BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

   

 

 

 

 
TANULMÁNYOK - GULYÁS PÁL

Bibliográfia:

 • JUHÁSZ Izabella: Gulyás Pál, Debrecen Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtára, 1971. (Tiszántúli személyi bibliográfiák);

Tanulmányok

 • NÉMETH László: Magyar líra 1932-ben = Tanú, 1933. 174–189. o. –Rövidített formában. Uő.: Kiadatlan tanulmányok. I. kötet, Budapest, Magvető, 1968. 228–239. o. [A Gulyás Pál költészetével foglalkozó rész: 231. o.] – A magyar irodalom 1932-ben. Líra: Uő.: Két nemzedék. Tanulmányok, Budapest, Magvető – Szépirodalmi, 1970. 387–403. o. [A Gulyás Pál költészetével foglalkozó rész: 399. o.];
 • TÓTH Béla: Gulyás Pál, a költő = Protestáns Szemle, 1938. 5. szám. 257–259. o.
 • VARGHA László: Magyar népiség – új magyar szellemiség = Új Élet, 1939. 9. és 11. szám. 303–306. és 368–374. o. [Gulyás Pálról és Györffy Istvánról];
 • ANGYAL Endre: Poéta Sacer = Új Élet, 1944. 6. szám. 153–154. o.;
  CSORBA Győző: „Vita egy gyászjelentéssel”. Gulyás Pál halálára = Sorsunk, 1944. 6. szám, 359–360. o.;
 • NÉMETH László: Gulyás Pál sírjához = Magyar Élet, 1944. 6. szám 1. o. – Uő.: Két nemzedék, Budapest, Magvető – Szépirodalmi, 1970, 749–750. o.;
 • GOMBOS Gyula: Gulyás Pál = Magyar Élet, 1944. 6. szám 2–4. o. – Uő.: A történelem balján. III. kötet. Tükörcserepek, Budapest, Püski, 1993. 303–308. o.;
 • HANKISS János: Hárfa a homokon – Gulyás Pál = Forrás, 1944. 6. szám. 257–262. o.;
 • JUHÁSZ Géza: Gulyás Pál = Protestáns Szemle, 1944. 7. szám. 191–196. o.;
 • LŐRINCZ László: Megrezzent az Alföld csendje. Gulyás Pál halálára = Erdélyi Helikon, 1944. 426–428. o.;
 • SZIKLAY László: Gulyás Pál = Új Magyar Museum, IV. köt. 8. füzet (1944), 293–294. o.;
 • BALOGH László: Gulyás Pál = Vándortűz, 1947. 6. szám. 74–78. o.;
 • JUHÁSZ Géza: Gulyás Pál = Magyar mártír írók antológiája. Szerk.: BÓKA László, Budapest, Cserépfalvi, 1947. 81–82. o.;
 • ASZTALOS Sándor: Akit elfeledtünk. Gulyás Pál halálának tizedik évfordulójára = Magyar Nemzet, 1954. május 13. 5. o.;
 • NÉMETH László: Gulyás Pál szobájában = Alföld, 1957 [az évben az egyetlen szám] 1–23. o. [1954-es datálású, elérhető különnyomatként is.] – Uő.: Kiadatlan tanulmányok. II. kötet, Budapest, Magvető, 1968. 134–178. o. – Uő.: Megmentett gondolatok, Budapest, Magvető – Szépirodalmi, 1975. 129–166. o. (Németh László munkái);
 • SZIJ Rezső: Dunántúli cipruság Gulyás Pál sírjára. „Debrecen, ó kikötő, tájakat összekötő” = Jelenkor, 1963. 11. szám 1089–1092. o. – Uő.: Magyarság mérlegen. Művelődéstörténeti, irodalmi, nyelvészeti tanulmányok, Budapest, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, 1995. 135–139. o.;
 • BALOGH László: Az Alföld csendjébe zárva. Emlékezés Gulyás Pálra halálának huszadik évfordulóján = Kortárs, 1964. 5. szám. 835–836. o.;
 • BORBÉLY Sándor: A pályakezdő Gulyás Pál = Studia Litteraria, II. kötet (1964), 91–103. o. [Elérhető különnyomatként is.];
 • BORBÉLY Sándor: Vázlat Gulyás Pál portréjához= Alföld, 1964. 5. szám. 447–457. o.;
 • TÓTH Béla: Gulyás Pál = A debreceni Déri Múzeum Évkönyve, 1965. 281–301. o. [Elérhető különnyomatként is.];
 • POMOGÁTS Béla: Gulyás Pál irodalmi elvei = Irodalomtörténeti Közlemények, 1966. 5–6. szám. 601–606. o.;
 • SZÍJ Rezső: Gulyás Pál és Ottó Ferenc kapcsolata = A debreceni Déri Múzeum Évkönyve, 1966–1967. 637–662. o. [A szöveg nagy része levélközlés. Elérhető különnyomatként is.];
