BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

MŰVEK


A MEK állományában: művei

Bibliográfiák:

 • KOZOCSA Sándor: KAFFKA Margit elbeszéléseinek bibliográfiája = KAFFKA Margit: Lázadó asszonyok, 2. kötet, Budapest, 1958, 417–421. és = KAFFKA Margit: Csendes Válságok, Budapest, 1969, 737–739;
 • KOZOCSA Sándor: KAFFKA Margit verseinek megjelenési helyei = KAFFKA Margit összes versei, Budapest, 1961, 229–239;
 • KAFFKA Margit = Albert TEZLA: Hungarian Authors, Cambridge, Massachusetts, 1970, 278281;
 • BODNÁR György: KAFFKA Margit műveinek első kiadásai, Írások KAFFKA Margitról = KAFFKA Margit, Budapest, Balassi, 2001, 301–315;

Első kiadások:

 • Versek, Budapest, Lampel R. (Wodianer F. és Fiai), [1903];
 • Levelek a zárdából – Nyár. Elbeszélések, Budapest, Lampel R. (Wodianer F. és Fiai), [1905], (Magyar Könyvtár 437.);
 • A gondolkodók és egyéb elbeszélések, Budapest, Athenaeum, 1906;
 • KAFFKA Margit könyve. Versek [KAFFKA Margit pasztell portréját készítette és a könyvet illusztrálta SASSY Attila], Budapest, Athenaeum, 1906;
 • Képzelt-királyfiak. Mese [MÜHLBECK Károly rajzával], Lampel R. (Wodianer F. és Fiai), Budapest, 1909, (BENEDEK Elek Kis Könyvtára 17.);
 • Csendes válságok. Elbeszélések, FALUS Elek borítékrajzával, Budapest, Nyugat, 1910;
 • Csonka regény és novellák, Budapest, Athenaeum, [1911], (Modern Könyvtár 49.) [KAFFKA Margit életrajzával];
 • Tallózó évek. Versek, Budapest, Nyugat, [1911], (Nyugat könyvtár);
 • Utolszor a lyrán. Versek, Budapest, Athenaeum, [1912], (Modern Könyvtár 246–247.);
 • Süppedő talajon. Elbeszélések, Budapest, Lampel R. (Wodianer F. és Fiai), [1912], (Magyar Könyvtár 654–655.);
 • Színek és évek. Regény, Budapest, Franklin, 1912;
 • Mária évei. Regény, [FALUS Elek borítékrajzával], Budapest, Nyugat, 1913;
 • Szent Ildefonso bálja. Novellák, Békéscsaba, Tevan, 1914, (Tevan Könyvtár 48–49.);
 • Két nyár. Novellák [FALUS Elek borítékrajzával], Budapest, Nyugat, 1916;
 • Állomások. Regény, Budapest, Franklin, 1917;
 • Hangyaboly. Regény [GARA Arnold borítékrajzával], Budapest, Nyugat, 1917;
 • Az élet útján. Versek, Budapest, Nyugat, 1918;
 • Kis emberek, barátocskáim [Játékkönyv, JEGES Ernő rajzaival és borítéktervével], Budapest, Pallas, 1918;
 • A révnél. Elbeszélések, Budapest, Franklin, 1918;

Fontosabb antológiákban:

