BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

   
   

MŰVEK


A MEK állományában: művei

Első kiadások:

 • Fagyöngyök. Versek, Kolozsvár, A Szerző, 1918;
 • Segítsetek! Hangok a végekről, 19181919. [Versek], Budapest, Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája, 1919;
 • Csak így. Versek, Kolozsvár, 1920;
 • Mindhalálig. Versek. 19181921, Budapest, Kertész József, 1921;
 • Vadvizek zugása. Versek, Radnaborberek, 1921 júniusjúlius, Kolozsvár, Minerva, 1921;
 • Versek. Hangok a végekről, 19181921, Budapest, Kertész József, 1921;
 • A műhelyből. Versek, Budapest, Studium, 1924;
 • Atlantisz harangoz. Versek, Budapest, Magyar Irodalmi Társaság, 1925;
 • Egy eszme indul. Versek, Kolozsvár, Az Út, 1925;
 • Gondolatok a költészetről. Tanulmány, Arad, Vasárnap, 1926;
 • Két fény között. Versek, Cluj-Kolozsvár, Erdélyi Szépmíves Céh, 1927;
 • Szemben az örökméccsel. Versek, Budapest, Studium, 1930;
 • Kenyér helyett. Versek, Budapest, Magyar Protestáns Irodalmi Társaság, 1932;
 • Romon virág. Versek. 19301935, Kolozsvár, Erdélyi Szépmíves Céh, 1935;
 • Magasfeszültség. Versek. 19351940, Kolozsvár, Erdélyi Szépmíves Céh, 1940.
 • Egészen. Hátrahagyott versek, Kolozsvár, Erdélyi Szépmíves Céh, 1942;

Műfordítások:

 • Rainer Mária Rilke versei. Fordítás, Kolozsvár, Erdélyi Szemle, 1919;
 • Fagyöngyök. Csak így. Vadvizek zugása. Rilke fordítások. [Versek], Cluj-Kolozsvár, Miner-va, 1927;

Válogatott versek:

 • REMÉNYIK Sándor verseiből, Buenos Aires, Kárpát, 1953;
 • REMÉNYIK Sándor versei, Lyndhurst, N.J., Kaláka, 1976;
 • REMÉNYIK Sándor: Erdélyi március. Válogatott versek. Álmodsz-e róla? Kiadatlan versek és levélszemelvények. A kötetet összeállította, gondozta IMRE László, IMRE Mária és SÖVÉNYHÁZYNÉ SÁNDOR Judit. Orpheusz Könyvek, Budapest, 1990.
 • REMÉNYIK Sándor válogatott versei. Vál. SZILÁGYI N. Zsuzsa, Kolozsvár, Polis, 1996.
 • Álomhalász. Reményik Sándor húsz verse SZILÁGYI N. Zsuzsa válogatásában, Kolozsvár, Polis, 1998.
 • REMÉNYIK Sándor válogatott versei. Vál. és az utószót írta GÖRÖMBEI András, Budapest, Unikornis, 2000.

Összegyűjtött versek:

 
ALKOTÓK - REMÉNYIK SÁNDOR
monográfiák - tanulmányok  

REMÉNYIK Sándor (Kolozsvár, 1890. augusztus 30. Kolozsvár, 1941. október 24.): költő.

Középiskoláit Kolozsváron végezte; ugyanitt folytatott jogi tanulmányait szembetegsége miatt nem fejezte be. Hivatalt sohasem vállalt, neves építész apjától örökölt vagyona lehetővé tette számára, hogy 1916-tól az irodalomnak élhetett. 1921-től a Pásztortűz főszerkesztője volt, 1926-ban pedig az Erdélyi Helikon alapító tagja. 1937-ben és 1941-ben Baumgarten-díjat kapott, 1941-ben posztumusz az MTA nagydíjával ismerték el munkásságát.