 • NÉMETH László: Gulyás Pál-óra Ráckevén = Alföld, 1969. 6. szám. 3–7. o.– Gulyás-óra Ráckevén címmel. Uő.: Megmentett gondolatok, Budapest, Magvető – Szépirodalmi, 1975. 622–631. o. (Németh László munkái)
 • KARDOS Pál: Gulyás Pál= Nagyvilág, 1969. 7. szám. 1112. o.;
 • NÉMETH László: Debrecen költője = Alföld, 1969. 11. szám. 52–57. o. – Uő.: Megmentett gondolatok, Budapest, Magvető – Szépirodalmi, 1975. 615–622. o. (Németh László munkái) – Századok szelleme. Tanulmányok a magyar irodalom és Debrecen kapcsolatáról. Vál., szerk.: BÉNYEI József, FÜLÖP László, JUHÁSZ Béla, Debrecen, Hajdú-Bihar Megyei Tanács, 1980. 170–177. o.;
 • TÓTH Endre: Gulyás Pál= Látóhatár, 1969. 1113–1120. o.; – Uő.: Kortársaink, barátaink. Tizenkét debreceni portré, Debrecen, Városi Tanács, 1986. 79–92. o.;
 • JUHÁSZ Izabella: Emlékezés Gulyás Pálra – Csokonai és Gulyás Pál= Könyv és Könyvtár. A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának Évkönyve, 1971. 131–149. o.;
 • HUBAY Miklós: Gulyás Pál = Uő.: Aranykor. Tanulmányok, Budapest, Szépirodalmi, 1972. 67–125. o. [A Gulyás Pál válogatott versei (1957) című kötet bevezetője.];
 • BATA Imre: Gulyás Pálról= Forrás, 1973. 1. szám. 26–31. o.;
  KISS Tamás: Gulyás Pál költői világa = Alföld, 1974. 5. szám. 10–22. o. – Uő.: Árkádiában éltünk, Budapest, Szépirodalmi, 1975. 229–257. o. – Századok szelleme. Tanulmányok a magyar irodalom és Debrecen kapcsolatáról, Debrecen, Hajdú-Bihar Megyei Tanács, 1980. 190–197. o.;
 • POMOGÁTS Béla: Gulyás Pál számvetése Debrecennel = Alföld, 1976. 9. szám. 66–73. o. – Századok szellme. Tanulmányok a magyar irodalom és Debrecen kapcsolatáról, Debrecen, Hajdú-Bihar Megyei Tanács, 1980. 178–189. o. – Tudós mitologizmus: Gulyás Pál főcímmel, Az Alföld csendjében alcímmel: Uő.: A tárgyias költészettől a mitologizmusig. A népi líra irányzatai a két világháború között, Budapest, Akadémiai, 1981. 401–416. o. (Irodalomtörténeti könyvtár);
 • LISZTÓCZKY László: A Kalevala hatása Gulyás Pálra és József Attilára= Dobó Gimnázium Évkönyve, Eger, 1976/1977. 10–19. o. – Átdolgozott változata Vipunen igéivel. Adalékok Gulyás Pál és József Attila Kalevala-élményéhez címmel: Hitel, 2000. 11. szám. 80–93. o.;
 • POMOGÁTS Béla: Mítoszok határán. Gulyás Pál költészetéről = Új Írás, 1977. 2. szám. 77–83. o. – Uő.: Sorsát kereső irodalom. Tanulmányok, Budapest, Magvető, 1979. 279–296. o. (Elvek és utak) – Uő.: A tárgyias költészettől a mitologizmusig, Budapest, Akadémiai, 1981. 416–432. o. (Irodalomtörténeti könyvtár) – némi változatatással: Uő.: A szellem köztársasága. Tanulmányok, Budapest, Akadémiai, 2004. 349–358. o.;
 • POMOGÁTS Béla: Gulyás Pál költészetének első korszaka= Irodalomtörténeti Közlemények, 1978. 2. szám. 173–181. o.
 • Tudós mitologizmus: Gulyás Pál főcímmel, A Nyugat vonzásában és A népi mozgalomban alcímekkel: Uő.: A tárgyias költészettől a mitologizmusig, Budapest, Akadémiai, 1981. 383–401. o. (Irodalomtörténeti könyvtár);
 • TIDRENCZEL Sándor: Gulyás Pál Nyíregyházán. Adalékok a költőtanár pályakezdéséhez = Szabolcs-Szatmári Szemle, 1978. 3. szám. 91–98. o.;
 • JUHÁSZ Izabella: Gulyás Pál (1899–1944) = A debreceni Déri Múzeum Évkönyve, 1978. 397–437. o. [A tanulmány Gulyás Pál részletes életrajza 1926-ig, alapos családtörténeti háttérrel.];
 • HUBAY Miklós: Debrecen és Európa költője. Még egyszer Gulyás Pálról = Magyar Nemzet, 1979. november 11. 9. o.;