 • Heten vagyunk. [Versantológia], BÁN Jenő, FARAGÓ József, KAFFKA Margit, MISKOLCI Simon János, PÉRY Ilona, REICHARD Piroska, SASSY Csaba versei, Miskolc, Szelényi és Társa, 1909;
 • Volt egyszer egy lap. Nyugat válogatás 34 évfolyam írásaiból, válogatta és szerkesztette VERESS István [KAJÁN Tibor rajzával], Budapest, Arión, Pallas, 2008;
 • Térdig születésben, halálban. XX. századi magyar költőnők antológia, Budapest, Argumentum, 2007;
 • A magyar költészet antológiája, válogatta és szerkesztette FERENCZ Győző, Budapest, Osiris, 2003;
 • Ki szép, ki jó. Elbeszélések lányokról, asszonyokról, válogatta és szerkesztette UGRIN Aranka és VARGA Kálmán, [...szerző MIKSZÁTH Kálmán, KAFFKA Margit et al.], Budapest , Kozmosz, 1977;
 • Szárnyatlan madár. Antológia XX. századi prózairodalmunkból, válogatta és szerkesztette, az előszót és a jegyzeteket írta BESSENYEI György [KONDOR Lajos rajzaival],[.szerzői ADY Endre, KAFFKA Margit ... et al.], Budapest, Kozmosz Könyvek, 1976;
 • Magyar Erato, válogatta és sajtó alá rendezte, az utószót és a jegyzeteket írta RÉZ Pál, [illusztrálta GYULAI Líviusz], Budapest, Magvető, 1986;
 • Kökény kisasszony. Magyar írók meséi, válogatta RATZKY Rita, [illusztrálta TÓTH Éva], Budapest, Kossuth, 1988;
 • Ember születik. Novellák, válogatta ILLÉS Lajos, [írta TAMÁSI Áron, KAFFKA Margit et al.], Budapest, Kossuth, 1979;
 • Asszonyok tüköre. Antológia, válogatta és szerkesztette FÖLDES Anna, Budapest, MNOT, Kossuth, 1977;
 • Öröktűz. Elbeszélések az Isten-kereső emberről, válogatta és szerkesztette LUKÁCS László, POMOGÁTS Béla, RÓNAY László, a bevezető tanulmány VAJDA Endre munkája, Budapest, Vigilia, 1986;
 • Újabb magyar költők. Lyrai anthologia, 1890–1910, válogatta ELEK Artur [Szerkesztette TÉGLÁS János, az utószót írta KERESZTURY Dezső], Budapest, Ságvári Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet, 1988;
 • Magyar költőnők antológiája, összeállította S. SÁRDI Margit, TÓTH László, szerkesztette F. ALMÁSI Éva [a fotókat készítette GOTTL Egon] Budapest, Enciklopédia, 1997;
 • A századforduló magyar elbeszélői, Budapest, Holnap, 1994;
 • Az Úr érkezése. Klasszikus költőink istenes versei, [írta Balassi Bálint, KAFFKA Margit et al.], Budapest, Móra, 1991;

Szerkesztői munkák:

 • Magyar nyelvtan a polgári leányiskolák I. osztálya számára, különös tekintettel a nemzetiségi (magyar–német, szerb–román) vidékek iskolai viszonyaira, szerkesztette FRÖHLICHNÉ KAFFKA Margit és KELLNER Fülöp, Budapest, Athenaeum, 1908;
 • Magyar olvasókönyv a polgári leányiskolák I. osztálya számára, különös tekintettel a nemzetiségi vidékek iskoláinak viszonyaira. Az új polgáriskolák leányiskolai tanterv szerint szerkesztette FRÖHLICHNÉ KAFFKA Margit és NAGY Béla, Budapest, Athenaeum, 1908;
 • Magyar nyelvtan a polgári leányiskolák II. osztálya számára, különös tekintettel a nemzetiségi (magyar-német, szerb-román) vidékek iskolai viszonyaira, szerkesztette FRÖHLICHNÉ KAFFKA Margit és KELLNER Fülöp, Budapest, Athenaeum, 1909;
 • Költészettan a magyar nemzeti irodalom történetének rövid áttekintésével. A polgári leányiskolák IV. osztálya számára, különös tekintettel a nemzetiségi vidékek iskolai viszonyaira. Az új polgári iskolai tanterv szerint szerkesztették FRÖHLICHNÉ KAFFKA Margit, ISTVÁNFFYNÉ MÁRKI Gabriella és NAGY Béla, Budapest, Athenaeum, 1910;

További kiadások:

