BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

   

 

 

 

 

 
TANULMÁNYOK - FÜST MILÁN
életrajz és művek - monográfiák  

Füstről általában

 • KARINTHY Frigyes: Füst Milán = Nyugat 1911, II, 63–65. 13. szám. Első rész; Második rész; Harmadik részlet = Uő: Írások írókról, Békéscsaba, 1914, 61–66. = Uő: Miniatűrök, Budapest, Gondolat, 1966, 89–93;
 • KOSZTOLÁNYI Dezső: Füst Milán = Nyugat 1922, I, 399403. 6. szám. = Uő: Írók, festők, tudósok, Tanulmányok magyar kortársakról 2. köt. Gyűjt., s. alá rend., az utószót és a jegyz. írta RÉZ Pál, Szépirodalmi, Budapest, 1958, 8–17. = Uő: Egy ég alatt, szerk., szöveggondozás: RÉZ Pál, Budapest, Szépirodalmi, 1976;
 • KASSÁK Lajos: Füst Milán = Nyugat 1927, II, 279284. 16. szám;
 • NÉMETH László: Füst Milán = Tanú 1933, 358–360. = Uő: Kiadatlan tanulmányok I. köt., Budapest, Magvető, 1968, 276–278. = Uő: Két nemzedék, Budapest, Magvető, 1970, 137139;
 • KOSZTOLÁNYI Dezső: Füst Milán = Nyugat 1934, I, 355357. április 1. = Uő: Írók, festők, tudósok, Tanulmányok magyar kortársakról 2. köt., Gyűjt., s. alá rend., az utószót és a jegyz. írta: RÉZ Pál, Szépirodalmi, Budapest, 1958, 18–22. = Uő: Egy ég alatt, szerk., szöveggondozás: RÉZ Pál, Budapest, Szépirodalmi, 1976;
 • RADNÓTI Miklós: Füst Milán = Uő: Tanulmányok, cikkek, Budapest, Magvető, 1956, 122128;
 • SŐTÉR István: Füst Milán = Uő: Négy nemzedék, Budapest, 1948, 6667. = Uő: Tisztuló tükrök. A magyar irodalom a két világháború között. Esszék, tanulmányok, Budapest, Gondolat, 1966, 257259;
 • UNGVÁRI Tamás: Arcképvázlat Füst Milánról = Csillag, 10, 1956, 5, 10061013;
 • BÓKA László: Füst Milán tanítása = FÜST Milán: Látomás és indulat a művészetben, Budapest, Akadémiai, 1963, 1725. = Uő: Válogatott tanulmányok, Budapest, 1966, 589604;
 • VAJDA Endre: Füst Milán = Látóhatár, 1963, 12, 2545;
 • DEVECSERI Gábor: Füst Milánról = Uő: Lágymányosi istenek, Budapest, Szépirodalmi, 1967, 182195;
 • FENYŐ Miksa: Füst Milán és a Nyugat = Magyar Műhely, 6, 1967, 2324, 616;
 • HANÁK Tibor: Füst mítosz valóság = Magyar Műhely, 6, 1967, 2324, 1720;
 • CS. SZABÓ László Az igazmondó tragikomédiája. Füst Milán emlékének = Magyar Műhely, 6, 1967, 2324, 97-123;
 • ORBÁN Ottó: Füst Milán = Valóság, 11, 1968, 5, 6168;
 • SOMLYÓ György: Az arckép változatai = Új Írás, 8, 1968, 8, 96103;
 • BORI Imre: Füst Milán = Híd, 30, 1969, 528, 163177, 289306, 437452, 515527, 741753, 844850;
 • BAJKAY Éva: Az avantgárd után. Válogatás Füst Milán képzőművészeti gyűjteményéből = Új Művészet, 3, 1992, 8, 3942;
 • POSZLER György: Nyilas-hava a Szellemek utcájában. Kései meditáció Füst Milán tiszteletére = Liget, 5, 1992, 2, 537;
