BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

 

 

 

 

 


 

 

 
TANULMÁNYOK - TÓTH ÁRPÁD
életrajz és művek - monográfiák  
 • KARINTHY Frigyes: Tóth Árpád = Nyugat, 1910. 24. szám, II., 1896–1898;
 • SCHÖPFLIN Aladár: Tóth Árpád = Pesti Napló, 1917. ápr., 22., 11;
 • MÓRICZ Zsigmond: Halvány fénykéve = Nyugat, 1922. 2. szám, I., 133–135;
 • BABITS Mihály: Tóth Árpád. Vázlatok költői arcképéhez = Nyugat, 1928. 22. szám, II., 635–638;
 • ELEK Artúr: Tóth Árpád = Nyugat, 1928. 22. szám, II., 646;
 • IGNOTUS: Tóth Árpád = Nyugat, 1928. 22. szám, II., 640–641;
 • PETERDI István: Ki volt, – hogy halt meg = Nyugat, 1928. 22. szám, II., 645–646;
 • SCHÖPFLIN Aladár: Temetés után egy nappal = Nyugat, 1928. 22. szám, II., 647–648;
 • TERSÁNSZKY J. Jenő: Tóth Árpád = Nyugat, 1928. 22. szám, II., 642–644;
 • ALSZEGHY Zsolt: Tóth Árpád = Irodalomtörténet, 1929. 12., 25–32;
 • OLÁH Gábor: Tóth Árpád költészete = Nyugat, 1929. 6. szám, I., 398–405;
 • SOMOGYI Mária: Palinódia. Emlékezés Tóth Árpádra = Literatura, 1929. 11., 384–386;
 • MÓRICZ Zsigmond: A költő és apja = Nyugat, 1930. 409–412. = Uő.: Irodalomról, művészetről. 2., Budapest, 1959. 79–85;
 • POPPER Ferenc: Tóth Árpád-emlék = Nyugat, 1931. 15. szám, II., 181–182;
 • TERSÁNSZKY J. Jenő: Az ifjú Tóth Árpád = Nyugat, 1931. 22. szám, II., 503–511;
 • KOVÁTS József: Séta Tóth Árpád szülőháza körül = Protestáns Szemle, 1932. 12., 635–638;
 • KARDOS Albert: Tóth Árpád életrajzi adatai = Protestáns Szemle, 1933. 3., 140–141;
 • KARDOS László: Tóth Árpád emlék Debrecenben = Nyugat, 1934. 12–13. szám, II., 72–73;
 • SZABÓ Lőrinc: Költő a segédszerkesztő asztalánál. Tóth Árpád Az Est szerkesztőségében = Az Est, 1935. ápr., 14., 11–12;
 • VAS István: Tóth Árpád = Nyugat, 1938. 11. szám, II., 320–333;
 • SZABÓ Lőrinc: Tóth Árpádról = Magyar Csillag, 1943. I., 253–255;
 • TÓTH Eszter: Apsi = Műveltség, 1946. 158–160;
 • KARDOS Pál: Tóth Árpád, a debreceni hírlapíró = Építünk, 1953. 3., 62–75;
 • GELLÉRT Oszkár: Tóth Árpád = Uő.: Kortársaim, Budapest, 1954, 302–313;
 • SZABÓ Lőrinc: Tóth Árpád = Csillag, 1955, 2., 455–458;
 • VASS Péter: A hetvenéves Tóth Árpád = Vigilia, 1956. 4., 277–278;
 • TÓTH Eszter: Tóth Árpád = Beszélő házak, szerk., HATVANY Lajos, Budapest, 1957, 278–283;
 • BRÓDY Árpád: Tóth Árpád gyermekkoráról = Irodalomtörténet, 1958. 1., 151–152;
 • KARDOS László: Tóth Árpád alkotásmódja, munkamódszere = Filológiai Közlöny, 1958. 3–4., 552–570;
 • PÉTER László: Juhász Gyula és Tóth Árpád barátsága = Alföld, 1960. 2., 91–96; és 5., 113–115;
 • JULOW Viktor: Tóth Árpád = Alföld, 1961. 3., 167–178;
 • FÓTHI-FRANK László: Tóth Árpád irodalmi kezdeteiről = Irodalomtörténet, 1961. 61–65;
 • MERÉNYI László: Tóth Árpád háborúellenes írásai 1902–1913-ban = Alföld, 1963. 4., 75–78;