 • Álom. KAFFKA Margit kiadatlan elbeszélései, sajtó alá rendezte RADNÓTI Miklós, az előszót írta SCHÖPFLIN Aladár, Budapest, Franklin, [1942];
 • Összes versei, sajtó alá rendezte és jegyzetekkel ellátta RADNÓTI Miklós, Budapest, Franklin, [1943];
 • Hullámzó élet. Cikkek, tanulmányok, válogatás, előszó és jegyzetek BODNÁR György, Budapest, Szépirodalmi, 1959;
 • KAFFKA Margit összes versei [és műfordításai], sajtó alá rendezte és jegyzetekkel ellátta KOZOCSA Sándor, a kísérő tanulmány RADNÓTI Miklós munkája, Budapest, Magyar Helikon, 1961. (Kis Magyar Múzeum);
 • KAFFKA Margit válogatott művei. Válogatta és bevezetés BODNÁR György, sajtó alá rendezte SZÜCS Éva, Budapest, Szépirodalmi, 1956; Magyar Klasszikusok sorozat
 • Képzelet-királyfiak [Mesék, gyermekversek], válogatta, szerkesztette, utószó GYŐRI János, Budapest, Móra, 1980;
 • Mirjam és Mária. Misztikus és mitikus elbeszélések, Budapest, Bethlen, 1995. KAFFKA Margit műveiből sorozat;
 • Petike jár. Zenemű kézirat [Dal énekre és zongorára, eredeti kézirat, MAJLÁTH Júlia zenéje KAFFKA Margit verse], [„Két harcsaszájú picike jószág ...” szövegkezdetű];
  Marie, a kis hajó, [illusztrálta GÁBOR Éva], Budapest, Móra Kiadó, 1962;
 • Lázadó asszonyok. Összegyűjtött elbeszélések, sajtó alá rendezte KOZOCSA Sándor, Budapest, Szépirodalmi, 1961;
 • KAFFKA Margit válogatott novellái, összeállította és szerkesztette URBÁN László, előszó Sipos Lajos, Szeged, Szukits, 2001;
 • A gép mellett; Budapest, Tótfalusi Kis Nyomdaipari Műszaki Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola, 1999;

Egyes művek további kiadásai:

 • Levelek a zárdából. Elbeszélések, Bukarest, Kriterion, 1970. KAFFKA Margit könyve [Versek; KAFFKA Margit pasztell portréját készítette és a könyvet illusztrálta SASSY Attila], Budapest, Athenaeum, 1906. Hasonmás kiadás: KAFFKA Margit könyve, Budapest, Jövendő Kiadó, 1997;
 • Csendes válságok. Elbeszélések, Összegyűjtötte, szerkesztette, utószó KOZOCSA Sándor, [illusztrálta SZÁNTÓ Piroska], Budapest, Szépirodalmi, 1969;
 • Süppedő talajon. Elbeszélések, válogatta és sajtó alá rendezte GYŐRI János, Budapest, Szépirodalmi,1978. Kiskönyvtár sorozat;
 • Színek és évek. Regény, Budapest, Franklin, [1936]; Bevezetés RADNÓTI Miklós Újvidék, Testvériség-Egység Kiadó, 1954; Budapest, Szépirodalmi, 1955; Utószó MAJTÉNYI Erik, Bukarest, Irodalmi Kiadó, 1963; Utószó BODNÁR György [illusztrálta SYLVESTER Katalin], Budapest, Szépirodalmi, 1963; Bevezetés és jegyzetek BERNÁD Ágoston, Bukarest, Ifjuság Kiadó, 1969; Utószó BODNÁR György, Budapest, Szépirodalmi, 1973; KAFFKA Margit előszó, függelék VARRÓ Ilona, Kolozsvár-Napoca, Dacia, 1978; Budapest, Móra, 1978; [HUSZÁRIK Zoltán illusztrációival], Bratislava, Madách, Budapest, Szépirodalmi 1980; Budapest; Utószó BODNÁR György, Budapest, Osiris, 1999; Szöveggondozás, jegyzetek OSZTOVITS Szabolcs, Európa, 2007; Kistarcsa, STB Kiadó, 2007;
 • Mária évei. Regény, Utószó BODNÁR György [illusztrálta BOZÓKY Mária], Budapest Szépirodalmi, 1964, Olcsó könyvtár sorozat; Utószó BODNÁR György, Sopron, Bethlen, 1994. KAFFKA Margit műveiből sorozat; Budapest, Eri, 2005. Kis szerelmes irodalom sorozat;
 • Két nyár. Novellák, Budapest, Szépirodalmi, 1974; Olcsó könyvtár sorozat;
  Állomások. Regény, Utószó, sajtó alá rendezte KOZOCSA Sándor, Budapest, Szépirodalmi, 1957;
 • Hangyaboly. Regény, Rácz Pál, Arad, Vasárnap Ny. 1934; Budapest, Révai, 1950. Bevezetés BODNÁR György, Budapest, Szépirodalmi, 1953, Szépirodalmi kiskönyvtár sorozat. Utószó BODNÁR György, [illusztráció Borsos Miklós] Bratislava, Szlov. Szépirodalmi Kiadó, 1963. Bukarest, Irodalmi Kiadó, 1968. Technikai forgatókönyv KAFFKA Margit regényéből, írta ILLÉS Endre, FÁBRI Zoltán, dramaturg BACSÓ Péter, [operatőr ILLÉS György], rendezte FÁBRI Zoltán, Budapest, Mafilm 1. Stúdió, 1971. Utószó BODNÁR György, Budapest, Szépirodalmi, 1971, Olcsó könyvtár. Bevezetés, sajtó alá rendezte VARRÓ Ilona, Kolozsvár-Napoca, Dacia, 1975. Tanulók könyvtára sorozat. Utószó BODNÁR György, Budapest, Szépirodalmi, 1977, Olcsó Könyvtár sorozat. Utószó KOMÁROMI Gabriella, Budapest, Móra, 1991, Diákkönyvár sorozat. Utószó MÁRTON László, Pécs, Jelenkor, 2001, Millenniumi könyvtár, Budapest, Akkord, 2004, Talentum diákkönyvtár;
 • Napló (1914. augusztus; Feljegyzések egy háztartási könyvben; Lírai jegyzetek egy évről), szerk. Bodnár György, Nap Kiadó, (Különleges könyvek sorozat), 2008;
 • Az élet útján. Versek, cikkek, naplójegyzetek. Összegyűjtötte, szerkesztette, bevezetés, jegyzetek BODNÁR György, Budapest, Szépirodalmi, 1972;

