BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

   
   

 

 

 
TANULMÁNYOK - NAGY LAJOS
életrajz és művek - monográfiák  

Cikkek, tanulmányok

 • VÁRADY István: Nagy Lajos novellás könyvei (Az asszony, a szeretője, meg a férje; A szobalány; Mariska és János) = Nyugat, 1913. augusztus 16. (16. szám), 283–284. o.;
 • KODOLÁNYI János: Nagy Lajos = Korunk, 1930. 5. szám, 397–400. o. [A tanulmány a Lecke című kötet megjelenése alkalmából keletkezett, összefoglaló igényű jellemzés az író világáról] – Nagy Lajos: Lecke címmel Uő.: Szív és pohár, Bírálatok, tanulmányok, cikkek, 1924–1940, Budapest, Magvető, 1977, 61–69. o.;
 • ILLYÉS Gyula: Nagy Lajos = Nyugat, 1931. szeptember 16. (18. szám), 371–374. o. [A tanulmány a Bérház című kötet megjelenése alkalmából keletkezett, összefoglaló igényű jellemzés az író világáról.] A Bérház-ról címmel = Uő.: Ingyen lakoma. Tanulmányok, vallomások. 1. kötet, Budapest, Szépirodalmi, 1964, 45–52. o. – Uő.: Iránytűvel. Első kötet, Budapest, Szépirodalmi, 1975, 241–247. o.;
 • MARCONNAY Tibor: Nagy Lajos = Magyarság, 1938. november 6.;
 • BARÁT Endre: A mi íróink: Nagy Lajos = Irodalmi Szemle, 1947. 2. szám, 4. o.;
 • TIMÁR Magda: Nagy Lajos íróművészete = Magyar Nyelvőr, 1947. 4. szám, 154–157. o.;
 • BÖLÖNI György: Nagy Lajos, a realizmus nagymestere = Diárium, 1948. október, 99–100. o.;
 • KOMLÓS Aladár: Nagy Lajos = Irodalmi Diáknaptár, 1948. 78–79. o.;
 • LUKÁCSY Sándor: Nagy Lajos = Csillag, 1948. 10. szám, 54–60. o.;
 • DARVAS József: A magyar irodalom helyzete és feladatai. Kongresszusi beszámoló = Csillag, 1951. 5. szám, 515–543. o. [A Nagy Lajosra vonatkozó mondatok: 523. o.] – A Nagy Lajosra vonatkozó rész még Kopaszok és hajasok világharca. In memoriam Nagy Lajos, Budapest, Nap, 2001, 284–285. o.;
 • BÓKA László: Nagy Lajos ünnepére = Csillag, 1953. 2. szám, 233–237. o.;
 • ZELK Zoltán: Nagy Lajos [Elhangzott a Magyar Rádióban, 1954-ben.] = Uő.: Nappali menedékhely. Prózai írások, 1927–1955. Vál., szöveggond. SINKA Erzsébet, Budapest, Szépirodalmi, (Zelk Zoltán művei), 1984, 475–476. o.
 • SIMON István: Nagy Lajos = Szabad Nép, 1954. október 30. 3. o. – Uő.: A virágfa árnyékában. Tanulmányok – kritikák – cikkek, 1953–1963, Budapest, Szépirodalmi, 1964, 62–67. o.;
 • SARKADI Imre: Egy nagy író halálára = Magyar Nemzet, 1954. október 31. 7. o.;
 • SŐTÉR István: Nagy Lajos = Irodalmi Újság, 1954. november 6. 1–2. o. – Az emlék alcímmel: Uő.: Tisztuló tükrök. A magyar irodalom a két világháború között. Esszék, tanulmányok, Budapest, Gondolat, 1966, 318–323. o. – Uő.: Gyűrűk. Tanulmányok a XX. századról, Budapest, Szépirodalmi, 1980, 552–557. o.;
 • BARABÁS Tibor: Nagy Lajos = Új Hang, 1954. 11–12. szám, 1–6. o. – Búcsú Nagy Lajostól címen: Uő.: A könyv hatalma. Írások az irodalomról, Budapest, Szépirodalmi, 1961, 281–284. o.;
 • ILLYÉS Gyula: Nagy Lajos = Csillag, 1954. 12. szám, 2283–2290. o. – Irodalom és felelősség. Tíz év irodalmi kritikáiból. Szerk.: SZABOLCSI Miklós, Budapest, Művelt Nép, 1955, 583–591. o. – Kortársak nagy írókról. Második sorozat. Vál., jegyz.: LUKÁCSY Sándor, Budapest, Művelt Nép, 1956, 432–441. o. – Róla magáról Alcímmel: Uő.: Ingyen lakoma. I. köt. Budapest, Szépirodalmi, 1964, 63–79. o. – Uő.: Iránytűvel. Első kötet, Budapest, Szépirodalmi, (Illyés Gyula művei), 1975, 262–277. o.;
 • BÖLÖNI György: A fiatal és az öreg Nagy Lajos = Csillag, 1954. 12. szám, 2313–2317. o. – Nagy Lajos, a realizmus mestere címmel Uő.: Magyarság – emberség, Budapest, Magvető, 1959. 236–245. o. – Uő.: Nemzedékről nemzedékre. Vál., szerk., utószó: ERKI Edit, Budapest, Szépirodalmi, 1966, 200–208. o. – Egy forradalmi nemzedék. Vál. MÁTIS Lívia, Budapest, Szépirodalmi, 294–302. o. – Újraközölve: Ezredvég, 1999. 10. szám, 43–47. o. [A szerző ebben az írásban felhasználta Nagy Lajos, a realizmus nagymestere című cikkének (Diárium, 1948. október) számos részletét.];
 • SZABÓ Pál: Nagy Lajos = Csillag, 1954. 12. szám, 2329–2331. o.;
 • VAS István: Jegyzetek Nagy Lajosról = Csillag, 1954. 12. szám, 2306–2311. o. – Uő.: Évek és művek. Kritikák és tanulmányok, 1934–1956, Budapest, Magvető, 1958. 379–388. o. – Uő.: Az ismeretlen isten. Tanulmányok, 1934–1973, Budapest, Szépirodalmi, 1974. 176–186. o. – Uő.: Tengerek nélkül. Tanulmányok, Budapest, Szépirodalmi, 1978. 109–115. o.;
 • VERES Péter: Nagy Lajos = Csillag, 1954. 12. szám, 2336–2338. o. – Uő.: Közös gondjainkról. Cikkek, Budapest, Magvető, 1955. 47–51. o.;
 • FENYŐ MIKSA: Nagy Lajos, 1883–1954. = Látóhatár, 1955. 1–6. o. – Uő.: Följegyzések a Nyugat folyóiratról és környékéről, Ontario, Szerzői kiad. 199–205. o. – Magyarországi kiadása: Feljegyzések és levelek a Nyugatról. S. a. r., bev.: VEZÉR Erzsébet, Budapest, Akadémiai, (Új Magyar Múzeum), 1975. 249– 255. o.;
 • SŐTÉR István: Nagy Lajos = Irodalom és felelősség. Tíz év irodalmi kritikáiból. Szerk.:
 • SZABOLCSI Miklós, Budapest, Művelt Nép, 1955. 319–324. o. [1951-ben előadásként hangzott el a La Fontaine Társaságban];
 • BASCH Lóránt: Adalék Nagy Lajos Baumgarten-díjához = Irodalomtörténet, 1957. 1. szám, 82–83. o.;