 • FODOR József: Találkozásom Tóth Árpáddal = Uő.: Emlékek a hőskorszakból, Budapest, 1964, 16–26;
 • BÓKA László: Esti sugárkoszorú = Uő.: Válogatott tanulmányok, Budapest, Magvető, 1966, 1447–1452;
 • SZILÁGYI Páter: Adalékok Tóth Árpád jambikus verseléséhez = Irodalomtörténeti Közlemények, 1967. 539–549;
 • KISS Ferenc: Az áhítat költője = Kortárs, 1968. 1958–1960 = Uő.: Művek közelről, Budapest, Magvető, 1972, 46–51;
 • RÁBA György: Tóth Árpád = Uő.: A szép hűtlenek, Budapest, Akadémiai, 1969, 353–447;
 • RÓNAY György: A Hajnali szerenád belső terei = Uő.: A nagy nemzedék, Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1971, 217–228;
 • NEMES NAGY Ágnes: Elégia egy rekettyebokorhoz = Uő.: 64 hattyú, Tanulmányok, Budapest, Magvető, 1975, 246–254;
 • TÜSKÉS Tibor: Rímes, furcsa játék = Uő.: Versről versre, Az újabb magyar líra megközelítése, Budapest, Tankönyvkiadó, 1976, 31–40;
 • BORI Imre: Körúti hajnal = Uő.: Szövegértelmezések, Írások versekről, prózáról, Újvidék, Forum, 1977, 80–88.
 • CSUKÁS István: Megközelítések = Új Írás, 1978. 12., 70–75;
 • BARTA János: Miért szép? Tóth Árpád lírájáról = Alföld, 1978. 11. , 41–56 = Uő.: Évfordulók, Tanulmányok és megemlékezések, Budapest, Akadémiai, 1981, 212–234;
 • SZILÁGYI Péter: Adalékok Tóth Árpád jambusverseihez = Uő.: Forma és világkép, Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1981, 279–300;
 • TANDORI Dezső: Az elégikus Tóth Árpád = Uő.: Az erősebb lét közelében, Olvasónapló, Budapest, Gondolat, 1981, 162–167;
 • RÓNAI Mihály András: Örök sugárkoszorú = Uő.: Magyar lant, Budapest, Szépirodalmi, 1984, 324–328;
 • ALFÖLDY Jenő: A költő címere = Kortárs, 1986. 4., 112–119;
 • BAKÓ Endre: Tóth Árpád és a Csokonai-kör = Alföld, 1986. 4., 32–36;
 • BARÁNSZKY Jób László: Tóth Árpád költői alkata = Új Írás, 1986. 11., 32–35;
 • BARTA János: Alkotó szenvedés = Műhely, 1986. 2., 39–44;
 • FRIED István: Aquincumi korcsmában. Bevezetés Tóth Árpád versének világába = Alföld, 1986. 4., 26–31;
 • KISS Endre: A szépség bejövetele és kivonulása = Új Írás, 1986. 11., 125–128;
 • NÉMETH G. Béla: A csöndes tűnődés költője = Új Írás 1986. 11., 103–109;
 • NÉMETH G. Béla: A mindig újra megszeretett költő = Jelenkor, 1986, 4., 362–368;
 • BARTA János: Fény, szín, hang, lélek. Tóth Árpád költői képeiről = Irodalomtörténeti Közlemények, 1986. 6., 657–672; és Uő.: Ma, tegnap, tegnapelőtt, Debrecen, Csokonai Kiadó, 1990, 153–176;
 • BARTA János: Tóth Árpád műhelyében = Alföld, 1986. 4., 3–16. = Uő.: Ma, tegnap, tegnapelőtt, Debrecen, Csokonai, 1990, 133–152;
 • HAUBER Károly: Ábrándok a valóság zátonyain. Konfliktusok Tóth Árpád novelláiban = Életünk, 1986. 4., 352–355;
 • KABDEBÓ Lóránt: Angyal a pokolban = Új Írás, 1986. 11., 89–98;
