BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

 

 

 
TANULMÁNYOK - BABITS MIHÁLY
 • KOSZTOLÁNYI Dezső: Babits Mihály [1911-34] = Uő.: Egy ég alatt, 1977;
 • SZERB Antal: Az intellektuális költő [1927] = Uő.: Gondolatok a könyvtárban, 1971;
 • NÁDASS József: Babits Mihály, vagy az „írástudók árulása”, Korunk, 1928. november;
 • RADNÓTI Miklós: Babits Mihály, Újabb versek, [1937] = Uő.: Próza, 1971;
 • BÁLINT György: Jónás példája [1939] = Uő.: A toronyőr visszapillant, 2, 1966;
 • LUKÁCS György: Babits Mihály vallomásai (1941) = Uő.: Magyar irodalom, magyar kultúra, 1970;
 • FODOR Ilona: Babits Mihály és a Jónás könyve, Kortárs, 1967;
 • HANKISS Elemér (szerk.): Formateremtő elvek a költői alkotásban, Babits Mihály: Ősz és tavasz között, Kassák: A ló meghal a madarak kirepülnek, 1971;
 • RÓNAY György: A lírikus epilógja = Uő.: A nagy nemzedék, 1971;
 • MELCZER Tibor: Egy költői magatartás kettőssége Babits Mihály Jónás könyvében = Irodalomtörténeti Közlemények, 1972. 3. szám, 307-332. o.;
 • MELCZER Tibor: Néhány vonás Babits irodalomszemléletéhez = Irodalomtörténeti Közlemények, 1980. 1. füzet, 69-74. o.;
 • RÓNAY György: Babits hite = Uő.: Hit és humanizmus, 1980;
 • POSZLER György: A tanulmányíró Babitsról = Irodalomtörténeti Közlemények, 1980. 1. füzet, 75-82. o.;
 • SZAUDER József: Babits Mihály költészete = Uő.: Tavaszi és őszi utazások, 1980;
 • RÓNAY László: Babits Mihály a regényíró = Uő.: Szabálytalan arcképek, 1982;
 • PÓK Lajos (szerk.): Babits Mihály száz esztendeje, Kritikák, portrék, 1983;
 • KELEVÉZ Ágnes (szerk.): Mint különös hírmondó, Tanulmányok és dokumentumok Babits Mihály születésének 100. évfordulója alkalmából, 1983;
 • TÉGLÁS János (szerk.): „Lobbanj föl, új dal, te mindenható!” (In memoriam Babits Mihály 2.) Költemények Babits Mihályról, 1984;
 • MELCZER Tibor: Babits Mihály "iskolai füzete" = Irodalomtörténeti Közlemények, 1984. 2. szám, 172-191. o.;
 • LŐRINCZY Huba: A magyar századelő Twist Olivérje. Dickens-reminiszcenciák A gólyakalifában = Uő.: Szépségvágy és rezignáció, Budapest, Magvető, 1984, 235-248. o.;
 • MELCZER Tibor: A nemzeti kérdés Babits Mihály pályájának tükrében, Tiszatáj, 1985;
 • ILLÉS Sándor: Mint különös hírmondó, Magyartanítás, 1989;
 • KÜLLEY Lea: „...lengve int búcsút a kert...”, visszaemlékezések, Szekszárd, 1990;
 • KELEVÉZ Ágnes: A pályakezdés önmítosza Babits Mihály Angyalos könyvében, Újhold Évkönyv 1991;
 • FEJTŐ Ferenc: Levél a Világosságnak, Világosság, 1996;
 • KELEVÉZ Ágnes: A Babits emlékkönyv, Irodalomtörténet, 1996;
 • N. HORVÁTH Béla: A lírikus Babits = Orpheus panasza, szerk.: OLASZ Sándor, 1997;
 • KELEVÉZ Ágnes: Kronológiai tájékozódás Babits fogarasi verseinek labirintusában, Irodalomtörténeti Közlemények, 1996;
 • SZIGETI Lajos Sándor: Babits Mihály, Jónás könyve, verselemzés, Tiszatáj, 1997 (diákmelléklet);
 • NÉMETH G. Béla: Babits irodalomszemléletének alakulása, Irodalomtörténeti Közlemények, 1997;
 • BODNÁR György: Babits Mihály korrajzregényei avagy küzdelmek az epikával, Irodalomtörténeti Közlemények, 1998;
 • SIPOS Lajos: Szövegépítés és szövegalkotás Babits Mihály Timár Virgil fia című alkotásában, Vigilia, 2002. 6. szám;
 • TÜSKÉS Tibor (szerk.): Babits és Pécs vallomások, dokumentumok, emlékek, Budapest, Panderma Kft, László Kiadó, 1998;
 • MISKOLCZY Ambrus: Szellem és nemzet Babits Mihály, Szekfű Gyula, Eckhardt Sándor és Zolnai Béla világáról, Budapest, Napvilág, 2001;
 • SIPOS Lajos: Írások Babitsról Sipos Lajos, Budapest–Újpest, Argumentum, N. J. Pro Homine, 2002;
 • ÉDER Zoltán: Régi napok illata. Babits-tanulmányok, Budapest, Mundus, 2002;
 • SÁJTER Laura: Szecessziós sajátosságok Babits Mihály A második ének című drámájában = SZABÓ Zoltán (szerk.): "Arany-alapra arannyal". Tanulmányok a magyar irodalmi szecesszió stílusáról, Budapest, Tinta, 2002;
 • JENEI Teréz: Indázó mondatok Babits Mihály Halálfiai című regényében = SZABÓ Zoltán (szerk.): „Arany-alapra arannyal”. Tanulmányok a magyar irodalmi szecesszió stílusáról, Budapest, Tinta, 2002;
 • BAKONYI Veronika: Táncfilozófia Babits Mihály kései költészetében = CSÁNYI Erzsébet (szerk.): A tudás fája az I. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia dolgozatai, Szabadka, 2002;