 • ILLÉS Endre: Az író és a riporter. Nagy Lajosról = Uő.: Krétarajzok, Budapest, Magvető, 1957, 203–212. o. – Második, bővített kiadás: 1970. 229–238. o. – Uő.: Írók, színészek, dilettánsok, Budapest, Magvető, 1968, 435–443. o. – Uő.: Mestereim, barátaim, szerelmeim. Esszék. 2. kötet, Budapest, Magvető, 1979, 122–136. o.;
 • KELLÉR Andor: Nagy Lajos = Beszélő házak. Szerk. HATVANY Lajos, Budapest, Bibliotheca, 1957. 196–198. o. – „Soha nem volt hazamennie” címmel Beszélő házak és tájak. A magyar irodalom emlékhelyei. Szerk. HATVANY Lajos. S. a. r., kieg.: ERKI Edit, Budapest. Officina Nova, 1989, 598–600. o. [Az esszé számos ponton egyezik a szerző A titkos lakó című írásával, amely a Visszaemlékezések, írói igényű portrék fejezetben szerepel.]
 • MEGYER Szabolcs: Nagy Lajos = Magyar Nyelv és Irodalom Tanítása, 1958. 4–5. és 6. szám, 41–44. és 14–19. o.;
 • ILLÉS László: Nagy Lajos, a kritikus és a publicista = Kortárs, 1959. 6. szám, 905–913. o. – Uő.: Józanság és szenvedély. Tanulmányok és kritikák, Budapest, Magvető, (Elvek és utak), 1966, 211–225. o.;
 • LENGYEL Béla: Motívumrokonság Turgenyev Az ispán és Nagy Lajos Kastély című elbeszélésében = Filológiai Közlöny, 1960. 2. szám, 234–236. o.;
 • BÁLINT Tibor: Nagy Lajos: Vadember – A tanítvány = Utunk, 1960. december 16. 2. o. (50. szám);
 • BARABÁS Tibor: Nagy Lajos = Uő.: A könyv hatalma. Írások az irodalomról, Budapest, Szépirodalmi, 1961. 87–98. o. [A tanulmány 1954-es datálású.];
 • FEHÉR Ferenc: Nagy Lajos hagyatéka. 80. születésnapjára = Kortárs, 1963. 3. szám, 433–437. o. – Uő.: Magatartások. Bírálatok a hatvanas évekből. Vál., utószó: RADNÓTI Sándor, Budapest, Gond-Cura Alapítvány, (Fehér Ferenc művei), 2001. 48–55. o.;
 • ILLÉS László: A marxista kritika egysége és a hagyományok értelmezése = Kortárs, 1963. 6. szám, 893–896. o. – Uő.: Józanság és szenvedély. Tanulmányok és kritikák, Budapest, Magvető, 1966. 402–409. o. [Konferenciaelőadás szövege, amely néhány részletében FEHÉR Ferenc Nagy Lajos méltatásával polemizál.];
 • KISS Ferenc: A hagyomány szerepe a mai mértékben = Kortárs, 1963. 10. szám, 1554–1560. o. [A tanulmány a két előző tételhez, FEHÉR Ferenc és ILLÉS László vitájához kapcsolódik.];
 • SZABÓ György: Nagy Lajos védelmében = Élet és Irodalom, 1963. október 26. 1–2. o. [Vita KISS Ferenc Nagy Lajos értékelésével.]
 • VARGHA Kálmán: Vita Nagy Lajosról = Új Írás, 1964. 1. szám, 101–103. o.;
 • ILLÉS László: Nagy Lajos. Halálának 10. évfordulójára = Kritika, 1964. 10. szám, 14–25. o. – Valamelyest változott, bővített szöveggel és alcím nélkül: Uő.: Józanság és szenvedély. Tanulmányok és kritikák, Budapest, Magvető, 1966. 171–210. o. – Arcképek a magyar szocialista irodalomból. Szerk.: ILLÉS László, Budapest, Kossuth, 1967. 210–230. o.;
 • ILLÉS László: Nagy Lajos korszerűsége = Nagy Lajos. Emlékkönyv és bibliográfia. Budapest. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, 1964. 68–72. o. – Uő.: Józanság és szenvedély. Tanulmányok és kritikák, Budapest, Magvető, 1966, 226–229. o.;
 • SŐTÉR István: Nagy Lajos = Új Írás, 1965. 4. szám, 489–492. o. – A kényelmetlen író alcímmel: Uő.:Tisztuló tükrök. A magyar irodalom a két világháború között. Esszék, tanulmányok, Budapest, Gondolat, 1966, 323–328. o.;
 • SZEKÉR Endre: Nagy Lajos stílusa = Forrás, 1970. 1. szám, 47–49. o.;
 • VARGHA Balázs: Irodalmi városképek. Nagy Lajos ellenérzései = Budapest, 1971. 9. szám, 21–22. o. – A keserű ember címmel és bővített változatban Uő.: „Állok Dunánk szélén, a pesti parton...”. Irodalmi városképek, Budapest, Szépirodalmi, 1973, 279–287. o. – Második kiadás, Budapest, Szépirodalmi, 1984. 227–233. o.;
 • [Cs.] PINTÉR Lajos: A szociográfia kétszeri diadala. Nagy Lajos és Veres Péter = Híd, 1973. 1. szám, 49–61. o.;
 • ALFÖLDY Jenő: A megszégyenítő = Élet és Irodalom, 1973. február 3. 11. o. (5. szám);
 • BÁLINT Tibor: Dühben fogant tárgyilagosság = Utunk, 1973. 8. szám, 2. o.;
 • SZTRÓKAYNÉ MÁNDI Teréz: Vigyázz, ha újságot olvasol! Nagy Lajos és a sajtó = Magyar Sajtó, 1973. 9. szám, 282–284. o.;
 • IZSÁK József: Nagy Lajos = Igaz Szó, 1974. 4. szám, 588–592. o.;
 • SZIGETHY Gábor: Miért Nagy Lajos? = Kritika, 1974. 5. szám, 6. o.;
 • TAMÁS Aladár: Nagy Lajos emléktáblája előtt = Népszava, 1975. november 1., 7. o. – Uő.: Írók, könyvek, vallomások, Budapest, Magvető, 1984, 304–307. o.;
 • TÓBIÁS Áron: Nagy Lajos, a lázadó ember = Új Tükör, 1978. 21. szám, 10–11. o.;
 • KARDOS Pál: Arckép Nagy Lajosról = Uő.: Irodalmi tanulmányok. Vál., szerk.: FÜLÖP László, Budapest, Gondolat, 1979, 323–363. o. [A tanulmány lényegében megegyezik a Nagy Lajos válogatott művei (1962) Bevezetőjével.]
 • RUZICSKA Mária: Nagy Lajos és a Népszava = Népszava, 1982. február 13. 9. o.;
 • CSURKA István: Miért Nagy Lajos? = Magyar Nemzet, 1983. február 12. 5. o.;
 • TAMÁS Aladár: Az örök Nagy Lajos = Kritika, 1983. 2. szám, 9–10. o. – Látkép a hegyről. A Nagy Lajos Irodalmi Társaság antológiája. Szerk.: MOLNÁR Géza, Budapest, Magvető, 1989, 142–154. o.;
 • FARKAS P. József – HALÁSZ Ferenc: Nagy Lajos az apostagiak tudatában = Forrás, 1983. 2. szám, 66–70. o.;