 • BORBÉLY Sándor: Gulyás Pál érkezése = Új Írás, 1982. 2. szám. 70–76. o. – A költő Gulyás Pál érkezése címmel: Uő.: Tájékozódás. Irodalmi tanulmányok és kritikák, Budapest, Magvető, 1986. 129–145. o. (Elvek és utak);
 • POMOGÁTS Béla: Németh László és Gulyás Pál = Literatura, 1982. 1. szám. 84–89. o.;
 • Cs. VARGA István: „A barát szóra Gulyás Pál nevével felelek”. Németh László és Gulyás Pál barátságáról= Napjaink, 1982. 9. szám. 22–24. o. – Uő.: Utak és távlatok. Tanulmányok, Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanács, 1987. 137–149. o.;
 • LISZTÓCZKY László: Gulyás Pál útja a Kalevalához = Alföld, 1983. 10. szám. 27–39. o.;
 • LISZTÓCZKY László: Gulyás Pál és Vikár Béla barátsága = Irodalomtörténet, 1984. 2. szám. 458–468. o.;
 • VAJDA Endre: Gulyás Pál. Halála negyvenedik fordulóján = Új Írás, 1984. 8. szám. 3–14. o.; – Uő.: Válogatott írások. Tanulmányok, könyvismertetések. Vál., szerk., utószó: LAKATOS István, Békéscsaba, Tevan, 1994. 109–123. o.;
 • KARDOS Pál: Gulyás Pál, a műfordító = Alföld, 1984. 12. szám. 37–42. o.;
 • TANDORI Dezső: Az időben hallatszó dobbanások. Gulyás Pál költészetéről = Alföld, 1984. 12. szám. 26–37. o.;
 • LISZTÓCZKY László: „A mythosok határán”. Kerényi Károly és Gulyás Pál = Literatura, 1984. 4. szám. 454–470. o.;
 • KARDOS Pál: Gulyás Pál = A Déri Múzeum Évkönyve, 1985. 421–427. o.;
 • LISZTÓCZKY László: Gulyás Pál és a magyar szellemi élet az 1930-as években = Erővonalak a két világháború közötti magyar szellemi életben. Tanulmányok. Szerk.: SAÁRY Éva, Zürich, Svájci Magyar Irodalom és Könyvbarátok Köre, 1987. 113–136. o.;
 • BAKONYI István: „Gulyás Pál szobájában”. Jegyzetek Németh László 1954-es tanulmányáról = Juss, 1989. 2. szám. 36–38. o. – Uő.: A folytatás reménye. Tanulmányok. Székesfehérvár, Comenius Társaság, 1991. 99–106. o. – Újraközölve: Polisz, 1999. 1. szám. 17–20. o.;
 • BAKÓ Endre: „Végzetes versigény interferencia történt”. Gulyás Pál és Babits Mihály = Új Forrás, 1990. 5. szám. 52–60. o. – Uő.: Gulyás Pál világa, Debrecen, Csokonai, 1999. 52–61. o.;
 • KATONA Béla: Egy debreceni költő nyíregyházi indulása: Gulyás Pál = Uő.: Táj és irodalom. Az irodalom Szabolcs-Szatmárban, Szabolcs-Szatmár az irodalomban, Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Megyei Pedagógiai Intézete, 1998. 214–218. o.;
 • POMOGÁTS Béla: A kert és a mítosz. Motívumok Gulyás Pál költészetében = Alföld, 1999. 10. szám. 40–48. o.;
 • POMOGÁTS Béla: Csokonai és Juhász Ferenc között. A száz éve született Gulyás Pál költészetéről = Irodalomtörténet, 2000. 1. szám. 152–156. o.;
 • SZUROMI Lajos: Gulyás Pál verseléséről = Irodalomtörténet, 2000. 3. szám. 462–484. o.;
 • FODOR Péter: Hagyomány az eredet távlatából. Gulyás Pál irodalomszemlélete = Irodalomtörténet, 2000. 3. szám. 485–489. o.;
 • MADARÁSZNÉ MAROSSY Ágnes: Gulyás Pál költészete és a Károli-biblia = Éltető anyanyelvünk. Írások Grétsy László 70. születésnapjára. Szerk.: BALÁZS Géza, A. JÁSZÓ Anna, KOLTÓI Ádám, Budapest, Tinta, 2002. 325–332. o.;
 • BAKÓ ENDRE: A népi írók mint költői témák Gulyás Pál versvilágában = Irodalomismeret, 2004. 1-2. szám. 25-35. o.;
 • TOMAJI Attila: Egy elfeledett magyar költő. Gulyás Pál levelezése Illyés Gyulával = Új Forrás, 2007. 2. szám. 52-62. o.;
 • BÁLINT Péter: A „hadészi tanár”. Gulyás Pál költői labirintusa = Tiszatáj, 2008. 5. szám. 60–74. o.;

