
 • LŐRINCZY Huba: Ambrus Zoltán és Ernest Renan. Adalékok egy rajongás természetrajzához = Életünk, 1991. 11. szám, 10201025;
 • SZAJBÉLY Mihály: A passzionátus riporter a frázisok mögé pillant = Magyar Napló, 1993. 17. szám, 1214. (Adorján Andornak Ambrus Zoltánnal 1908-ban készített interjújáról, szövegközléssel);
 • HORVÁTH Edit: A klasszikus novellaforma módosulása Ambrus Zoltánnál: tárca, reflexív hang, keretes és én-elbeszélések = Irodalomtörténeti Közlemények, 1995. 1. szám, 5363;
 • TÖRÖK Lajos: Midas árnyékában. A mítosz alakzata Ambrus Zoltán: Midas király című regényében = A kánon peremén. Az irodalmi modernség alakváltozatai a XIXXX. század fordulójának magyar prózájában, Budapest, ELTE, 1998, 150165;
 • MAJOR Anita: Eszmény és erszény konfliktusa. Ambrus Zoltán, az Anti-Midas = Lyukasóra, 2000. 12. szám, 2325;

  A válogatott bibliográfiát szerkeszti: Kekk Adrienn (OSZK – Elektronikus Dokumentum Központ – Magyar Elektronikus Könyvtár)