 • JUHÁSZ Erzsébet: A Füst Milán-i nevetés = Iskolakultúra, 3, 1993, 1, 4448;
 • VILCSEK Béla: A Füst Milán-legenda = Emberhalász, 2, 1993, 4, 4951;
 • VILCSEK Béla: Füst Milánról - legendák nélkül = Emberhalász, 2, 1993, 5, 4043;
 • BÁLINT Péter: Széljegyzetek Somlyó György Füst Milán könyvéhez = Holnap, 5, 1994, 45, 142146;
 • KABDEBÓ Lóránt: Holdözön = Literátor, 1, 1994, 4, 2835;
 • ALBERT Zsuzsa: Legenda Füst Milánról = Forrás, 27, 1995, 10, 6370;
 • PÉTER László: Füst Milán textológiai nézetei = Tiszatáj, 49, 1995, 5, 4558. = Uő: Magyar írók, költők textológiai nézetei, Szeged, JATEPress, 1993;
 • PETRÁNYI Ilona: Egy rendhagyó mester-tanítvány viszony. Füst Milán és Weöres Sándor szellemi kapcsolatáról = Holmi, 7, 1995, 8, 10541058;
 • BÜKY László: "Hallgatag király: rejtélyes elmulás!" Füst Milán „halál”-ábrázolása = Néprajz és Nyelvtudomány, 38, 1997, 2938;
 • „Megérteni logikus lényét!” Adalékok Füst Milán és Osvát Ernő kapcsolatához, Közread., bev. és jegyz. ell. SZILÁGYI Judit = Múlt és Jövő, 12, 2000, 3-4, 169179;
 • Füst Milán-dialógusok, szerk. KOVÁCS Kristóf András és SZABOLCSI Miklós, Budapest, Anonymus, 2000;
 • RÁKOSI Marianna: „Szép az, ami érdek nélkül tetszik”(?) Füst Milán esztétikája nyomán = Füst Milán-dialógusok, szerk. KOVÁCS Kristóf András és SZABOLCSI Miklós, Budapest, Anonymus, 2000, 2550;
 • VINICZAY Zsuzsa: A kérdések vándorlása a lírától a prózáig, Füst Milán útja az Objektív kórustól Hábi-Szábi kűzdelmeinek könyvéig = Füst Milán-dialógusok, szerk. KOVÁCS Kristóf András és SZABOLCSI Miklós, Budapest, Anonymus, 2000, 7791;
 • RÁKOSI Marianna: A próféták keresztútjai, A Szomorú béres a „szürke pokolban” = Füst Milán-dialógusok, szerk. KOVÁCS Kristóf András és SZABOLCSI Miklós, Budapest, Anonymus, 2000, 119141;
 • URBANÍK Tímea: Találkozások = Füst Milán-dialógusok, szerk. KOVÁCS Kristóf András és SZABOLCSI Miklós, Budapest, Anonymus, 2000, 171187;
 • SZILÁGYI Judit: Füst Milán a Magyar Rádióban. (Részletek egy hosszabb tanulmányból) = Füst Milán-dialógusok, szerk. KOVÁCS Kristóf András és SZABOLCSI Miklós, Budapest, Anonymus, 2000, 191232;
 • CZEIZEL Endre: Füst Milán betegségeinek története = Mozgó Világ, 27, 2001, 12, 92102;
 • SCHEIN Gábor: A szubjektivitás romantikus modelljeinek átalakulása Füst Milán pályájának korai korszakában = Irodalomtörténet, 32, 2001, 2, 209228;
 • SZILÁGYI Judit: Füst Milán szegedi kapcsolatai = A Móra Ferenc Múzeum évkönyve, Irodalom és művészettörténeti tanulmányok, 3, 2001, 7087;
 • SCHEIN Gábor: A név vándorlása, Az intertextualitás mozgásai Füst Milán korai műveiben = Pannonhalmi Szemle, 10, 2002, 2, 109118;