Első verseskötete (Fagyöngyök, Kolozsvár, 1918) a Nyugat első nemzedékén nevelkedett, vívódó, magányos költőre vall. Az 1918 után Végvári álnéven megjelentetett köteteiben (Mindhalálig, 1918; Végvári versek, 19181921) a kisebbségbe szorított erdélyi magyarságot buzdította kitartásra. Legyőzöttségében és megalázottságában a kivándorlás ellen agitált, „őrlő szúként” az „idegen fában” a szülőföldön maradásra szólított fel (Eredj, ha tudsz!). Versei sokak életérzését fejezték ki, a Végvári név a belenyugvást nem ismerő irredentizmussal forrt egybe. Ebben az időben még nem tudott szabadulni a századvégi dekadencia eszköztárától sem. Régebbi és új verseiből összegyűjtött A műhelyből (1924) című kötet darabjai már a költői alkata és a kényszerűen vállalt szerep összeférhetetlenségéről is panaszkodnak.

A betegségekkel küszködő Reményik Sándor a vallásban keresett menedéket. Istenes verseit Kenyér helyett (1932) címmel rendezte sajtó alá. Hosszú fejlődés eredményeképpen vált a 30-as évek második felére Reményik Sándor a transzszilván szellem kiemelkedő képviselőjévé. Új programját legvilágosabban a Romon virág (1935) című kötete Ahogy lehet ciklusának címadó verse fogalmazta meg. Benne a kisebbségi lét, „a karszti sors” súlyos feltételei között is a „karszti földhöz”, az erdélyi hagyományokhoz: nyelvhez, kultúrához, történelemhez „tíz körömmel” való ragaszkodásra tanított. Az Ahogy lehet jelszavát sokan vallották akkoriban magukénak Erdélyben. Áprily Lajos és Tompa László mellett Reményik Sándor a „helikoni triász” tagjaként az erdélyi magyar irodalom egyik vezető költője. A 30-as évek második felében a fasizmus európai térhódítása és a háborús világpolitika fenyegető rémei hatására, hosszú lelkiismereti folyamat beéréseként lírájában az egyre erősödő humanista, antifasiszta vonulat került túlsúlyba.

OSZK MEK Irodalmi Szerkesztőség (Kovács J. Béla szócikke alapján: Új Magyar Irodalmi Lexikon, CD-ROM, Akadémiai Kiadó, 2000)

vissza

Levelezés:

 • KÁDÁR Imre: Találkozások Reményik Sándorral = Erdélyi Helikon, 14, 1941, 782789;
 • MAKKAI Sándor: Reményik Sándor leveleiből = Erdélyi Helikon, 14, 1941, 771778;
 • ABAFÁY Gusztáv: Irodalmi levelezések = Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, 13, 1969, 350353;
 • REMÉNYIK Sándor: Erdélyi március. Válogatott versek, Álmodsz-e róla? Kiadatlan versek és levélszemelvények, összeállította, gondozta IMRE László, IMRE Mária és SÖVÉNYHÁZYNÉ SÁNDOR Judit, Orpheusz Könyvek, Budapest, 1990;
 • Félig élt élet. Olosz Lajos és Reményik Sándor levelezése, 19121940. S. alá r. KIS OLOSZ Klára, Kolozsvár, Polis, 2003.

Vallomás:

 • REMÉNYIK Sándor: A régi fal szomszédságában = Uő: Séta bölcsőhelyem körül, Budapest, Révai, 1940, 187198.
 • [REMÉNYIK SÁNDORRÓL]: LÁM Béla: A barátom: Reményik Sándor (részlet) = Uő: Feljegyzések egy kolozsvári polgárcsalád életéből. S. alá r. és a szöveget gondozta HANTZ LÁM Irén, Stúdium, Kolozsvár, 2002, 85100, és Lehet, mert kell. Reményik Sándor emlékezete. Vál., szerk., összeáll. DÁVID Gyula. Budapest, Nap Kiadó, 2007;

Hangoskönyv:

A válogatott bibliográfiát szerkeszti: Vasbányai Ferenc (OSZK – Humántudományi Bibliográfiai Osztály)