 • TARJÁN Tamás: Csillag, 1954. december = Forrás, 1983. 2. szám, 56–65. o. – Uő.: Nagy Lajos szobra, Budapest, [Kiadó feltüntetése nélkül], (Z-füzetek), 1992, 46–62. o. [A folyóirat Nagy Lajost búcsúztató összeállításáról.];
 • TVERDOTA György: Nagy Lajos és József Attila = Forrás, 1983. 2. szám, 45–55. o. – József Attila és Nagy Lajos címmel Uő.: Ihlet és eszmélet. József Attila, a teremtő gondolkodás költője, Budapest, Gondolat, 1987. 204–226. o.;
 • TARJÁN Tamás: „...Látni és láttatni is...”. Nagy Lajos a filmről = Tiszatáj, 1983. 2. szám, 59–63. o. – Uő.: Nagy Lajos szobra, Budapest, [Kiadó feltüntetése nélkül], (Z-füzetek), 1992. 17–27. o.;
 • HERCZEG Gyula: Nagy Lajos stílusa = Magyar Nyelvőr, 1983. 3. és 4. szám, 280–285. és 410–421. o.;
 • MARICS József: Az imádkozó Nagy Lajos író = Katolikus Szó, 1983. 4. szám, 4. o.;
 • JÓKAI Anna: Nagy Lajos magányossága = Tiszatáj, 1983. 8. szám, 39–44. o. – Uő.: Mi ez az álom? Tanulmányok, beszélgetések, kritikák, Budapest, Szépirodalmi, 1990. 143–157. o.;
 • KÉPES Géza: Néhány szó Nagy Lajosról = Magyar Nemzet, 1983. október 19., 5. o.;
  SŐTÉR István: A szegényember méltósága: Nagy Lajos = Irodalomtörténet, 1983. 4. szám, 829–836. o.;
 • ILLÉS László: „Írni annyit tesz, mint ítélőszéket tartani mások felett”. Nagy Lajos alkotói útjáról = „Száll a tavasz”. Előadások a szocialista és antifasiszta magyar irodalomról. Szerk.: ILLÉS László, Budapest, Magvető, (Elvek és utak), 1983, 131–146. o. [Az előadások a Magyar Rádióban hangzottak el.];
 • TARJÁN Tamás: A történet örök színtere. Kétarcú kapcsolat: Nagy Lajos és szülőfaluja = Tiszatáj, 1984. 1. szám, 60–65. o. = Uő.: Nagy Lajos szobra, Budapest, [Kiadó feltüntetése nélkül], (Z-füzetek), 1992. 8–16. o.;
 • SZÁVAI János: „Tündérpalotában díszterem”. Nagy Lajos önéletírásairól = Új Írás, 1984. 6. szám, 77–84. o. – Nagy Lajos címmel = Uő.: Magyar emlékírók, Budapest, Szépirodalmi, 1988, 204–216. o.;
 • BORBÉLY Sándor: Nagy Lajosról kezdőknek és haladóknak = Uő.: Tájékozódás. Irodalmi tanulmányok és kritikák, Budapest, Magvető, 1986. (Elvek és utak), 84–99. o.;
 • BERTÓK János: Nagy Lajos mint előadóművész = Új Írás, 1986. 7. szám, 97–105. o.;
  FARKAS P. József: Nagy Lajos és Apostag. Egy életmű forrásvidékén = Forrás, 1987. 6. szám, 56–68. o.;
 • ILLÉS László: Nagy Lajos írói pályája a felszabadulás után = Uő.: A megőrzött utópia, Budapest, Szépirodalmi, 1988, 237–251. o.;
 • DÁVIDHÁZI Péter: Bálványrombolás és kultuszbírálat = Uő.: „Isten másodszülöttje”. A magyar Shakespeare-kultusz természetrajza, Budapest, Gondolat, 1989, 226–243. o. [Nagy Lajos és Móricz Zsigmond Shakespeare-képéről.];
 • VÉBER Károly: A falu szerepe Nagy Lajos életművében = Irodalomtörténet, 1989. 1. szám, 63–83. o. – Látkép a hegyről. A Nagy Lajos Irodalmi Társaság antológiája, Budapest, Magvető, 1989, 175–197. o.;
 • GERGELY Mihály: Napló Nagy Lajosról. Szigliget, 1985. június = Látkép a hegyről. A Nagy Lajos Irodalmi Társaság antológiája, Budapest, Magvető, 1989, 102–115. o.;
 • HARSÁNYI Zoltán: Nagy Lajos stílusáról = Látkép a hegyről. A Nagy Lajos Irodalmi Társaság antológiája, Budapest, Magvető, 1989. 134–139. o.;
 • TARJÁN Tamás: Nagy Lajos szobra = Látkép a hegyről. A Nagy Lajos Irodalmi Társaság antológiája, Budapest, Magvető, 1989. 155–158. o. – Uő.: Nagy Lajos szobra, Budapest, [Kiadó feltüntetése nélkül], (Z-füzetek), 1992, 5–7. o.;
 • RÓNAI Mihály András: Nagy Lajos. Kávéházi író = Uő.: Magyar toll, Budapest, Szépirodalmi, 1991, 148–153. o. [Az írás 1986-os datálású.];
 • ILLÉS László: Weimartól Kiskunhalomig. Az „új tárgyiasságról” és poétikájának adaptációjáról Nagy Lajos szociográfiai elbeszéléseiben = „Szintézis nélküli évek”. Nyelv, elbeszélés és világkép a harmincas évek epikájában. Szerk.: KABDEBÓ Lóránt, KULCSÁR SZABÓ Ernő, Pécs, Janus Pannonius Egyetemi Kiadó, 1993, 139–173. o. = Alcím nélkül: Uő.: Üzenet Thermopüléből. Irodalom- és eszmetörténeti tanulmányok a modernitásról, a szociális gondolatról és a globalizációról, Budapest, Argumentum, 1999, 56–82. o. – [Rövidebb változatban] = Ezredvég, 1994. 5. szám, 58–62. o.;
 • NYERGES András: Író a senki földjén. Nagy Lajosról = Magyar Hírlap, 1994. november 5. Ahogy tetszik melléklet I. o. (260. szám);
 • BORBÉLY Sándor: Nagy Lajos a kávéházban = Uő.: A Nyugat tájain. Tanulmányok és műelemzések, Budapest, Pannonica, 2001, 117–122. o.;
 • SZEKERES Júlia: Szépítgetés nélkül. Apostagról a magyar irodalomtörténetbe = Heti Válasz, 2001. november 30. 69. o. (34. szám). [Kopaszok és hajasok világharca. In memoriam Nagy Lajos című kötet megjelenése alkalmából.];
 • TAKÁCS Ferenc: „Nagy a kaszabolás” = Mozgó Világ, 2001. 12. szám, 103–107. o. [Kopaszok és hajasok világharca. In memoriam Nagy Lajos című kötet megjelenése alkalmából.];
  TARJÁN Tamás: Illyés Gyula és Nagy Lajos. Adalékok egy írói kapcsolathoz = Új Dunatáj, 2002. 4. szám, 52–60. o.;
 • BEKE Albert: Miért nem népszerű Nagy Lajos? = Lyukasóra, 2004. 7. szám, 26–28. o.;
  DOBOS István: A mértékletesség visszanyerése. Önéletrajz, korrajz, eszmei hitvallás. Nagy Lajos: A lázadó ember, A menekülő ember = Uő.: Az én színrevitele. Önéletírás a XX. századi magyar irodalomban, Budapest, Balassi, 2005. 209–224. o.;