Kötetismertetések, verselemzések

Testvér gályák (1923)

 • BABOS Gyula: Testvér gályák. Gulyás Pál és Juhász Géza versei = Napkelet, 1924. II., 450–451. o.;
 • RAITH Tivadar: Testvér gályá k= Magyar Írás, 1924. 3–4. szám. 55. o.;

Misztikus ünnepi asztal (1928)

 • NÉMETH László: Gulyás Pál: Misztikus ünnepi asztal = Napkelet, 1928. II. 469–471. o. – Uő.: Készülődés. A Tanú előtt. Első kötet, Budapest, Magyar Élet, 1941. 137–141. o. – Uő.: Két nemzedék, Budapest, Magvető – Szépirodalmi, 1970. 267–270. o. (Németh László munkái);
 • KARDOS László: Gulyás Pál: Misztikus ünnepi asztal = Tiszántúli Hírlap, 1928. –Uő.: Száz kritika. Budapest. Szépirodalmi, 1987. 27–29. o.;
 • BERDA József: Gulyás Pál: Misztikus ünnepi asztal = Széphalom, 1929. 64–65. o.;
 • TRÓCSÁNYI Dezső: Gulyás Pál: Misztikus ünnepi asztal = Protestáns Szemle, 1929. 2. szám. 144–146. o.;

Garabonciás éj című vers (először megjelent: Debreceni Független Újság, 1933. május 7. 4. o.)

