BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

 

MŰVEK

  • Az értelem keresése. Irodalmi tanulmányok, Budapest, Franklin, Országos Magyar Protestáns Diákszövetség könyvei 1., 1937(?);
  • Kéziratmeghatározás. HALÁSZ Gábor előadásának vázlata, Budapest, Könyvtári előadások, 1937;
  • Magyar századvég. Budapest, Officina, Officina Képeskönyvek 60–61., 1945;
  • írta és jegyz. ell. VÉBER Károly, Budapest, Magvető, 1959;
  • Tiltakozó nemzedék. Összegyűjtött írások, szerk. és s. a. r.: VÉBER Károly, Budapest, Magvető, 1981;

Levelezés:

  • Nemes Nagy Ágnes: Életképek 1944-ből. [SZERB Antal levelei Halász Gábornak] = Kritika, 1970, 4, 12–20;
  • Halász Gábor levelei Babits Mihályhoz az Olvasókönyv magyar fordításairól = BABITS Mihály: Az európai irodalom olvasókönyve. Töredék és vázlat, Budapest, Magvető, 1978, 173–238;

A válogatott bibliográfiát szerkeszti: Vasbányai Ferenc (OSZK – Humántudományi Bibliográfiai Osztály)

 

 

 
ALKOTÓK - HALÁSZ GÁBOR

HALÁSZ Gábor (Budapest, 1901. július 4. – Balf, 1945. március ?): kritikus, irodalomtörténész, író.

A budapesti egyetemen 1920–24-ben magyar és francia irodalmat, filozófiát és esztétikát hallgatott. 1925-ben doktorált és néhány hónapot állami ösztöndíjjal Párizsban, 1926-ban fél évet Olaszországban töltött. 1927-től az OSZK „önkéntes gyakornoka” volt, 1943-ban könyvtárnoki beosztást kapott. Egyidejűleg megbízták a kézirattár és a muzeális gyűjtemények vezetésével. 1932-től a Nyugat egyik vezető kritikusa, 1941-től a Magyar Csillag állandó munkatársa volt. 1933-ban a Magyar Irodalomtudományi Társaság egyik alapító tagja. 1943-ban behívták munkaszolgálatra, de Fitz Józsefnek, az OSZK főigazgatójának közbenjárására fölmentették. Dolgozott a Franklin Társulat nagy Shakespeare-kiadásán, s az MTA felkérésére elvállalta Kazinczy összes műveinek gondozását, amikor a minisztérium nyugdíjazta. 1944 nyarán újra behívták kisegítő munkaszolgálatra. Jászberényből Monorra, majd Pestre került. 1944. november 28-án Fertőrákosra, majd Balfra vitték.
Esszéírói és kritikai értékrendjét az irodalmi múlt és a jelen megítélésében az ész és az értelem fegyelmező rendjének hirdetése jelölte ki. Első nagyobb tanulmánya (Berzsenyi lelkivilága, 1926) a Symposion című folyóiratban jelent meg. Legnagyobb élménye a felvilágosodás évszázada. Innen tekintette át egész korát, és a 19. századot megelőző ízlésirányok eszményeihez mérte nemzedéke örökségét. A kritika és az irodalomtörténet-írás módszerét elemezve (Irodalomtörténet és kritika, 1933; A kritikáról, 1933) a megrajzolt Sainte-Beuve-i portréból kiemelte és példának állította a módszer lényegét: „kritikai szempontokkal helyettesíteni az irodalomtörténetit, ha tetszik, anakronisztikusan kezelni a múltat”. Ezt a módszert alkalmazta az 1930-as évek elején írt nagy tanulmányaiban. Művészportréiban (Kazinczy emlékezete, 1931; A fiatal Széchenyi, 1933; A bihari remete, 1936) az esszéíró Halász Gábor a nagy alkotó egyéniségek szellemiségét vizsgálva a maga sorskérdéseire is választ és alkotói ideáltípust keresett. Az 1930-as évek végén az új példakép, Taine művészetének hatására születtek Halász Gábor nagy esszéi, a Magyar századvég (1937), a Magyar középkor (1938), a Magyar viktoriánusok (1942). Az 1940-es években a divatos irracionalista áramlatok ellenében a racionálist állította. Felfedezte az új amerikai realistákat; Az angol irodalom kincsesháza című antológiához írt előszavában is a realista mesterekre irányította a figyelmet. Jelentős tanulmányokkal kísérve sajtó alá rendezte Justh Zsigmond naplóját (1941) és Madách Imre összes műveit (1942).

OSZK MEK Irodalmi Szerkesztőség (Faragó Éva szócikke alapján: Új Magyar Irodalmi Lexikon, CD-ROM, 2000)