Kötetsmertetések, műelemzések

Az asszony, a szeretője, meg a férje (1911)

 • NAGY Zoltán: Nagy Lajos: Az asszony, a szeretője, meg a férje = Nyugat, 1911. november 16. 863. o. (22. szám) Uő.: A nevető ember legendája. Vál., szerk.: VÉGH György, Budapest, Magvető, 1967, 379–381. o. – Kopaszok és hajasok világharca. In memoriam Nagy Lajos, Budapest. Nap, 2001, 50–52. o.;
 • [POGÁNY József] P. J.: Nagy Lajos: Az asszony, a szeretője, meg a férje = Népszava, 1911. november 7., 5. o.;

A pofon című elbeszélés (Először megjelent: Népszava, 1912. május 5.)

 • HALÁSZ László: Nagy Lajos: A pofon = Uő.: Az olvasás: nyomozás és felfedezés, Budapest, Gondolat, 1983. 62–76. o.;

Egy leány, több férfi (1915)

 • WALTER Gyula: Nagy Lajos: Egy leány, több férfi = Kolozsvári Szemle, 1916. július 16. 45–46. o. (14. szám)

Egy berlini leány (1917)

Az Andrássy-út (1918)

 • MÁRAI Sándor: Nagy Lajos: Az Andrássy-út = Vörös Lobogó, 1919. február 14. 15–16. o.;
 • TÓTH Árpád: Nagy Lajos novellái. Az Andrássy-út = Nyugat, 1919. április 16. (8. szám), 570–572. o. Uő.: Összes művei. 4. köt. Prózai művek. Tanulmányok, bírálatok, hírlapi cikkek, 1914–1928. Szerk.: KARDOS László, S. a. r.: KOCZTUR Gizella, Budapest, Akadémiai, (Tóth Árpád összes művei), 1969, 144–147. o. – Uő.: Színek, változatok. Tanulmányok, kritikák, publicisztikai írások. Vál., szöveggond.: GYŐRI János, Budapest, Szépirodalmi, 1986, 317–322. o. – Kopaszok és hajasok világharca. In memoriam Nagy Lajos, Budapest, Nap, 2001, 81–85. o.;

Fiatal emberek (1919)

 • KÁZMÉR Ernő: Nagy Lajos: Fiatal emberek = A Hét, 1920. 11. szám, 158. o.;
 • SZINI Gyula: Nagy Lajos: Fiatal emberek = Nyugat, 1920. május, (9–10. szám), 540 o.; Kopaszok és hajasok világharca. In memoriam Nagy Lajos, Budapest, Nap, 2001. 87–88. o.;

Képtelen természetrajz (1921)

 • [DÓCZI Gyula] (-czi): Nagy Lajos: Képtelen természetrajz = Népszava, 1921. november 27. 5. o.;
 • KOSZTOLÁNYI Dezső: Képtelen természetrajz = Nyugat, 1922. április 1., (7. szám), 491–492. o.; – Uő.: Írók, festők, tudósok. Tanulmányok magyar kortársakról. 2. kötet, Budapest, Szépirodalmi, 1958, 62–64. o. – Uő.: Egy ég alatt, Budapest, Szépirodalmi, 1977. 378–380. o.;
 • Kopaszok és hajasok világharca. In memoriam Nagy Lajos, Budapest, Nap, 2001, 109–111. o. – Uő.: Tükörfolyosó. Magyar írókról, Budapest, Osiris, 2004, 487–488. o.;
 • SZABÓ Magda: Nagy Lajos: Képtelen természetrajz = Csillag, 1949. 25. szám, (december), 54. o. – Kopaszok és hajasok világharca. In memoriam Nagy Lajos, Budapest, Nap, 2001. 111–112. o.;

Vadember (1926)

 • GERGELY Sándor: Nagy Lajos: Vadember = Népszava, 1926. december 16. 10. o. – Uő.: Hallgatás közben. Riportok, karcolatok, cikkek, Budapest, Szépirodalmi, 1965. 95–97. o.;
 • KELLÉR Andor: Nagy Lajos: Vadember = Újság, 1927. január 1.;
 • KODOLÁNYI János: Nagy Lajos: Vadember = Pandora, 1927. 1. szám, 50–52. o.;
 • [RÉVÉSZ Mihály] Borgisz: Három novellista. Gergely Sándor: Játszik az utca, Molnár Ákos: Gyereknek lenni, Nagy Lajos: Vadember = Szocializmus, 1927. 3. szám, 114. o.;

Jeremiáda című elbeszélés (Először megjelent: Együtt, 1927. 2. szám)

 • PÁLOS László: Nagy Lajos Jeremiáda című novellájának stílusa = Magyartanítás, 1986. 3. szám, 124–134. o.;

A bogár című elbeszélés (Először megjelent: Népszava, 1927. szeptember 4.)

 • HARGITAI József: Nagy Lajos: A bogár. Komplex novellaelemzés = Vasi Szemle, 1984. 3. szám, 460–469. o.;

Napirend című elbeszélés (Először megjelent: 100%, 1927. 3. szám)

 • BAKONYI Géza: Nagy Lajos Napirend-je és a mindennapok rendje = Forrás, 1983. 2. szám, 21–26. o.;

Lecke című elbeszélés (Először megjelent: Együtt, 1928. 1. szám)

 • ILLÉS László: Nagy Lajos: Lecke = Miért szép? Századunk magyar novellái elemzésekben. Szerk.: RÓNAY György, VARGHA Kálmán, Budapest, Gondolat, 1975, 213–220. o. – Uő.: A megőrzött utópia, Budapest, Szépirodalmi, 1988, 231–236. o.;

Lecke (1930)

 • [BÁLINT György] B. Gy.: Nagy Lajos: Lecke = Pesti Napló, 1930. július 8. 15. o. – Uő.: A toronyőr visszapillant. 1. kötet. Második, bővített kiadás. Szerk., utószó: KOCZKÁS Sándor, Budapest, Magvető, 1966, 63. o.;
 • GEREBLYÉS László: Nagy Lajos: Lecke = Forrás, 1930. 3. szám, 4–6. o.;
 • GERGELY Sándor: Nagy Lajos: Lecke = 100%, 1930. március, (5. szám), 236–237. o.– Uő.: Hallgatás közben. Riportok, karcolatok, cikkek, Budapest, Szépirodalmi, 1965, 172–173. o.;
 • JÓZSEF Attila: Nagy Lajos: Lecke = Kritika, 1930. 21–22. szám, 24–25. o. – Uő.: Összes művei III. Cikkek, tanulmányok, vázlatok. S. a. r.: SZABOLCSI Miklós, Budapest, Akadémiai, 1958, 72–73. o. – Uő.: Tanulmányok és cikkek, 1923–1930. Szövegek. Közread.: HORVÁTH Iván és munkaközössége, Budapest, Osiris, 1995, 277–280. o.;
 • HARASZTI Sándor: Nagy Lajos: Lecke = Századunk, 1930. 245–246. o.;
 • SCHÖPFLIN Aladár: Lecke. Nagy Lajos novellái = Nyugat, 1930. március 16., (6. szám), 472–474. o.; Uő.: Válogatott tanulmányok. Vál., szerk., bev.: KOMLÓS Aladár, Budapest, Szépirodalmi, 1967, 493–496. o.;

Január című novella (Először megjelent a Lecke című kötetben.)

