BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

 

 

 

 

 
TANULMÁNYOK - HALÁSZ GÁBOR
 • NÉMETH László: Ízlésproblémák a kritikában = Nyugat, 1931. 18. szám, II, 366–370. = Uő: Készülődés, Budapest, Magyar Élet, 1941, 221–227. = Uő: Két nemzedék, Budapest, Szépirodalmi, 1970, 342–347;
 • BABITS Mihály: Vádak és ködök. Válasz Halász Gábornak = Nyugat, 1935. 10. szám [Előzmény: HALÁSZ Gábor: Személyes kérdésben = Nyugat, 1935. 10. szám. és BABITS Mihály: Könyvről Könyvre = Nyugat, 1935. 9. szám.];
 • THURZÓ Gábor: Szemben a korral. Az új magyar esszé útjai = Napkelet, 1938, I, 296–300;
 • BOLDIZSÁR Iván: Búcsú Halász Gábortól = Szabad Szó, 1945. máj. 3., 31. szám, 7;
 • SŐTÉR István: Halász Gábor = Magyarok, 1945, 2, 85–89. = Uő: Játék és valóság, Budapest, 1946, 135–142. = Uő: Tisztuló tükrök. A magyar irodalom a két világháború között. Esszék, tanulmányok, Budapest, Gondolat, 1966, 408–414;
 • SZÁNTHÓ Dénes: Magyar írók élete és halála a munkatáborban = Demokrácia, 1945, 5;
 • TOLNAI Gábor: Az óbudai remete = Demokrácia, 1945, 9;
 • CS. SZABÓ László: A meredek ember. = Halász Gábor emlékezete = Új Magyarország, 1946. nov. 16., 46. szám, 10;
 • CS. SZABÓ László: Halász Gábor = Magyar mártír írók antológiája, Budapest, 1947, 91–92;
 • LENGYEL Balázs: Halász Gábor útja a realizmusig = Csillag, 1948, 13. szám, 57–61;
 • GELLÉRT Oszkár: Halász Gábor = Uő: Kortársaim, Budapest, Művelt Nép, 1954, 337–339;
 • ILLÉS Endre: Halász Gábor = Csillag, 1955, 2, 438–441. = Uő: Krétarajzok, Budapest, Magvető, 1957, 179–187; Budapest, Magvető, 1970, 389–396;
 • Bíróné UNGÁR Yvette [Bíró Yvette]: Halász Gáborról = Irodalomtörténeti Közlemények, 1956, 458–470;
 • CS. SZABÓ László: Az értelem keresője. Halász Gábor és az esszéírók = Irodalmi Újság, 1957, 2, 4;
 • VÉBER Károly: Halász Gábor = Halász Gábor válogatott írásai, szerk., az utószó, jegyz.: VÉBER Károly, Budapest, Magvető, 1959, 763–780;
 • BÓKA László: Halász Gábor = Uő: Arcképvázlatok és tanulmányok, Budapest, Akadémiai, 1962, 67–68. = Uő: Válogatott tanulmányok, Budapest, Magvető, 1966, 932–933;
 • BOLDIZSÁR Iván: Királyalma = Kortárs, 1964, 1906–1911;
 • FODOR József: Múltakkal nyüzsgő napok közt = Uő: Emlékek a hőskorszakból, Budapest, Magvető, 1964, 370–373;
 • ILLÉS Endre: Halász Gábor = „S két szó között a hallgatás...”. Magyar mártír írók antológiája, vál., szerk.: Keresztury Dezső, Sík Csaba.1. köt., Budapest, Magvető, 1970, 410–417;
 • ILLÉS Endre: Tele bőrönd = Népszabadság, 1970. ápr. 4.;
 • KERESZTURY Dezső: Az értelem keresője = Élet és Irodalom, 1970, 52, 2;
 • RÓNAY György: Sáncmunka Balfon = Új Ember, 1970, 1230. sz., 1;
 • TOLNAI Gábor: Halász Gáborról = Irodalomtörténet, 1970, 654–660;
 • BODNÁR György: A klasszicizmustól az újrealizmusig. Halász Gábor 1901–1945 = Uő: Törvénykeresők, Budapest, Szépirodalmi, 1976, 216–229. = Uő: Párbeszéd az idővel. Válogatott tanulmányok, esszék, kritikák, Budapest, Argumentum, 2009, 388–394;
 • HARASZTHY Gyula: Halász Gábor és az Országos Széchényi Könyvtár = Az Országos Széchenyi Könyvtár Évkönyve 1976/77, 183–215;
