BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

   
   
 
 

 

 
TANULMÁNYOK -
REMÉNYIK SÁNDOR
 • KUNCZ Aladár: Erdélyi irodalom = Napkelet 1, 1923, 92–95;
 • ALSZEGHY Zsolt: Reményik Sándor = Élet 16, 1924, 7, 121–122, és Uő: Vázlatok, Budapest, Pallas, 1925, 134–138;
 • KRISTÓF György: A mai líra mai fő képviselői Romániában = Uő: Az erdélyi magyar irodalom múltja és jövője, Cluj-Kolozsvár, Minerva, 1924, 250–265;
 • F. PAPP Zoltán: A költő lelke, mint a nemzet ereje (Reményik Sándor) = A Cél, 15, 1924, 2–3, 49–58;
 • KISS Ernő: Reményik Sándor = Pásztortűz, 5, 1925, 541–544;
 • RASS Károly: Reményik Sándor = Erdélyi Irodalmi Szemle, 2, 1925, 9–10, 411–424, és különnyomatként Kolozsvár, Minerva, 1926 (Erdélyi tudományos füzetek 1.);
 • NÉMETH László: Reményik Sándor = Protestáns Szemle, 36, 1927, 7, 442–446, és Uő: Készülődés, Budapest, Magyar Élet, 1941, 108–113, és Uő: Két nemzedék, Budapest, Magvető-Szépirodalmi, 1970, 202–206;
 • ALSZEGHY Zsolt: Eltávolodás a szereplírikustól = Debreceni Szemle, 2, 1928, 263–275, és Kelet, Észak, Dél, Budapest-Debrecen, Csáthy, 1928, 66–78, és Lehet, mert kell. Reményik Sándor emlékezete. Vál., szerk., összeáll.: DÁVID Gyula, Budapest, Nap Kiadó, 2007, 109–124;
 • JUHÁSZ Géza: Az egyéniség az új magyar lírában = Debreceni Szemle, 2, 1928, 517–530, és Uő: Bevezetés az új magyar irodalomba, Budapest-Debrecen, Csáthy, 1928, 33–47;
 • JUHÁSZ Géza: Szemben az örökméccsel = Napkelet 1930, 185–189, és Lehet, mert kell. Reményik Sándor emlékezete. Vál., szerk., összeáll.: DÁVID Gyula, Budapest, Nap Kiadó, 2007, 142–148;
 • SÁRKÖZI György: Szemben az örökméccsel = Nyugat, 1930. 1. szám;
 • MAKKAI Sándor: A költő prófétasága = Uő: Erdélyi szemmel, Kolozsvár, Erdélyi Szépmíves Céh, 1932, 111–117, és Uő: A élet kérdezett, 2. köt, Budapest, Révai, 1935, 70–75;
 • ÁPRILY Lajos: Reményik Sándor vallásos versei = Napkelet, 11, 1933, 10–11, és Lehet, mert kell. Reményik Sándor emlékezete. Vál., szerk., összeáll.: DÁVID Gyula, Budapest, Nap Kiadó, 2007, 150–152;
 • [KRENNER Miklós] SPECTATOR: Tisztítótűz = Pásztortűz, 14, 1934, 373–374;
 • VITA Zsigmond: Reményik Sándor = Erdélyi Helikon, 10, 1937, 248–260;
 • BABITS Mihály: Az erdélyi költő = Nyugat, 33, 1940. 8. szám, 388392, és Pásztortűz, 20, 1940, 491–492, és Uő: Írók két háború közt, Budapest, Nyugat, 1941, 205–212, és Lehet, mert kell. Reményik Sándor emlékezete. Vál., szerk., összeáll.: DÁVID Gyula, Budapest, Nap Kiadó, 2007, 195–200;
 • KOVÁCS László: Reményik Sándor = Erdélyi Helikon, 13, 1940, 437-443, és Uő: Az irodalom útján, Kolozsvár, Erdélyi Szépmíves Céh, 1941, 180–192;
 • TAVASZY Sándor: Reményik Sándor természetszemlélete = Pásztortűz, 20, 1940, 501–503;
 • BERDE Mária: Két pillér = Pásztortűz, 21, 1941, 556–557;
 • CSUKA Zoltán: A kisebbségi sors Reményik Sándor költészetében = Kalangya, 10, 1941, 247–255;
 • JÉKELY Zoltán: Arion = Erdélyi Helikon, 14, 1941, 759–766, és Lehet, mert kell. Reményik Sándor emlékezete. Vál., szerk., összeáll.: DÁVID Gyula, Budapest, Nap Kiadó, 2007, 217–224;
 • KARÁCSONY Benő: Reményik Sándor fenyői = Erdélyi Helikon, 14, 1941, 808–812;
 • KOVÁCS László: Az utolsó mondat = Erdélyi Helikon, 14, 1941, 795–801;
 • MAKAY Gusztáv: Reményik Sándor = Magyar Szemle, 15, 1941, 41. köt. 411–417;