 • [1970. április 9–11-én a Magyar Tudományos Akadémia Stilisztikai és Verstani Munkabizottsága a szegedi József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán három napos vitaülést szervezett, amelynek témája négy XX. századi magyar novella volt. Kosztolányi Dezső: Caligula, Krúdy Gyula: Utolsó szivar az Arabs Szürkénél, Móricz Zsigmond: Barbárok, Nagy Lajos: Január. Nagy Lajos novellájával külön előadás nem foglalkozott, de az összehasonlító elemzésekben számos alkalommal kitértek rá.]
 • BARÁNSZKY JÓB László: A négy novella általános esztétikai, axiológiai és műfajtipológiai elemzése = A novellaelemzés új módszerei. A szegedi novellaelemző konferencia anyaga. 1970. április 9–11. Szerk. HANKISS Elemér, Budapest, Akadémiai, 1971, 159–167. o. – Uő.: Élmény és gondolat, Budapest, Magvető, 1978, 384–398. o.;
 • MARTINKÓ András: Az elbeszélés ritmusa az elbeszélő, a cselekmény, a tér és az idő vetületében = A novellaelemzés új módszerei, Budapest, Akadémiai, 1971. 145–158. o.;
 • TAMÁS Attila: Az ellentét szerepe a négy novellában = A novellaelemzés új módszerei, Budapest, Akadémiai, 1971, 169–173. o.;
 • POMOGÁTS Béla: Mondatösszetétel és stílus = A novellaelemzés új módszerei, Budapest, Akadémiai, 1971. 273–283. o.;
 • ZSILKA Tibor: Négy novella stilisztikai elemzése statisztikai módszerrel = Helikon, 1970. 4. szám, 351–362. o. – A novellaelemzés új módszerei, Budapest, Akadémiai, 1971. 257–271. o.;
 • BENKŐ László: Az egyszavas mondatok funkciója = A novellaelemzés új módszerei, Budapest, Akadémiai, 1971, 305–310. o.;
 • SERES József: Négy novella elemzése a kifejezés intenzitása szempontjából = A novellaelemzés új módszerei, Budapest, Akadémiai, 1971. 311–321. o.;
 • SZEKÉR Endre: A négy novella elemzése stilisztikai szempontból = A novellaelemzés új módszerei, Budapest, Akadémiai, 1971, 323–328. o.;

Bérház (1931)

 • GUNDA Béla: Nagy Lajos: Bérház = Erdélyi Helikon, 1931. 815–816. o.;
  KODOLÁNYI János: Fontos kérdés egy új magyar könyv kapcsán. Nagy Lajos: Bérház = Korunk, 1931. 11. szám, 746–750. o. – Nagy Lajos: Bérház címmel: Uő.: Szív és pohár. Bírálatok, tanulmányok, cikkek, 1924–1940, Budapest, Magvető, 1977, 88–96. o.;
 • KÁDÁR Kata: Nagy Lajos új könyve = Szocializmus, 1932. 3. szám, 92. o.;

Uccai baleset (1933)

 • [B.]ÁLINT [Gy.]örgy: Nagy Lajos: Uccai baleset = Pesti Napló, 1933. január 15., 24. o. = Uő.: A toronyőr visszapillant. Cikkek, tanulmányok, kritikák, 1. kötet, szerk.: KOCZKÁS Sándor, MAGYAR István, jegyz. RÉT Rózsa, Budapest, Magvető, 1961;
 • BÁNYAI László: Nagy Lajos = Korunk, 1932. 12. szám, 928–930. o.;
  [GODA Gábor] G – a.: Nagy Lajos: Uccai baleset = Porond, 1932. 1. szám, (november), 42–43. o.;
 • GEREBLYÉS László: Nagy Lajos: Uccai baleset = Társadalmi Szemle, 1932. 11. szám, 478–479. o.;

1919 május című elbeszélés (Először megjelent: Korunk, 1932. 507–524. o., majd az Uccai baleset című kötetben.)

 • BABITS Mihály: Könyvről könyvre. [S ha már a karácsonyi örömöknél tartunk... alcímű jegyzet.] = Nyugat, 1933. január 16., (2. szám), 129. o. – Uő.: Könyvről könyvre. S. a. r.: BELIA György, Budapest, Magyar Helikon, 1973. 98. o.;

Két fiú ült egy padon (1938?)

 • [KÁTAY] HORNER Miklós: Nagy Lajos legújabb elbeszélése = Korunk, 1933. 1. szám, 81–82. o.;
 • [SCHÖPFLIN Gyula] NAGYPÁL István: Szociális irányú regények. Georg Fink: Éhes vagyok – Nagy Lajos: Két fiú ült egy padon – Sándor Pál: Raszkolnyikov Szibériában = Nyugat, 1933. április 16. 492–493. o.;

Három magyar város (1933)

 • [BÁLINT György] B. Gy.: Nagy Lajos: Három magyar város = Pesti Napló, 1934. január 28., 41. o. – Uő.: A toronyőr visszapillant. Cikkek, tanulmányok, kritikák. I. köt. 2. kiadás, Budapest, Magvető, 1966. 239. o. – Kopaszok és hajasok világharca. In memoriam Nagy Lajos, Budapest, Nap, 2001, 213–214. o.;
  MÉLIUSZ József: Nagy Lajos riportkönyve = Korunk, 1934. 2. szám, 149–150. o.;
 • SCHÖPFLIN Aladár: Három magyar város. Nagy Lajos könyve = Nyugat, 1934. január 16., (2. szám), 114–115. o.;

Kiskunhalom (1934)

 • B.[ÁLINT] [Gy.]örgy: Nagy Lajos: Kiskunhalom = Pesti Napló, 1934. július 22., 23. o. – Uő.: A toronyőr visszapillant. Cikkek, tanulmányok, kritikák. I. köt. 2. kiadás, Budapest, Magvető, 1966. 280–281. o. – Kopaszok és Hajasok világharca. In memoriam Nagy Lajos, Budapest, Nap, 2001. 214–216. o.;
 • FÉJA Géza: Nagy Lajos: Kiskunhalom = Magyar Írás, 1934. 5. szám, 71–72. o.;
 • ILLYÉS Gyula: Kiskunhalom. Nagy Lajos új könyve = Nyugat, 1934. április 16., (8. szám), 449–452. o.; – Uő.: Ingyen lakoma. 1. köt. Tanulmányok, vallomások, Budapest, Szépirodalmi, 1964, 52–60. o. – Uő.: Iránytűvel. Első kötet, Budapest, Szépirodalmi, 1975, 248–259. o.;
 • NÉMETH Andor: Nagy Lajos: Kiskunhalom = A Toll, 1934. 4. szám, (folyamatos számozásban: 73. szám) 154–155. o.;
 • REMENYIK Zsigmond: Nagy Lajos faluregénye = Korunk, 1934. 5. szám, 395–397. o.;
 • VERES Péter: Nagy Lajos: Kiskunhalom = Mi Utunk, 1934. 5. szám, 13–14. o.;
 • [NEMES NAGY Ágnes] N. N. Á.: Nagy Lajos: Kiskunhalom = Köznevelés, 1949. 278. o.;
 • SZEKÉR Endre: Nagy Lajos és a Kiskunhalom = Forrás, 1978. 9. szám, 63–69. o. – Uő.: Érték és írás. Tanulmányok, jegyzetek, Kecskemét, Bács-Kiskun megyei Tanács, (Forrás könyvek), 1981, 145–159. o.;
 • B. PORKOLÁB Judit: Népnyelvi elemek Nagy Lajos Kiskunhalom c. művében = Magyar Nyelvjárások, XXXI. kötet, (1993.) 57–60. o.;
 • BÍRÓ Ildikó: Nagy Lajos és a Kiskunhalom = Irodalom. Szerk.: ARAPOVICS Mária, L. SIMON László, Budapest, ELTE Tanárképző Főiskola, (Főiskolai tanulmányok), 1994, 141–153. o.;

Budapest nagykávéház (1936)