Tékozló (1934)

 • BABITS Mihály: Könyvről könyvre = Nyugat, 1934. november 16. 497–503. o. (22. szám) [Gulyás Pál kötetével a Debrecen alcímű rész foglalkozik: 501–503. o.].
 • Irodalmi cestino címmel Uő.: Írók két háború közt, Budapest, Nyugat, 1941. 128–139. [Gulyás Pál kötetéről: 137–139. o.] – Uő.: Könyvről könyvre. S. a. r., utószó: BELIA György, Budapest, Magyar Helikon – Szépirodalmi, 1973. 243–246. o.;
 • KONDOR Imre: Gulyás Pál: Tékozló = Tiszántúli Figyelő, 1934. 4. szám, 7–8. o.;
 • FORGÁCS Antal: Gulyás Pál: Tékozló = Független Szemle, 1934. 9–10. szám, 234. o.;
 • SZEGEDI István: Gulyás Pál: Tékozló = Protestáns Szemle, 1934. 12. szám, 655–657. o.;
 • ERDŐS Jenő: Gulyás Pál: Tékozló = Napkelet, 1935. I. 128–129. o.
 • SZABÓ Dezső: Lélek az erdőben. Gulyás Pál kötetéről = Szabó Dezső füzetek. 8. szám, (1935. április), 59–60. o.;

Isten követje című vers (1936-ban keletkezett, kötetben először: Az Alföld csendjében, 1943.)

 • TORNAI József: Egy dokumentum értékű Gulyás-versről = Alföld, 1971. 3. szám. 55–58. o. – Isten követje címmel Uő.: Az ihlet sötét és világos foltjai. Válogatott tanulmányok, Budapest, Gondolat, 1982. 59–65. o.;

Itáliához című, több részes költemény (először megjelent: Válasz, 1938. 5. szám. 257–261. o.)

 • CSŰRÖS Miklós: Gulyás Pál hagyatéka. Gondolatok az Itáliához című vers kapcsán = A debreceni Déri Múzeum Évkönyve, 1971. 477–493. o.;

Debrecen, ó-kikötő című vers (először megjelent: Debreceni Képes Kalendárium, 1938. 45. o.)

 • BAKÓ Endre: A Debrecen-látomás lírai összegzése. Gulyás Pál: Debrecen, ó-kikötő = Alföld, 1989. 5. szám. 67–72. o.;

Oláh Gáborhoz című vers (először megjelent: Protestáns Szemle, 1939. 2. szám. 87. o.

 • BALOGH László: Gulyás Pál verse Oláh Gáborhoz = Alföld, 1967. 10. szám. 71–78. o.;

Költők sorsa Debrecenben (1940)

 • HAMVAS Béla: Költők sorsa Debrecenben. Gulyás Pál könyve = Polisz, 1989. 3. szám. 30–32. o.;

Országúti esküvő című vers (először megjelent: Tiszántúl, 1941. május 11. 2. o.)

 • LISZTÓCZKY László: „Itt meghalt a régi varázslat”. Mítosz és valóság szembesítése Gulyás Pál Országúti esküvő című versében = Alföld, 1989. 5. szám. 62–66. o.;

Az Alföld csendjében (1942)

 • BARÁNSZKY JÓB László: Gulyás Pál: Az Alföld csendjében = Sorsunk, 1943. II. 576–578. o.;
 • CSORBA Győző: Gulyás Pál: Az Alföld csendjében = Diárium, 1943. 275–277. o.;
 • GÖNCZY Gábor: A debreceni költő = Protestáns Szemle, 1944. 3. szám. 83–86. o.;
 • SZIKLAY László: Gulyás Pál: Az Alföld csendjében = Új Magyar Museum, III. köt. 5. füzet (1943), 139–141. o.;
 • VAJDA Endre: Az Alföld csendjében. Gulyás Pál összegyűjtött versei = Magyar Csillag, 1943. augusztus 1. 165–170. o. (15. szám);
 • [VÁRKONYI NAGY Béla] (v. n. b.): Gulyás Pál: Az Alföld csendjében = Híd [Budapest], 1944. 1. szám, 28. o.;

Válogatott versei (1957)