 • KABDEBÓ Lóránt: Pokoljárás, angyal módra. Tóth Árpád a húszas évek elején = Kritika, 1986. 4., 12–14;
 • KUN András: A makulátlan poéta kínjai. A fiatal Tóth Árpád a korai Nyugat lírai körképében = Alföld, 1986. 4., 22–26;
 • KARDOS László: Lélektől lélekig = Nagyvilág, 1986. 4., 562–565;
 • KISS Tamás: A Tóth Árpád-vers élénkítő és színező elemei = Új Írás, 1986. 11., 37–43;
 • MEZŐ Ferenc: Az aquincumi korcsma romjainál = Új Írás, 1986. 11., 123–124;
 • LÁNG Gusztáv: Csillagtól csillagig = Életünk, 1986. 4., 348–352;
 • ÖRDÖGH Szilveszter: Eretnek ima. Képzettársítás az Elégia egy rekettyebokorhoz-t olvasva = Új Írás, 1986. 11., 47–50;
 • POMOGÁCS Béla: A Nyugat elveinek képviseletében = Új Írás, 1986. 11., 43–46;
 • RÁBA György: Minta vagy mérték = Életünk, 1986. 4., 346–347;
 • SŐTÉR István: Az inga lassú fénye = Új Írás, 1986. 11., 21–31;
 • SZABÓ Magda: A vén zsivány. Színképelemzés = Kritika, 1986. 7., 27–28;
 • SZEKÉR Endre: Álarcosan = Forrás, 1986. 5., 18–21;
 • SZEKÉR Endre: „Igazi ember – igazi költő" = Napjaink, 1986. 4., 4–5;
 • SZENTKUTY Miklós: Remete Szent Árpád stációi = Új Írás, 1986. 11., 4–19;
 • TAMÁS Attila: Tóth Árpád költészete és a századeleji stílusirányzatok = Irodalomtörténeti Közlemények, 1986. 4., 393–397;
 • TANDORI Dezső: „Vadul fellobban a homály”. Tóth Árpád költészetéről = Alföld, 1986. 4., 16–21;
 • SZABÓ Magda: Színképelemzés. Tavaszi holdtölte = Új Írás, 1986. 11., 99–102;
 • VARGHA Balázs: A költő két szava = Új Írás, 1986. 11., 109–119;
  VASADI Péter: „Igézve álltam, soká, csöndesen...” = Új Forrás, 1986. 5., 70–76;
 • CSÁKY Károly: Tóth Árpád tátrai napjairól = Uő.: Szülőföldi vallomások, Bratislava, Madách, 1989, 57–72;
 • FÜLÖP Lajos: Tóth Árpád pályakezdésének impresszionista vonásairól = Uő.: Tanulmányok a századforduló stílustörekvéseiről, Budapest, Tankönyvkiadó, 1989, 252–260;
 • SIMOR András: A vén zsivány = Uő.: Kis magyar verstörténet, Budapest, SIMOR András, 1990, 135–138;
 • SZENTESI Zsolt: Elégia egy rekettyebokorhoz = Irodalomtörténet, 1990. 1., 120–134;
 • NAGY János: Azonos-e az új Isten az új Krisztussal? = Irodalomtörténet, 1990. 1., 55–61;
 • LATOR László: A Tóth Árpád-vers természetrajza = Uő.: Szigettenger, Költők, versek, barátaim, Budapest, Európa, 1993, 28–38;
 • BODOSI György: Tóth Árpád versvarázsáról = Hazánk, 1993. 5/6., 39;
 • TÓTH Eszter: Tóth Árpád, mint Epiglottisz Samu = Central European Time, 1993. szept./okt., 27–38;
 • JÁNOSHÁZY György: „Egy kicsit vendég és jövevény” = Látó, 1994. 10., 88–89;
 • RÁBA György: Tóth Árpád: A Marson = Liget, 1994. 9., 89–91;
 • VAJDA Endre: A lírai vers felépítése Tóth Árpádnál = Uő.: Válogatott írások. Tanulmányok, könyvismertetések, Békéscsaba, Tevan, 1994, 52–58;