Füst lírájáról:

Füst epikájáról:

 • NÉMETH László: Új regények = Tanú 1, 1932, 1, 3650. = Uő: Kiadatlan tanulmányok I. köt., Budapest, Magvető, 1968, 204221 (másokkal együtt);
 • NAGY Pál: Az Advent körül = Magyar Műhely, 6, 1967, 2324, 7078;
 • RÓNAY György: Füst Milán és A feleségem története = Füst Milán: A feleségem története, Budapest, Szépirodalmi, 1970, 479491;
 • LÁNCZ Irén: Mondatkapcsolások, konstrukciótípusok A feleségem történetében = Híd 52, 1988, 78, 991999 = Uő: Szó, szöveg, jelentés. Szövegtani és stilisztikai elemzések, Újvidék, Forum, 1994, 2433;
 • LICHTMANN Tamás: A történelmi szorongás regénye: Füst Milán „Advent” = Az Országos Rabbiképző Intézet Évkönyve, 1985/1991, 333342;
 • ANGYALOSI Gergely: „Problematikus értékek”. Füst Milán: Szakadék, Jean-Paul Sartre: Az undor = Alföld, 43, 1992, 7, 4853 = „Szintézis nélküli évek”. Nyelv, elbeszélés és világkép a harmincas évek epikájában. Szerk. Kabdebó Lóránt, Kulcsár Szabó Ernő, Pécs, Janus Pannonius Egyetemi Kiadó, 1993. 220–229. = Uő: A költő hét bordája, Debrecen, Latin Betűk, 1996. 13–22;
 • HATHÁZI András: Füst Milán? Catullus? A feleségem története? = Látó, 3, 1992, 8, 8991;
 • LUKIĆ, Sveta: Nagy kortársunk és szomszédunk, Füst Milán: A feleségem története = Iskolakultúra, 2, 1992, 4, 1017;
 • BORI Imre: A prózaíró Füst Milán = Uő: Prózatörténeti tanulmányok, Újvidék-Budapest, 1993, 181224;
 • JUHÁSZ Erzsébet: A Füst Milán-i nevetés = Iskolakultúra, 3, 1993, 1, 154161;
 • JUHÁSZ Erzsébet: Kettősségeinkről = Uő: Állomáskeresésben, Pécs, 1993, 139142;
 • JUHÁSZ Erzsébet: Ördögi kör = Uő: Állomáskeresésben, Pécs, 1993, 146149;
 • SZEGEDY–MASZÁK Mihály: Felmagasztalás és tönkretétel: nyelv a két háború közötti regényben = Szintézis nélküli évek, Nyelv, elbeszélés és világkép a harmincas évek epikájában, Szerk. KABDEBÓ Lóránt, KULCSÁR SZABÓ Ernő, Pécs, Janus Pannonius Egyetemi Kiadó, 1993, 1336;
 • ANGYALOSI Gergely: Narrativitás és valószerűség, A feleségem története c. regény egy értelmezési lehetősége = Uő: A költő hét bordája, Debrecen, Latin Betűk, 1996, 2232;
 • MESTERHÁZI Gábor: Füst Milán: Amine emlékezete = Irodalomtörténet, 27, 1996, 12, 246251;
 • BÁLINT Péter: A Füst Milán-i „meseszövés” sajátosságai = Bárka, 7, 1999, 12, 8995. = Uő: Csillagfény és homály közt, Miskolc, Felsőmagyarország Kiadó, 2007, 131–138;
 • POSZLER György: A Buruk király és A legyek ura. (Ártatlanság és bűnbeesés – Füst Milán és William Golding) = Műhely, 22, 1999, 56, 8489;
 • JUHÁSZ Levente: Füst Milán: Nevetők = Füst Milán-dialógusok, szerk. KOVÁCS Kristóf András és SZABOLCSI Miklós, Budapest, Anonymus, 2000, 143170;
 • Füst Milán: Feleségem története (1942.) (A mű megközelítése néhány szempont alapján) = BODA István Károly PORKOLÁB Judit: Számítógépes stilisztikai és szövegtani tanulmányok, szerk.: JAKAB László, Debrecen, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézete, 2001, 3544;
 • ANGYALOSI Gergely Valeurs problématiques. (Szakadék, de Milán Füst, La nausée de Jean-Paul Sartre) = Hungarian Studies, 16, 2002, 1, 8996;
 • SZABÓ Gábor: Napozz Holddal! analízis, Füst Milán: Nevetők = Tiszatáj, 57, 2003, 6, 8692 = „egy csonk maradhat” Tanulmányok az 1920-as évek magyar irodalmáról. Szerk. HANSÁGI Ágnes et al. Ráció, Budapest, 2004, 170178;
 • HARMATH Artemisz: Feleségem, a fikció. Füst Milán: A feleségem története = Alföld, 55, 2004, 2, 8194;
 • SCHEIN Gábor: A prózanyelv megújulásának kezdetei Füst Milán korai kisregényeiben = Bárka, 12, 2004, 1, 7991;
 • FEHÉRI György: Egy végtelenül magányos regény. 1942. Füst Milán: A feleségem története. = A magyar irodalom történetei. 1920tól napjainkig. Szerk.: SZEGEDYMASZÁK Mihály, VERES András, Budapest, Gondolat Kiadó, 2007, 390402;