 

 

 

 
ALKOTÓK - KAFFKA MARGIT
monográfiák - tanulmányok  

KAFFKA Margit (Nagykároly, 1880. jún. 10.-Budapest, 1918. dec. 1.): Író, költő.

Apja Kaffka Gyula ügyvéd, vármegyei főügyész volt, anyja Uray Margit, elszegényedett nemesi családból származott. Apját hatéves korában elvesztette. 1886-tól a szatmári irgalmasnővérek zárdájában nevelkedett. Felsőbb iskoláit a Szatmár Megyei Nőegylet Nőipariskolájában, a nagykárolyi polgári iskolában, majd a szatmári irgalmasnővérek tanítóképző zárdájában végezte. 1898-ban tanítónői oklevelet szerzett. 1898-99-ben a miskolci irgalmasnővérek zárdájában tanított. 1899-ben beiratkozott a pesti Erzsébet Nőiskolába. A polgári iskolai tanári diploma megszerzése után 1902-től a miskolci polgári leányiskola tanára volt. 1905-ben házasságot kötött Frőlich Brunó erdőmérnökkel. 1906-ban született László fia. A család 1907-ben Budapestre költözött. Kaffka Margit 1907-1910 között az újpesti, 1911-1915 között az angyalföldi Üteg utcai polgári leányiskolában tanított. Válságokkal teli házassága megromlott, és 1910-ben elváltak. 1911-ben Párizsban, 1913-ban Rómában járt. 1914-ben megismerkedett Bauer Ervin szigorló orvossal, Balázs Béla öccsével. Olaszországi útjukon érte őket a háború híre. Augusztusban házasságot kötöttek Szegeden, 1915-ben Budapestre költöztek. A háború éveiben orvos-biológus férje 1915 őszétől a temesvári kórházban teljesített szolgálatot. Kaffka Margitot munkája, a tanítás Budapesthez kötötte, de kényszerű otthona Temesvár lett. 1916 elején nyugdíjazását kérte. 1918-ban férjét felmentették a katonai szolgálatból. 1918-ban a Vörösmarty Akadémia tagjai sorába választották. November 26-án spanyolnátha tüneteivel kórházba szállították, megbetegedett fiával együtt. December 1-jén meghalt, s egy nappal később fia is.

Kaffka Margit írói élményanyagát a család, a gyermekkor emlékei, a küzdelmes és viszontagságos élet tanulságai adták. Első köteteiben (Versek, 1903; Kaffka Margit könyve, 1906) közreadott verseiben szakítva a konvenciókkal, a mindennapok érzésvilágát, "a hétköznapi lét" apró mozzanatait, megfigyeléseit új környezetrajzzal, szokatlan kifejezésekkel, a közvetlen társalgási nyelv eszközeivel jelenítette meg. Önéletrajzi írásában Kiss József és A Hét körének hatását éppen úgy vállalta, mint Szabolcska Mihályét. Bibliai témájú verseiben (A Magdolna, A Szűzanyáról, Bethania stb.), a misztikus történetekben az emberit kereste. 1903-tól prózai műveket is, elsősorban novellákat írt (Levelek a zárdából, 1904; A gondolkodók és egyéb elbeszélések, 1906). Prózájában az események leírása helyett egyre inkább a belső történések, a lélektani rejtelmek, a nő társadalmi helyzete, kiszolgáltatottsága foglalkoztatták. A belső történéseket monológgal ábrázolta.