 • BRESZTOVSZKY Ede: Nagy Lajos: Budapest nagykávéház = Népszava, 1936. május 21. 13. o.;
 • FEJTŐ Ferenc: Nagy Lajos: Budapest nagykávéház = Cobden, 1936. 147–148. o.;
 • ILLÉS Endre: Nagy Lajos: Budapest nagykávéház = Nyugat, 1936. június, (6. szám), 432–435. o.;
 • KODOLÁNYI János: Nagy Lajos: Budapest nagykávéház = Válasz, 1936. 6. szám, 374–375. o. – Uő.: Szív és pohár. Bírálatok, tanulmányok, cikkek, 1924–1940, Budapest, Magvető, 1977, 130–133. o.;
 • MÁRAI Sándor: Műsoron kívül. [Nagy Lajos: Budapest nagykávéház] = Újság, 1936. május 30. 5. o.;
 • MARCONNAY Tibor: Nagy Lajos: Budapest nagykávéház = Napkelet, 1936. 479–480. o.;
 • NAGY Endre: Nagy Lajos: Budapest nagykávéház = Színházi Élet, 1936. 21. szám, 68–69. o.;
 • [REMENYIK Zsigmond] R. Zs.: Nagy Lajos: Budapest nagykávéház = Korunk, 1936. 6. szám, 541–542. o.;
 • [SCHÖPFLIN Aladár] S. A.: Nagy Lajos: Budapest nagykávéház = Tükör, 1936. 7. szám, 538. o.;
 • [SCHÖPFLIN Gyula] NAGYPÁL István: Nagy Lajos: Budapest nagykávéház = Gondolat, 1936. 6–7. szám, 413–414. o. – Gondolat. Antológia, 1935–1937. Vál., szerk.: HEGEDŐS Mária, Budapest, Magvető, 1978. 420–421. o.;
 • TERSÁNSZKY Józsi Jenő: Nagy Lajos: Budapest nagykávéház = Szép Szó, 1936. II. kötet, 7. szám, 401–402. o.;
 • DOMOKOS Mátyás: Budapest nagykávéház = Uő.: Nem-múló múlt. Esszék, tanulmányok, Budapest, Nap, (Magyar esszék), 2006. 67–71. o. [1993-ban a Magyar Rádióban elhangzott előadás szövege.];
 • SZEGŐ János: A valóság fikcionalitása avagy a valóság fikciótlanítása = Szótér. Az Alföld Stúdió antológiája. Szerk.: FODOR Péter, SZIRÁK Péter, Debrecen, Alföld Alapítvány, 2008, 86–95. o.;

A falu álarca (1937)

 • ILLYÉS Gyula: A falu álarca. Nagy Lajos könyve = Nyugat, 1937. december. 446–448. o. Uő.: Iránytűvel. Első kötet. Budapest, Szépirodalmi, 1975, 255–259. o.;
 • BÖZÖDI György: Nagy Lajos.: A falu álarca = Erdélyi Helikon, 1938. 310–312. o.;
 • FORGÁCS Antal: A falu álarca = Szocializmus, 1938. 1. szám, 59. o.;
 • GÁSPÁR Zoltán: Nagy Lajos: A falu álarca = Századunk, 1938. 1. szám, 47. o.;
 • IGNOTUS Pál: Nagy Lajos: A falu álarca = Szép Szó, 1938. VI. köt. 22. szám, 223. o.;
 • KARL János: Nagy Lajos: A falu álarca = Katolikus Szemle, 1938. 8. szám, 499. o.;
 • VARGA Csaba: Újraolvasónapló. A remekmű leveti álarcát. Nagy Lajos: A falu álarca = Forrás, 1983. 2. szám, 27–33. o. – Főcím nélkül Látkép a hegyről. A Nagy Lajos Irodalmi Társaság antológiája, Budapest, Magvető, 1989, 159–174. o.;

Három boltoskisasszony (1938)

 • FÉJA Géza: Nagy Lajos: Három boltoskisasszony = Kelet Népe, 1938. 7. szám, 80. o.;
 • [FEJTŐ Ferenc] FÜZES György: Három boltoskisasszony = Szocializmus, 1938. 5. szám,
  254–255. o.;
 • HÁMOS György: Három boltoskisasszony = Új Idők, 1938. május 1. 649. o. (18. szám);
 • LESZNAI Anna: Három boltoskisasszony. Nagy Lajos regénye = Nyugat, 1938. május, (5. szám), 382–383. o. – Kopaszok és hajasok világharca. In memoriam Nagy Lajos, Budapest, Nap, 2001, 229–231. o.;

Nagy Lajos különvéleménye. Június, Augusztus, Szeptember (1939)

 • N. CZAGA Viktória: Nagy Lajos Különvéleménye 1939-ben. Adalékok egy folyóirat-engedély történetéhez = Magyar Nemzet, 1982. március 28., 7. o.;
 • TARJÁN Tamás: A reménytelen párbeszéd lapja. Nagy Lajos Különvéleménye = Új Írás, 1987. 9. szám, 98–109. o. – Uő.: Nagy Lajos szobra, Budapest, [Kiadó feltüntetése nélkül], 1992, 28–45. o.;

Egy kisfiút etetnek című elbeszélés (1940)

 • ÖRKÉNY István: Búcsú Nagy Lajostól = Csillag, 1954. 12. szám, 2331–2335. o. – Uő.: Időrendben. Arcképek, korképek, Budapest, Magvető, 1973, 305–313. o. – Uő.: Visszanézve. Arcképek, korképek. Összegyűjt., szerk., szöveggond.: RADNÓTI Zsuzsa, Budapest, Szépirodalmi, (Örkény István művei), 1985, 77–86. o.;

Pincenapló (1945)

 • KELLÉR Andor: Nagy Lajos: Pincenapló = Haladás, 1945. 13. szám;
 • ZELK Zoltán: Nagy Lajos: Pincenapló = Szabadság, 1945. december 19. – Uő.: Nappali menedékhely. Prózai írások, 1927–1955, Budapest, Szépirodalmi, 1984, 281–282. o.;
 • LÁNYI Margit: Pincenapló = Szocializmus, 1946. 1–2. szám, 6. o.;
 • FÜSI József: Nagy Lajos két új könyve = Magyarok, 1946. 5. szám, 256–257. o. [A cikk a Pincenapló mellett A tanítvány című regényt (1945) is ismerteti.];
 • SŐTÉR István: Egy olvasó naplója = Magyarok, 1946. 9. szám, 547–550. o. – Uő.: Gyűrűk. Tanulmányok a XX. századról, Budapest, Szépirodalmi, 1980. 510–516. o. [A szerző a Pincenaplón kívül Gelléri Andor Endre: Téli kikötő, Fenyő Miksa: Az elsodort ország és Karinthy Ferenc: Szellemidézés című könyveit szemlézi.];
 • KOVÁCS Sándor Iván: Nagy Lajos Pincenaplója = Népszabadság, 1970. március 24. 7. o. – Uő.: Jelenlevő múlt. Tanulmányok, esszék, kritikák, Budapest, Szépirodalmi, 1978, 273–275. o.;
 • BODOR Ádám: Nagy Lajos: Pincenapló = Utunk, 1970. 47. szám, 4. o.;
 • POMOGÁTS Béla: Ostromnapló és leszámolás. Nagy Lajos: Pincenapló = Uő.: Regénytükör. Harminchárom új magyar regény, Budapest, [Móra], (Kozmosz), 1977, 129–135. o.;
 • BAKONYI István: A teljes pusztulás testközelsége. Nagy Lajos: Pincenapló = Somogy, 1983. 1. szám, 18–20. o.;
 • VEKERDI László: A Pincenaplóról = Forrás, 1983. 2. szám, 34–37. o.;