 • MOLTER Károly: A jellem költője = Erdélyi Helikon, 14, 1941, 790–794;
 • SZERB Antal: Reményik Sándor = Új Idők 47, 1941, II, 567;
 • TAMÁSI Áron: Búcsúbeszéd a Kisfaludy Társaság nevében Reményik Sándortól = Pásztortűz, 21, 1941, 539;
 • THURZÓ Gábor: Végvári és Reményik. Reményik Sándor halálára = Katolikus Szemle, 55, 1941, 442–448;
 • TOMPA László: Reményik Sándorról = Erdélyi Helikon, 14, 1941, 767–770;
 • HANKISS János: Ahogy lehet = Uő: A magyar irodalom közelről, Budapest, Forrás, 1942, 271–276; [verselemzés]
 • HAVAS István: Végvári emlékezete = Korunk, 17, 1942. jan., 108–112;
 • KÉKY Lajos: Jelentés az 1942. évi Nagyjutalomról és a Marczibányi mellékjutalomról = Akadémiai Értesítő, 1942, 22–32;
 • SÁFRÁN Györgyi: Reményik Sándor sorsvállaló magánya = Délvidéki Szemle, 1, 1942, 9, 361–372;
 • ÁPRILY Lajos: A lélek örök jegyese = Pásztortűz, 23, 1943, 53–57;
 • R. BERDE Mária: Reményik Sándor nő-problémája = Pásztortűz, 23, 1943, 443–448;
 • TAMÁSI Áron: Reményik Sándor = Uő: Virrasztás, Budapest, Révai, 1943, 200–207;
 • FRIEDRICH Károly: Reményik Sándor vallásossága = Protestáns Szemle, 53, 1944, 1, 16–21;
 • KRISTÓF György: Reményik Sándor = Erdélyi Múzeum, 149, 1944, 21–32, és különnyomatként is, Kolozsvár, Minerva, 1944 (Erdélyi tudományos füzetek 173.);
 • LÁSZLÓ Dezső: Reményik és Ady. = Magyar önismeret. Sepsiszentgyörgy, 1944, 200–203, és Lehet, mert kell. Reményik Sándor emlékezete. Vál., szerk., összeáll.: DÁVID Gyula, Budapest, Nap Kiadó, 2007, 205–214;
 • NAGY István: Reményik Sándor, a magyar polgárság nacionalista költője = Utunk, 5, 1950, febr. 11, 3, 12–13, és Uő: A harc hevében. Marosvásárhely, Áll. Irod. És Műv. Kiadó, 1957, 112–124, és Lehet, mert kell. Reményik Sándor emlékezete. Vál., szerk., összeáll.: DÁVID Gyula, Budapest, Nap Kiadó, 2007, 245–254;
 • IMRE László: Reményik Sándor utolsó korszaka. Fejezet a magyar humanista, antifasiszta költészet történetéből = Irodalomtörténet 11, 1980, 2, 339–352, és Lehet, mert kell. Reményik Sándor emlékezete. Vál., szerk., összeáll.: DÁVID Gyula, Budapest, Nap Kiadó, 2007, 256–266;
 • VITA Zsigmond: Reményik Sándor emlékei édesanyjáról = Diakonia, 13, 1991, 2, 62–63;
 • FRIEDRICH Károly: Reményik Sándor (1890–1941) = Keresztyén igazság, 13, 1992, 17–26;
 • KARÁDI Zsolt: Áprily drámája. A nyugtalanság a harmincas évek lírájában = Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis, Irodalomtudományi közlemények, 13, 1992, 101–123;
 • MÓZES Huba: Reményik Sándor kórrajzi iratai 1941-ből = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 27, 1992, 1, 1–7, és REMÉNYIK Sándor kórrajzi iratai 1941-ből. Közread. és bev. MÓZES Huba = Szivárvány, 38, 1992, 87–93;
 • NAGY János: Találkozásaim Reményik Sándor verseivel = Erdélyi Tükör, 6, 1994, 1, 11–14;
 • KÁNTOR Lajos: Erdélyi zsoltár – kisebbségi zsoltár? = Vigilia, 62, 1997, 8, 617–623;
 • IMRE László: Reményik Sándor vallásos lírája és a kisebbségi etika = A magyar művelődés és a kereszténység. A IV. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai, Róma Nápoly, 1996. szeptember 914., 3. kötet, 2. rész, szerk. JANKOVICS József et al., Budapest Szeged, Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság Scriptum, 1998, 1429-1434;