Füst drámáiról:

 • MÁRTON László: A boldogtalanság drámái = Magyar Műhely, 6, 1967, 2324, 8187;
 • JUHÁSZ Erzsébet: Forró keserűség (IV. Henrik) = Uő: Állomáskeresésben, Pécs, 1993, 150153;
 • BÉCSY Tamás: A boldogtalanság paroxizmusa. Füst Milán: Drámái és „Megtagadott” színművek és egyfelvonásosok c. kötetéről = Holnap, 5, 1994, 45, 123141. = Irodalom-történet, 26, 1995, 23, 384407;
 • PORKOLÁB, Judit B. [BODA I. Károly] Boda, Károly I.: „Korol’ Genrih Četvërtyj” (1931) pisatelâ Milana Fušta. (Füst Milán: Negyedik Henrik király) = Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae, Sectio linguistica, 23, 1992/1998, 6775;
 • SCHEIN Gábor: Az Aggok a lakodalmontól a Boldogtalanokig, Füst Milán drámapoétikai kísérletei a tízes években = Jelenkor, 44, 2001, 6, 691706;
 • SCHEIN Gábor: A kettős írás ironikus mozgása Füst Milán egyfelvonásosaiban = Irodalomtörténet, 33, 2002, 3, 339-360;

Füst levelezéséről:

 • FÜST Milán levelei Bíró Lajoshoz, közread. és bev.: SÁRKÖZI Mátyás = Holmi, 7. 1995. 3. 293300;
 • KOLNAI Aurél: „Rokonságunk nem világnézeti..., hanem struktúrai.” Kornai Aurél levelei Füst Milánnak. Közread., bev. és jegyz. ell. PETRÁNYI Ilona = Világosság, 38. 1997. 56. 124140;

Füst naplóiról:

 • BÜKY László: Füst Milán: Teljes napló III. = Tiszatáj, 54, 2000, 7, 9097;
 • FORGÁCH András: Milán a villamoson, Füst Milán: Teljes Napló = Jelenkor, 44, 2001, 78, 846875;
 • BIKÁCSY Gergely: A keserűség könyve, Füst Milán: Teljes Napló I-II. = Holmi, 14, 2002, 6, 779797;
 • Z. VARGA Zoltán: Füst Milán Naplójáról = Alföld, 57, 2006, 12, 3448;

A válogatott bibliográfiát szerkeszti: Vasbányai Ferenc (OSZK Humántudományi Bibliográfiai Osztály)