A három éhenkórász (1946)

 • ILLYÉS Gyula: Nagy Lajos: A három éhenkórász = Szabadság, 1946. június 16., 4. o. – Uő.: Ingyen lakoma. Tanulmányok, vallomások. 1. kötet, Budapest, Szépirodalmi, 1964. 60–63. o. – Uő.: Iránytűvel. Első kötet, Budapest, Szépirodalmi, 1975. 259–262. o.;
 • [SCHÖPFLIN Gyula] NAGYPÁL István: Nagy Lajos: A három éhenkórász = Fórum, 1946. szeptember, 106–108. o.;
 • ZELK Zoltán: Három [névelő nélkül!] éhenkórász. Nagy Lajos novellái = Magyarok, 1946. 12. szám, 800–801. o. – Uő.: Nappali menedékhely. Prózai írások, 1927–1955, Budapest, Szépirodalmi, 1984, 283–284. o.;

Falu (1946)

 • SARKADI Imre: Nagy Lajos: Falu = Válasz, 1946. 1. szám, 91–92. o. (október) – Uő.: Cikkek, tanulmányok. Gyűjt., szöveggondozás: KÓNYA Judit, Budapest, Szépirodalmi, 1974, 409–412. o.;
 • ZELK Zoltán: Falu = Szabadság, 1946. július 14. – Uő.: Nappali menedékhely. Prózai írások, 1927–1955, Budapest, Szépirodalmi, 1984, 301–302. o.;

A tolvaj macska című elbeszélés (1946)

 • DÉRY Tibor: Egy novella elemzése. Nagy Lajos: A tolvaj macska = Új Írás, 1973. 5. szám, 72–76. o. – ] – Főcím nélkül] = Miért szép? Századunk magyar novellái elemzésekben, Budapest, Gondolat, 1975, 276–284. o. – Egy Nagy Lajos-novelláról címmel Uő.: Botladozás. Összegyűjtött cikkek, tanulmányok. 1. kötet. Szerk.: RÉZ Pál, Budapest, Szépirodalmi, 1978, 543–551. o.;

Emberek, állatok (1947)

 • NEMES György. Nagy Lajos: Emberek, állatok = Emberség, 1947. 2–3. szám, 138–139. o.;
 • ZELK Zoltán: Új könyvekről = Szabadság, 1947. június 8. – Uő.: Nappali menedékhely. Prózai írások, 1927–1955, Budapest, Szépirodalmi, 1974, 318–320. o. [A cikk Nagy Lajos könyvén kívül Bölöni György Az igazi Ady című művét és Kovai Lőrinc Tűzkehely című regényét ismerteti.]
 • NÉMETH Andor: Nagy Lajos: Emberek, állatok = Forum, 1947. 10. szám, 809–811. o. – Uő.: A szélén behajtva. Válogatott írások. S. a. r.: RÉZ Pál, Budapest, Magvető, 1973, 330–333. o.;
  SARKADI Imre: Nagy Lajos: Emberek, állatok = Magyarok, 1947. 12. szám, 869–870. o.;

Január (1948)

 • BENEDEK Marcell: Nagy Lajos: Január = Forum, 1948. 6. szám, 481–482. o.;
 • GYÁRFÁS Miklós: Nagy Lajos: Január = Haladás, 1948. június 4., (23. szám), 6. o.;
 • VARGHA Balázs: Nagy Lajos: Január = Új Szántás, 1948. június. 380–381. o.;

Farkas és bárány (1948)

 • [PALOTAI Boris] (p. b.): Nagy Lajos: Farkas és bárány = Népszava, 1948. december 9., 4. o.;
 • CZIBOR János: Nagy Lajos novellái. Farkas és bárány = Csillag, 1949. február, 15. szám, 55–57. o.;
 • MAKAY Gusztáv: Nagy Lajos: Farkas és bárány = Magyarok, 1949. 2. szám, 105–106. o.;

A lázadó ember (1949)

 • BARABÁS Tibor: Nagy Lajos: A lázadó ember = Csillag, 20–21. szám, 85–86. o. (1949. július–augusztus) – Uő.: A könyv hatalma. Írások az irodalomról, Budapest, Szépirodalmi, 1961, 260–265. o.;
 • GALSAI Pongrác: Nagy Lajos: A lázadó ember = Dunántúl, 1949. 3. szám, 206–207. o.;
 • VERES Péter: A lázadó ember = Forum, 1949. 6. szám, 526–529. o. – Uő.: Útközben. Ország dolgáról, irodalomról, Budapest, Szépirodalmi, 1954. 59–63. o.;
 • VÉSZI Endre: A lázadó ember = Népszava, 1949. június 2. 5. o. – Látkép a hegyről. A Nagy Lajos Irodalmi Társaság antológiája, Budapest, Magvető, 1989. 198–201. o.;
 • Cs. VARGA István: A lázadó ember. Nagy Lajos önéletrajzi könyvéről = Forrás, 1983. 2. szám, 38–44. o.;

Új vendég érkezett (Bemutató: budapesti Katona József Színház, 1954. június)

 • ABODY Béla: Nagy Lajos: Új vendég érkezett = Csillag, 1954. 9. szám, 1785–1788. o. – Három egyfelvonásos címmel Uő.: Indulatos utazás. Tanulmányok és cikkek, Budapest, Magvető, 1957, 121–133. o. [Nagy Lajos színművéről szóló rész: 121–125. o.];
 • BENEDEK András: Három egyfelvonásos = Új Hang, 1954. 7. szám, 118–122. o. – Uő.: Színházi műhelytitkok. Tanulmányok, Budapest, Magvető, 1985. 308–319. o.;
 • GYÁRFÁS Miklós: Új vendég érkezett. Nagy Lajos színműve a Katona József Színházban = Irodalmi Újság, 1954. június 12., (13. szám), 7. o.;

A menekülő ember (1954)

 • DALOS László: Nagy Lajos: A menekülő ember = Dunántúl, 1955. 2. szám, (folyamatos számozás szerint: 11. szám). 89–91. o.;
 • RÉZ Pál: Nagy Lajos: A menekülő ember = Művelt Nép, 1955. február 6., (6. szám), 6. o.;
 • KARDOS Pál: Nagy Lajos: A menekülő ember = Alföld, 1955. 3. szám, 87–89. o.;
 • FEHÉR Ferenc: Nagy Lajos: A menekülő ember = Új Hang, 1955. 5. szám, 65–74. o.;
 • Cs. VARGA István: A menekülő ember. Nagy Lajos önéletrajzi regényéről = Napjaink, 1983. 5. szám, 24–26. o.;

Író, könyv, olvasó (1959)

 • KOCZKÁS Sándor: „Az író nem magányos ember...”. Nagy Lajos válogatott cikkei és tanulmányai = Élet és Irodalom, 1959. június 19., (25. szám), 7. o.;
 • SZABÓ György: Egy igazi íróról. Megjegyzések Nagy Lajos: Író, könyv, olvasó címen kiadott írásaihoz = Valóság, 1959. 4. szám, 31–36. o.;
 • BATA Imre: Nagy Lajos: Író, könyv, olvasó = Irodalomtörténeti Közlemények, 1960. 2. szám, 262–267. o.;

Válogatott művei (1962)

 • VARGHA Kálmán: Nagy Lajos válogatott művei = Irodalomtörténeti Közlemények, 1963. 6. szám, 760–764. o. – A népszerűtlen klasszikus címmel Uő.: Álom, szecesszió, valóság. Tanulmányok huszadik századi magyar prózaírókról, Budapest, Magvető, 1973, 216–227. o.;