 • CS. JÓNÁS Erzsébet: Adalékok Tóth Árpád orosz fordításaihoz = Uő.: A magyar Csehov. Csehov-drámák műfordítás-elemzése, Nyíregyháza, Stúdium, 1995, 196–201;
 • OZSVALD Árpád és a Magas-Tátra = Uő.: Emlékek útján, Budapest, Microgramma, 1995, 53–56;
 • N. TÓTH Anikó: Áttűnések, Szép Ernő és Tóth Árpád kisprózája = Kalligram, 1995. 10., 62–71;
 • BORBÉLY Sándor: Lélektől lélekig. Vázlat Tóth Árpád portréjához = Tiszatáj, 1995. 2., diákmelléklet, 18. = Uő.: Orpheus panasza, Pályaképek Balassitól Nagy Lászlóig, szerk. OLASZ Sándor, Budapest, Helikon, 1997, 135–150;
 • BORBÉLY Sándor: Elégia egy rekettyebokorhoz = Uő.: Klasszikusok rangrejtve. Költőportrék és verselemzések, Budapest, General Press, 1996, 161–166;
 • BORBÉLY Sándor: Ez már nem nyári alkonyat = Uő.: Klasszikusok rangrejtve, Költőportrék és verselemzések, Budapest, General Press, 1996, 167–171;
 • BORBÉLY Sándor: Isten törött csellója, hallgatok = Uő.: Klasszikusok rangrejtve. Költőportrék és verselemzések, Budapest, General Press, 1996, 172–177;
 • CSUKÁS István: Megközelítések, az ötven éve meghalt Tóth Árpádról = Uő.: Költők éhkoppon. Összegyűjtött prózai írások, Budapest, Osiris, 1996, 133–141;
 • BORBÉLY Sándor: Lélektől lélekig = Orpheus panasza. Pályaképek Balassitól Nagy Lászlóig, szerk.: OLASZ Sándor, Budapest, Helikon, 1997, 135–150;
 • KOZOCSA Sándor Géza: Arany. Tóth Árpád lírájának egyik motívuma = Stilisztika és gyakorlat, szerk. SZATHMÁRI István, Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1998, 70–83;
 • LENGYEL Balázs: A mulandóság tragikuma = Kritika, 1986. 4., 10–12;
 • FŰZFA Balázs: Elégia egy rekettyebokorhoz = Uő.: Miért szép, Verselemzések, Celldömölk, Pauz-Westermann Kiadó, 1997, 57–60;
 • BODNÁR György: Elemi emlékek és öröklött hagyományok. Tóth Eszter: Családi emlékek Tóth Árpádról = Uő.: Jövő múlt időben. Tanulmányok, esszék, kritikák, Budapest, Balassi, 1998, 236–238;
 • SOLTÉSZ Béla: Tóth Árpád Esti sugárkoszorú című versének elemzése = Magyartanítás, 1999. nov./dec., 13–14;
 • KOZMA Dezső: A Szépség megigézettje = Uő.: Eleven örökség. Tanulmányok, Kolozsvár, Tinivár (Kolozsvár), 2000, 145–149;
 • BORBÉLY Sándor: Hajnalban – Tóth Árpád. Hajnali szerenád, Körúti hajnal = Uő.: A Nyugat tájain, Tanulmányok és műelemzések, Budapest, Pannonica, 2001, 141–150;
 • BORBÉLY Sándor: Tóth Árpád szemhatára = Uő.: A Nyugat tájain. Tanulmányok és műelemzések, Budapest, Pannonica, 2001, 131–140;
 • KOVÁCS András Ferenc: Valaki, aki szárny is, fény is. Vázlatok Tóth Árpád lírájáról = Látó, 2004. máj., 81–100;
 • DOMOKOS Mátyás: A makulátlan költő = Hitel, 2006, máj., 102–103;
 • KOVÁCS András Ferenc: Tátrafüredi fantázia. Tóth Árpád verstöredéke 1917-ből = Holmi, 2008. 1., 95;

A válogatott bibliográfiát szerkeszti: Rózsafalvi Zsuzsanna (OSZK – Kézirattár)

vissza