 • LENGYEL Balázs: A személyiség radioaktivitása. Halász Gábor nyolcvanadik születésnapjára = Élet és Irodalom, 1981, 27, 6;
 • MIKÓ Krisztina: In search of bourgeois man. The novels of Thomas Mann as seen by Gábor Halász = Acta litteraria Academiae Scientiarum Hungaricae 1981, 1–2, 155–164;
 • POMOGÁTS Béla: Az értelem keresése = Magyar Hírlap, 1981, 155, 6;
 • SZENTKUTHY Miklós: Az értelem primátusa = Új Írás, 1981, 12, 63–69;
 • Cs. VARGA István: A magyar esszéírás csúcsán. Németh László és Halász Gábor = Napjaink, 1981, 8. szám, 17–18;
 • BARÁNSZKY-JÓB László: Tiltakozó nemzedék. Halász Gábor összes írásai = Új Írás, 1982, 7. szám, 101–108;
 • VAJDA Gábor: Az esztétizmus tűnő varázsa. Halász Gábor regényelméletről = Literatura, 1986, 1–2, 159–173;
 • MARTON László: Gondolatok Németh László és Halász Gábor regényelméleti írásairól = Acta litteraria Academiae Scientiarum Hungaricae, 1987, 31–38;
 • ILLÉS Endre: Halász Gábor: Az értelem keresése = Uő: Halandók és halhatatlanok. Kiadatlan esszék és kritikák, vál., s. a. r.: KÓNYA Judit, Szépirodalmi, Budapest, 1990, 93–94;
 • CSEJTEI, Dezső: The influence of José Ortega y Gasset's thought on Hungarian spiritual life (1928–1945) = Existentia, 1991, 1–2, 81–89;
 • VÁRKONYI Benedek: Halász Gábor és Szomory. Egy kritika elő- és utótörténete = Holmi, 1991, 1, 70–75;
 • VÁRKONYI Benedek: Az örök konzervatív. Kilencven éve született Halász Gábor = Magyar Nemzet, 1991, 155, 11;
 • NEMES NAGY Ágnes és LENGYEL Balázs Örley Istvánról = Holmi, 1993, 1, 43–49;
 • Dokumentumok egy köztisztviselői pályakép megismeréséhez. Halász Gábor segélykérő levele alapján. Közread. és bev. VARGA Imréné = Soproni Szemle, 1995, 1, 47–56;
 • LENGYEL Balázs: Egy titkos nagy író = Népszava, 1995, 143, 6;
 • LENGYEL Balázs: Élet és halál. Dokumentumok Szerb Antal, Halász Gábor és Sárközi György történetéről = Élet és irodalom, 1995, 12, 5;
 • NÉMETH G. Béla: Három jövőkép a Magyar Csillagban. Konzervatív liberalizmus, népi „államszocializmus”, „eurázsiai” transzcendentalizmus = Kortárs, 1995, 4, 66–72;
 • VÁRKONYI Benedek: Egy régi konzervatív = Magyar Hírlap, 1995, 60, mell. III;
 • KAPPANYOS András: Két konzervatív kritikus 1–2. = Literatura, 1998, 3–4, 264–281, 428–446;
 • MARGITTAI Gábor: Egy ízlésforma két önarcképe. Irodalomtörténeti hagyománytudat és esszéváltozatok a 30-as években = Kortárs, 1999, 10, 63–74.;
 • VEKERDI László: „Magyar viktoriánusok” és „a Nyugat elődei” = Új Forrás, 1999, 1, 50–65;
 • BÄCHER Iván: A könyvek embere. Száz éve született Halász Gábor = Népszabadság, 2001, 154, 14;
 • CSŰRÖS Miklós: Népiesség, népiség, népi írók – és Halász Gábor = Irodalomismeret, 2002, 1–2, 46–53;
 • HALÁSZ Hajnalka: Az önkifejezés retorikája. Halász Gábor esszéinek színterei = Az olvasás rejtekútjai. Műfajiság, kulturális emlékezet és medialitás a 20. századi magyar irodalomtudományban, szerk. BÓNUS Tibor, KULCSÁR-SZABÓ Zoltán, SIMON Attila. Budapest, Ráció, 2007, 187–201;
 • VÁRKONYI Benedek: A jóhiszemű konzervatív. Részlet Halász Gábor arcképéhez = Új Forrás, 2007, 5, 33–47;

A válogatott bibliográfiát szerkeszti: Vasbányai Ferenc (OSZK – Humántudományi Bibliográfiai Osztály)