 • VIHAR Béla: Gulyás Pál válogatott versei = Könyvtáros, 1957. 1. szám. 65–66. o.;
 • KISS Tamás: Az elásott szó nyomában = Alföld, 1959. 1. szám. 143–147. o.;

Válogatott versei (1971)

 • BENEY Zsuzsa: Kései ébresztő = Élet és Irodalom, 1972. január 8. 10. o. (2. szám);
 • CSŰRÖS Miklós: Gulyás Pál válogatott versei = Népszava, 1972. január 8. 8. o.;
 • KUN András: Gulyás Pál válogatott versei = Tiszatáj, 1972. 4. szám. 75–76. o.;
 • BALOGH László: Szó és jelentés = Napjaink, 1972. 5. szám. 11. o.;

A viharzó diófa (1984)

 • PÁLMAI Kálmán: Debrecenből a Kalevaláig = Népszabadság, 1984. június 2. 14. o.;
 • LISZTÓCZKY László: Gulyás Pál: A viharzó diófa = Alföld, 1984. 7. szám. 64–66. o.;
 • VARGA József: Gulyás Pál: A viharzó diófa = Új Tükör, 1984. 18. szám. 2. o.;

Nyugaton át Kelet felé (1993)

 • BODOR Béla: Ex libris. Gulyás Pál: Nyugaton át Kelet felé – Tamás Attila: Töprengések az irodalmi értékről – Fekete György: Székfoglaló – Molnár Edit: Előhívások= Élet és Irodalom, 1993. október 22. 42. szám. 11. o.;
 • POMOGÁTS Béla: Gulyás Pál: Nyugaton át Kelet felé = Uő.: Politika és poétika. Tanulmányok a népi irodalomról, Miskolc, Felsőmagyarországi, 1996. 67–73. o.;

Visszaemlékezések

 • NÉMETH László: Ember és szerep, Kecskemét, Tanú-kiadás, 1934. [Gulyás Pálról a 24–25. részben, 143–159. o.] – Uő.: Homályból homályba. Életrajzi írások. I. kötet, Budapest, Magvető–Szépirodalmi, 1977. [425–439. o.] (Németh László munkái)
 • KODOLÁNYI János: Krónika = Híd [Budapest], 1944. 11. szám. 4. o.;
 • SZÉKELY János: Egy villanásnyi emlék Gulyás tanár úrról = Alföld, 1960. 1. szám. 139–141. o.;
 • BÓKA László: Gulyás Pál= Uő.: Arcképvázlatok és tanulmányok, Budapest, Akadémiai, 1962. 64–66. o. – Uő.: Válogatott tanulmányok, Budapest, Magvető, 1966. 929–931. o.;
 • SZÍJ Rezső: Húsz éve jelent meg Az Alföld csendjében. Emlékezés Gulyás Pálra = Alföld, 1963. 10. szám. 58–65. o. – Uő.: Magyarság mérlegen, Budapest, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, 1995. 124–134. o. [Levélközlésekkel];
 • HUBAY Miklós: Emlékezések Gulyás Pálra = Uő.: Aranykor, Budapest, Szépirodalmi, 1972, 126–137. o.;
 • NÉMETH László: Egy barátság versekben = Forrás, 1977. 3. szám. 3–14. o. – Uő.: Utolsó széttekintés. Életrajzi írások, esszék, drámák, műhelyvallomások, Budapest, Magvető–Szépirodalmi, 1980. 457–478. o. (Németh László munkái);
 • KARDOS László: Gulyás Pál = Uő.: Hármaskönyv. Kísérletek, viták, vallomások, Budapest, Szépirodalmi, 1978. 238–267. o. [A szöveg nagy része levélközlés.] – Az emlékező rész bővítésével, más levelek közlésével: Uő.: Harminchárom arc, Budapest, Szépirodalmi, 1983. 369–376. o.;
 • GELLÉRT Sándor: Emlékeim Gulyás Pálról = Forrás, 1986. 8. szám. 27–40. o.;

A válogatott bibliográfiát szerkeszti: Lakatos András (OSZK – Tájékoztató Osztály)