 • BERTHA Zoltán: Reményik Sándor vallásos lírájáról = Confessio, 24, 2000, 3, 41–44;
 • DERES Péter: Az önző harmónia. Gondolatok Reményik Sándor vallásos verseiről = Kálvinista Szemle, 1, 2000, 1, 63–68;
 • GRÓH Gáspár: Reményik Sándor 110 éve = Magyar Szemle, 9, 2000, 910, 165176;
 • IMRE László: Hagyomány és újítás Reményik vallásos verseiben = Confessio, 24, 2000, 3, 34–41;
 • KÁNTOR Lajos: Malomkövek közt - álmok szőnyegén. Az ismert és az ismeretlen Reményik = Kortárs, 44, 2000, 12, 7784, és Lehet, mert kell. Reményik Sándor emlékezete. Vál., szerk., összeáll.: DÁVID Gyula, Budapest, Nap Kiadó, 2007, 5061;
 • POMOGÁTS Béla: Az evangéliumtól az apokalipszisig. Reményik Sándor költészetéről = Nyelvünk és Kultúránk, 111, 2000, 29–33;
 • KÁNTOR Lajos: „Templom és iskola.” A Reményik-mítosz és az erdélyi valóság = Forrás, 33, 2001, 6, 7275;
 • MAKKAI Sándor: Reményik Sándor, Erdély nagy költője = Confessio, 25, 2001, 1, 61–66;
 • KÁNTOR Lajos: Reményik Sándor-viszonyítások = Bárka, 10, 2002, 4, 5358;
 • TÜSKÉS Tibor: Reményik Sándor és Pécs = Pécsi Szemle, 5, 2002, 1, 102–106;
 • POMOGÁTS Béla: Lélekforma és identitás. Reményik Sándor természeti lírája = Tiszatáj, 57, 2003, 4, 88–93;
 • SOMOS Béla: Határok fölötti magyar irodalom 4. 1918–1948. = Magyar Napló, 15, 2003, 12, 56–59;
 • TÜSKÉS Tibor: Reményik Sándor és a Vigilia = Vigilia, 68, 2003, 8, 618–623;
 • POMOGÁTS Béla: Az erdélyi költő. A Reményik-kultusz felívelése és megtörése = Irodalmi Szemle, 47, 2004, 2, 3945;
 • SPANNRAFT Marcellina: Egy Reményik Sándor-vers margójára = „...még onnét is eljutni túlra...”. Nyelvészeti és irodalmi tanulmányok Horváth Katalin tiszteletére. Szerk. LADÁNYI Mária, DÉR Csilla, HATTYÁR Helga, Budapest, Tinta, 2004, 496–499;
 • KÁNTOR Lajos: A mítoszon kívüli, az emberi Reményik = Székelyföld, 9, 2005, 5, 63–70;
 • POMOGÁTS Béla: Végvári versek = Tiszatáj, 59, 2005, 2, 8089;
 • DÁVID Gyula: Reményik Sándor és Borberek = PoLíSz, 19, 2007. okt., 108, 913;
 • DSIDA Jenő: Reményik Sándor és a Baumgarten-díj = Dsida Jenő emlékkönyv, szerk. Pomogáts Béla, Budapest, Lucidus, 2007, 142–144;
 • KÁNTOR Lajos: Tájélmény és identitás Reményik Sándortól Bodor Ádámig = Alföld, 58, 2007, 2, 47–55;
 • KELEMEN Sándor: Reményik Sándor halálára = PoLíSz 19, 2007. júl.aug., 106, 1423;
 • ZILAHI FARMOS Eszter: A magyar költők Jóbja = PoLíSz, 19, 2007. júl.aug., 106, 23;
 • POMOGÁTS Béla: Reményik Sándor költészete = Helikon, 19, 2008. ápr. 25., 8, 14–16, máj. 10., 9, 2–3.
 • KÁNTOR Lajos: Tájélmény és identitás. Reményik Sándortól Bodor Ádámig = Irodalom, nemzet, identitás. A VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson (Debrecen, 2006. augusztus 22-26.) elhangzott előadások, szerk.: JANKOVICS József-NYERGES Judit, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 2010;
 • LIKTOR Katalin: „Mi elmegyünk, de a lelkünk itt marad...”: A Költözők határátlépései Reményik Sándor életművében = Határátlépések. A doktoriskolák III. nemzetközi konferenciája, Kolozsvár, 2010. augusztus 26–27. Szerk.: Dobos István, Bene Sándor. Budapest, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 2011.

A válogatott bibliográfiát szerkeszti: Vasbányai Ferenc (OSZK Humántudományi Bibliográfiai Osztály)