 • SZŰCS Marianna: Önmagukat olvasó szövegek Babits Mihály: A gólyakalifa; Robert L. Stevenson: Dr. Jekyll és Mr. Hyde különös esete = HORVÁTH Kornélia, SZITÁR Katalin (szerk.): Szó, elbeszélés, metafora műelemzések a XX. századi magyar próza köréből, Budapest, Kijárat, 2003;
 • BISZTRAY György: 3 kellemetlen tanulmány. [Babitsról]: Pannon széplélek Dáciában: Babits fogarasi évei, Kanadai Magyarságtudományi Társaság, 2003;
 • KENYERES Zoltán: „A kettészakadt irodalom” és „az írástudók árulása”. Babits és a Nyugat irodalomszemlélete = Uő.: Korok, pályák, művek. Válogatott tanulmányok, Budapest, Akadémiai, 2004.;
 • KENYERES Zoltán: Babits és a metafizikus hagyomány = Uő.: Korok, pályák, művek. Válogatott tanulmányok, Budapest, Akadémiai, 2004.;
 • TÉGLÁS János (szerk és s. a. r.): A Baumgarten Alapítvány. Dokumentumok
  1–5. kötet, 1917-1951, Budapest, Argumentum, 2007;
 • 1917. szeptember – 1929. június.
  2. köt.: 1929. július – 1935. december.
  3. köt.: 1936. január – 1941. október.
  4. köt.: 1941. augusztus 14 – 1947. december 29.
  5. köt.: 1948. január 1 – 1951. május 25.
 • SIPOS Lajos (szerk.): „...kínok és álmok közt...”. CZEIZEL Endre, GYENES György, HARMATI Lídia, NÉMETH Attila, RIHMER Zoltán, SIPOS Lajos, SZÁLLÁSI Árpád Babitsról, Budapest, Akadémiai Kiadó, 2004;
 • TÉGLÁS János (szerk.): „Itt a halk és komoly beszéd ideje”. Interjúk, nyilatkozatok, vallomások Babits Mihály, Celldömölk, Pauz-Westermann, 1997;
 • TÉGLÁS János (szerk., s. a. r.): A vádlott: Babits Mihály. Dokumentumok 1915–1920, Budapest, Universitas–Argumentum, 1996;
 • GÁL István: Babits Mihály. Tanulmányok, szövegközlések, széljegyzetek, GÁL Ágnes és GÁL Julianna (szerk.), közreadó: Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, Argumentum–OSZK, 2003; http://mek.oszk.hu/05300/05357/
 • POMOGÁTS Béla: Öt költő. Irodalomtörténeti tanulmányok [Ady Endre, Babits Mihály, Illyés Gyula, József Attila, Kosztolányi Dezső erdélyi vonatkozásai], Marosvásárhely, Mentor, 2005;
 • JANKOVICS József: Széljegyzetek Babits Mihály Gyöngyösi-képéhez = BRETZ Annamária, CSÖRSZ RUMEN István, HEGEDŰS Béla (szerk.): Labor omnia vincit. Tanulmányok Tüskés Gábor 50. születésnapjára, Budapest, Balassi-MTA ITI, 2005;
 • TÉCSY Edit: Orfeusz hátranéz. Babits Mihály: A Lélek ünnepe = ÓCSAI Éva, URBANIK Tímea (szerk.): Köszöntésformák Ilia Mihály tanár urat köszöntik tanítványai, Szeged, Pompeji Alapítvány, 2005;
 • BORONKAI Dóra: Kooperatív tanítási stratégiák felhasználása az irodalomtanításban: Babits Mihály Jónás könyve című művének feldolgozása = ALBERTNÉ HERBSZT Mária (szerk.): Tantárgy-pedagógiai kutatások, Baja, Eötvös József Főiskola, 2005;
 • TÉGLÁS János: Babits-epizódok I–II, Budapest, Tótfalusi Kis Miklós Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola, 2005, 2007;
 • PALATINUS Levente Dávid: Egy költői szöveg ontologikus olvashatóságának lehetőségei. Babits Mihály: Esti megérkezés = FINTA Gábor, SIPOS Lajos (szerk.): Véges végtelen. Isten-élmény és Isten hiány a XX. századi magyar költészetben, Budapest : Akadémiai Kiadó, 2006;
 • JENEI Teréz: Az irónia alakzatai Babits Mihály Halálfiai című regényében = SZATHMÁRI István (szerk.): A stilisztikai alakzatok rendszerezése, Budapest, Tinta ; 2006;
 • BAKONYI Veronika: „Kinyitni életveszélyes”. Babits Mihály Kártyavár című regénye és az aszketikus unalom? = KOLOZSI Orsolya, URBANIK Tímea (szerk.): Modern – magyar – irodalom – történet. Tanulmányok, Szeged, Tiszatáj Alapítvány, 2006;
 • BALASSA Péter: Megtartások találkozója. Babits, Kosztolányi, Móricz, SZARKA Judit (szerk.), Budapest, Balassi, 2007;
 • BUDA Attila: Teremtő utánzás. Babits-tanulmányok, Budapest, Ráció, 2007;
 • BUDA Attila: A visszaszerzett szabadság. Babits Mihály: Mythológia = Vigilia, 2008. 2. szám. (A Nyugat – száz éve című tematikus összeállítás);
 • KELEVÉZ Ágnes: Hegeso sírjától Beardsley önarcképéig. Képzőművészeti ihletések a fiatal Babits költészetében = Vigilia, 2008. 2. szám. (A Nyugat száz éve című tematikus összeállítás);

vissza
életrajz és művek - monográfiák