Írói kibontakozása a Nyugat-mozgalom indulásának éveire esett. Adyhoz állt legközelebb. A költő jelentőségét korán, még miskolci tanári évei idején felismerte. Irodalompolitikai nézeteik, értékítéleteik, álláspontjuk a Nyugat belső vitáiban sok vonatkozásban megegyeztek. Irodalmi munkásságában 1908-1914 között módosult a műfajok aránya: két verseskötete (Tallózó évek, 1911; Utolszor a lyrán, 1912), négy novelláskötete (Csendes válságok, 1910; Csonka regény és novellák, 1910; Süppedő talajon, 1912; Szent Ildefonso bálja, 1914) és két regénye (Színek és évek, 1912; Mária évei, 1913) jelent meg. Az 1910-es évek elején írt novellák mintegy előtanulmányai voltak a Színek és évek című regényének. A főhős, Pórtelky Magda alakját a századvégi széthulló dzsentri világ veszi körül. Sorsa a "süppedő talajú" világban egyetlen lehetőséget kínál: a házasságot. Első férje halála után újabb házasságba menekül, de élete süllyedése kiszolgáltatottsága valójában itt kezdődik: nem tud igazán élni a szabadsággal, a kor sem ad neki kitörési lehetőséget. A fővárosban a művészi pálya kínál villanásnyi esélyt, de tudomásul kell vennie, hogy ott éppen úgy, mint a falusi postahivatalban ugyanaz a kicsinyes élet, ugyanaz a kiszolgáltatottság fogadja, amely elől menekült. A regény egyes szám első személyű előadásmódja még jobban hangsúlyozza Kaffka Margit együttérzését hősével. A regény a magyar századvég nagyszabású társadalomrajza. A Színek és éveknek cselekményében és szellemében is folytatása a Mária évei (1913). Hőse, Laszlovszky Mária, már más törvények szerint él és ítél, mint a korábbi nemzedék lányai. Diplomát szerez, tanári állást kap, önálló, szabadabb életre készül, de hamarosan rádöbben, hogy a kisváros nyomasztó légkörében nem sikerül saját lábán megállnia, magányos marad. Az álmokba kapaszkodó, magányos lélek a halálba menekül. Az Állomások (1914) középpontjában a festő Rosztoky Éva és a költő, Szövény Tekla alakja áll. Ők ketten együtt viselik a történelem által rájuk mért asszonysorsot. Végül is nekik sikerül az, amiről Pórtelky Magda álmodott, és amibe Laszlovszky Mária belebukott: a férfiakéval egyenrangú, teljes alkotó életet élni. A regény a századelő magyar szellemi életének teljességre törekvő körképe. Az író a Nyugat irodalmi és művészvilágának finom árnyalatú ábrázolására törekedett. Megírta a Nyugat hőskorát, a Nyolcak történetét. A regény hősei a Kaffka Margithoz közel álló kor- és pályatársak, barátok; megírásában az írót az impresszionista művészi megoldás, a lélek rejtelmeinek kutatása helyett a környező világ megismerésének és megértésének szándéka vezette. A dokumentumregény felé közelítő mű a korszak esszészerű elemzését adja. A világháború éveiben megjelent novelláskötetei (Lírai jegyzetek egy évről, 1915; Két nyár, 1916; A révnél, 1918), Hangyaboly (1917) című kisregénye mellett jelentős volt publicisztikája. A Hangyaboly élményanyaga, környezete, hősei az író életének korábbi korszakából való. A tanítónői pályára készülő kamaszlány zárdai tapasztalatait mondja el, az egyén és a rákényszerített közösség összeütközéseit, a kamaszfővel megszenvedett feszültségeket. A regény cselekménye egyetlen tanév történetére szorítkozik, a zárda vezetésében történő nemzedékváltásra összpontosít. Központi alakja, Király Erzsi, az ismert Kaffka-hősök rokona; lázadó fajta, belső és külső küzdelme érzelmi életének szabadságáért éppen olyan erőteljes, mint elődeié. Király Erzsi az Állomások Rosztoky Évájához áll legközelebb: nyugodt, derűs lélek, nem tépelődik a sorsán, a zárdai élet nem kínozza. A "hangyaboly" harcain kívül áll. Eszményét nem vallja, hanem gyakorolja. Részt vállal az "élet apró munkáiból". Kaffka Margitnak a háborús években írt novelláiban, regényeiben a lírai vallomás és elemzés helyét a tárgyias leírás, az árnyalt portré, a pontos helyzetkép foglalja el. Verseiben (Az élet útján, 1918) szerelmével, férjével, megtalált boldogságával foglalkozik. Korábbi verseinek zaklatott, keserű érzéseit a megnyugvás, a bizakodás, a bölcs derű váltják fel. Szakított a szabad verssel, és visszatért a kötött formákhoz. Élete utolsó évében jelent meg Kis emberek barátocskáim című játékkönyve. Josephus Flavius alakját felidéző, tervezett regényét már nem tudta megírni.