Egyiptomi íródeák (1979)

 • KARDOS László: Nagy Lajos: Egyiptomi íródeák = Kritika, 1980. 5. szám, 26. o. – Uő.: Harminchárom arc. Budapest, Szépirodalmi, 1983, 169–173. o. – Uő.: Száz kritika, Budapest, Szépirodalmi, 1987, 323–328. o.;

A falu meg a város (1981)

 • KARDOS László: Nagy Lajos: A falu meg a város = Kritika, 1982. 3. szám, 29–30. o. – Uő.: Harminchárom arc, Budapest, Szépirodalmi, 1983. 173–175. o. – Uő.: Száz kritika, Budapest, Szépirodalmi, 1987, 329–331. o.;
 • BODNÁR György: Egy műfaj a születés pillanatában. Nagy Lajos. A falu meg a város = Uő.: Jövő múlt időben. Tanulmányok, esszék, kritikák, Budapest, Balassi, 1998, 245–247. o.;

Tízezer kilométer Szovjetoroszország földjén (1989)

 • TÓTH Gyula: Nagy Lajos 1934-es nagy utazása = Látkép a hegyről. A Nagy Lajos Irodalmi Társaság antológiája, Budapest, Magvető, 1989. 17–28. o.;
 • KONCZ Virág: Kire jár rá a rúd? Nagy Lajos: Tízezer kilométer Szovjetoroszország földjén = Holmi, 1990. 4. szám, 450–453. o.;
 • SPIRA Veronika: Előrejelzés. Nagy Lajos: Tízezer kilométer Szovjetoroszország földjén = Új Írás, 1990. 8 szám, 123–125. o.;
 • G. KOMORÓCZY Emőke: Múlt és jövő kísérteties találkozása. Nagy Lajos: Tízezer kilométer Szovjetoroszország földjén = Uő.: Arccal a földön a huszadik század. Az avantgárd metamorfózisai, Budapest, Hét Krajcár, 1996, 61–64. o.;

Visszaemlékezések, írói igényű portrék

 • AGÁRDI Ferenc: Nagy Lajos és József Attila = Csillag, 1954. 12. szám, 2290–2296. o.;
 • FÜST Milán: Emlékezések = Csillag, 1954. 12. szám, 2296–2301. o. – Emlékezések Nagy Lajosról és körüle címmel Uő.: Emlékezések és tanulmányok, Budapest, Magvető, 1956. 129–137. o. – 2., bővített kiad., 1967, 164–171. o.;
 • BÓKA László: Személyes emlékek = Csillag, 1954. 12. szám, 2317–2319. o. – Nagy Lajos címmel Uő.: Válogatott tanulmányok. Vál., szerk.: SÍK Csaba, Budapest, Magvető, 1966, 1000–1003. o.;
 • BÁTORI Irén: A Házmán utcában = Csillag, 1954. 12. szám, 2311–2313. o.;
 • DALOS László: Szerda este = Csillag, 1954. 12. szám, 2301–2306. o.;
 • SZABÓ Lőrinc: Utolsó napom „Lajos bátyám”-mal = Csillag, 1954. 12. szám, 2319–2324. o. – Uő.: A költészet dicsérete. Válogatott cikkek, tanulmányok. Vál., szerk.: SIMON István. Budapest, Szépirodalmi, 1967, 268–276. o. – Uő.: Könyvek és emberek az életemben. Prózai írások. Vál., szerk.: STEINERT Ágota, Budapest, Magvető, 1984. 309–316. o. – Uő.: Emlékezések és publicisztikai írások. Szöveggond., utószó: KEMÉNY Aranka, Budapest, Osiris, 2003, 793–799. o.;
 • TERSÁNSZKY J. Jenő: Nagy Lajos = Csillag, 1954. 12. szám, 2324–2329. o. Uő.: Nagy árnyakról bizalmasan. Második, bővített kiadás: Budapest, Magvető, 1964, 328–337. o.;
 • KELLÉR Andor: A titkos lakö = Irodalmi Újság, 1955. január 29., (5. szám), 4. o.– Uő.: A titkos lakó, Budapest, Magvető, 1962. 7–13. o. – Uő.: Az élet édes tarkasága. Tanulmányok, kritikák, visszaemlékezések, Budapest, Magvető, 1973. 148–154. o.;
 • TAMÁS Aladár: Emlékezés Nagy Lajosra = Irodalmi Újság, 1955. február 26., (9. szám), 6. o.– Nagy Lajos címmel Uő.: Aggodalom jegyében, Budapest, Magvető, 1966. 261–270. o. – Nehéz emlék címmel Uő.: Írók, könyvek, vallomások, Budapest, Magvető, 1984, 289–298. o.;
 • RÁKOS Sándor: Nagy Lajos a kórházban = Művelt Nép, 1956. július 15., (29. szám), 4–5. o.– Uő.: Elforgó ég. Napló, tanulmányok, Budapest, Magvető, 1974, 192–199. o.;
 • SZEGEDI Boris: Apostagon = Élet és Irodalom, 1958. február 7., (6. szám), 2–3. o.;
 • GODA Gábor: Nagy Lajosról = Kortárs, 1960. 11. szám, 757–762. o. – Uő.: Írás közben. Pamfletek, visszaemlékezések, tanulmányok, Budapest, Szépirodalmi, 1966, 446–457. o.;
 • KODOLÁNYI János: Találkozások és búcsúzások = Jelenkor, 1963. 11. szám, 1083–1088. o. [József Attilával, Nagy Lajossal és Erdélyi Józseffel kapcsolatos emlékek.];
 • GODA Gábor: Még egyszer Nagy Lajosról = Nagy Lajos. Emlékkönyv és bibliográfia, Budapest, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, 1964, 58–67. o.;
 • ANTAL Gábor: Egy szál gyertya = Élet és Irodalom, 1965. május 29., (22. szám), 6. o.– Uő.: Egy szál gyertya. Cikkek, karcolatok, Budapest, Szépirodalmi, 1969, 199–203. o.;
 • GALSAI Pongrác: Életöröm és gyászmenet = Kortárs, 1974. 6. szám, 943–947. o. – Uő.: A besurranó szerkesztő, Budapest, Szépirodalmi, 1976, 93–105. o.;
 • ZELK Zoltán: Az ismeretlen Nagy Lajos. A versről Zelk Zoltánnal Domokos Mátyás beszélget = Jelenkor, 1979. 11. szám, 1027–1034. o. – DOMOKOS Mátyás – LATOR László: Versekről, költőkkel, Budapest, Szépirodalmi, 1982, 441–456. o.;
 • THURY Zsuzsa: Nagy Lajos = Élet és Irodalom, 1988. december 23., (52–53. szám), 21. o.;
 • JÁSZ Veronika – SŐTÉR István: Nagy Lajossal az ötvenes években. Kabdebó Lóránt interjúja = Jelenkor, 1989. 6. szám, 578–583. o.;
 • KARINTHY Ferenc: Apró emlék Nagy Lajosról = Lyukasóra, 1994. 5. szám, 15. o.;
 • ILLÉS Lajos: Adunk neki nyugdíjat, és hallgasson! = Lyukasóra, 1996. 5. szám, 19–21. o. – Uő.: Íróhistóriák, Budapest, Seneca, 1997, 7–14. o.;

A válogatott bibliográfiát szerkeszti: Lakatos András (OSZK – Tájékoztató Osztály)

vissza