OSZK MEK - Irodalmi Szerkesztőség (Faragó Éva szócikke alapján: Új Magyar Irodalmi Lexikon, CD-ROM, Akadémiai Kiadó, 2000)

vissza

 

Több regény együttes kiadása:

 • Színek és évek – Hangyaboly:
  KAFFKA Margit regényei. Bevezetés BODNÁR György, Budapest,
  Szépirodalmi, 1968. Aranykönyvtár, Budapest, Szépirodalmi, 1961. Metro könyvtár, A Magyar próza klasszikusai sorozat, Budapest, Kossuth, 2007. Iskolai könyvtár, Budapest, Szépirodalmi, 1955. Szöveggondozás, utószó BODNÁR György, Budapest, Unikornis, 1999. A Magyar próza klasszikusai sorozat;
 • Színek és évek – Mária évei: KAFFKA Margit regényei, Bevezetés BODNÁR György, Budapest, Szépirodalmi, 1968;

Idegen nyelvű szövegkiadások:

Angol:

 • Smouldering Crisis, [Csendes válságok], translated by Sára KARIG = Hungarian Short Stories, Budapest, Corvina, 1962, p. 257280 = The American Hungarian Review, Vol. II. No. 3–4., New York, 1964. p. 24. = 44 hungarian short stories, sel.: Lajos ILLÉS, pref.: C. P. SNOW, Budapest, Corvina, 1979., 87–114. o.;
 • Before your face, [Előtted (?)], Translated by Joseph GROSZ and W. Arthur BOGGS, = Hungarian Anthology Munich, Griff, 1963. p. 113. = Hungarian Anthology, Toronto, Pannonia, 1966, p. 136;
 • In the summer kitchen, [A Színek és évek első fejezete]. Transl. from the Hungarian by Zsuzsanna OZSVATH, Martha SATZ, [S.l.] [s.n.] = Pacific Quartely Moana 1985. Vol. 9. No. 2, 23–29.;
 • Night, transl. Zsuzsanna OZSVATH, Martha SATZ = Wind magazine 1987, Vol. 17. Nu. 60. 97–103;
 • The ant heap. Novel, [Hangyaboly], adapt. into English, introd. by Charlotte FRANKLIN, London, New York, Boyars, 1995;
 • Colours and years. [Színek és évek], transl. by George F. CUSHING, introd. by Charlotte FRANKLIN, Budapest, Corvina, 1999, 2009;

Bolgár:

 • Černa koleda, [Fekete Karácsony], prevede: Katja Kamenova = Ptici prostora, Sofia, Narodna Kultura, 1964, str. 179;

Cseh:

 • Cestou k městu, Přeloľ. K. ©ARLIH = 1000 nejkrásnějąích novell, Sv. 80. 1912, 87–100;
 • Barvy a léta. Roman, [Színek és évek], přeloľ. Magda REINEROVÁ, Praha, SNKL, 1958;
 • Mraveniąte, [Hangyaboly], přeloľ. Milan NAVRÁTIL, [ill. Karel MACHÁLEK], Praha, Lidové nakl., 1974;

Eszperantó:

 • Pri malnova soldato, [A régi katonáról (?)], tradukis de F. SZILÁGYI = Hungara Antologio Budapest, Literatura Mondo, 1933;

Finn:

 • Kosinta, [Leánykérés], Suomeksi runoillut Toivo Lyy = Unkarin Lyyra, Helsinki, S.K.S. 1970, sivu 213;

Francia:

 • Une demande en mariage, [Leánykérés], Traduction de P. V. LEBOURG = Poetesses Hongroises, Paris, Massoni, 1929, p. 33. Sans indication du traducteur = Scrittrici d'Ungheria, Torino, Fratelli Pozzo, 1939. pp. 39;

Horvát:

 • Boje i godine. Roman, [Színek és évek], prev. Jadranka DAMJANOV, Zagreb, Diąput, Hrvatsko filoloąko druątvo, 2006;

Lengyel:

 • Barwy i lata, [Színek és évek], Tlum. Andrzej SIEROSZEWSKI, Warszawa, Czytelnik, 1960;
 • Mrowisko. Mikropowie¶ć, [Hangyaboly], przel.: Krystyna PISARSKA, Kraków, Wroclaw, Wyd. Literackie, 1983;

Német:

 • Hymne [Himnusz], Nachdichtung von Heinrich HORVÁT = Neue ungarische Lyrik, München, Georg Müller, 1918, S. 93–100;
 • Morgenrhythmen [A Hajnali szürkület ritmusaiból], Übersetzt von Adam ABA (Kerpel-CLAUDIUS) = Stimmen für Europe, Berlin, Aeterna Verlag, 1927;
 • Menschlein tritt in mein Zimmer [Emberke lép szobámba (?)], Übersetzt von Freidrich WERDE, = Ungarn, Jg. V., 1944, Budapest, S. 186.
 • Farben und Jahre. Roman, [Színek és évek], Übers. von Ita SZENTIVÁNYI, Nachw. von György BÖLÖNI, Berlin, Volk und Welt, 1958;
 • Frauen [Asszonyok], Übersetzt von Elisabeth SZÉKÁCS = Festbeleuchtung auf dem Holzmarkt und andere ungarische Erzählungen, Hrsg. u. Nachw. Dezső KERESZTÚRY, Budapest-Stuttgart, Corvina-Goverts, 1968, S. 54;
 • Stille Krisen (Csendes válságok) = Ungarische Meistererzählungen. 1. Übers.: Ferenc GOTTSHLIG, et al., [Von Sándor BRÓDY, Margit KAFFKA et al.] Budapest, Corvina, 1960, 135–161. = Die letzte Zigarre im „Arabischen Schimmel”. Ungarische Erzählungen, Hrsg. von Heinrich WEISSLING, aus dem Ungarischen übertr. u. mit bio-bibliographischen Angaben vers. von Heinrich WEISSLING, Leipzig, Dieterich, 1988, 211–238;
 • Litanei (Litánia), übersetzt: Martin REMANÉ = Wer bringt die Liebe hinüber? Zehn Liebesgedichte aus Ungarn, Budapest, Corvina, 1999, 13;
 • Ameisenhaufen. Roman. [Hangyaboly], Deutsch von Éva ZÁDOR, Kortina, 2008;

Orosz:

 • Cveta i gody, [Színek és évek], Perev. O. ROSSIÂNOV, Moskva, Hudoľ. Lit., 1979;
 • ®enąiny, [Asszonyok], perev.: E.UMNJAKOVOJ, Moskva, Izd. Hudoľ. Literatury „Vengerskaja Novella”, 1965. str. 282;
 • Pervyj etap [Az első stációnál], perev.: O. ©IMKO, Moskva, Izd. Hudoľ. Literatury „Vengerskaja Novella”, str. 300;

Román:

 • Cerere în căsătorie (Leánykérés) = Culegere din Lirica Maghiară. Trad. iş sel.: Emil GIURGIUCA, Bucureşti, Editure de stat, 1947, 67–68;
 • Culori şi ani, [Színek és évek], trad. Veronica BÂRLĂDEANU, Bucureşti, Ed. Univers., 1979;

Szlovák:

 • Farby a roky, [Színek és évek], Preloľ. Marta LESNÁ, Bratislava, Pravda, 1972;
 • Mravenisko, [Hangyaboly], Preloľ. Viktor SÁNDOR, doslov: Rudolf CHMEL, Bratislava, Pravda, 1977;

Szerb:

 • Na selu, [Falun], prev.: B. RU©KIC = ©est jutara ruľa i druge novele majstora madjarske pripovetke, sast.: János HERCEG, Novi Sad, Bratstvo-Jedinstvo, 1953, str. 95.
  Mravinjak, [Hangyaboly], preveo Eugen VERBER, Beograd, BIGZ, 1979;

A válogatott bibliográfiát szerkeszti: Jablonczay Tímea irodalomtörténész